I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) upravují vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím internetových obchodů SKYLABSHOP.CZ, CERNYTRH.CZ, MYSARNA.CZ a MONEYLAND.CZ na internetových adresách http://www.skylabshop.cz, http://www.cernytrh.cz, http://www.mysarna.cz a http://www.moneyland.cz (dále „Obchod“). Tyto podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro Kupující, kteří vystupují ve vztazích s Prodávajícím jako „Kupující fyzická osoba bez IČ“, kdy tento Kupující je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. dále jen „Kupující fyzická osoba bez IČ“ a rozdílně pro „Kupující osoby fyzické či právnické podnikající (s IČ)“ podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace, kteří ve vztazích s Prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, dále jen „Kupující osoby fyzické či právnické podnikající (s IČ)“, kdy rozdílná práva a povinnosti obou Kupujících jsou upravena níže. Pokud jsou podmínky pro oba typy Kupujících shodné, je označován pouze jako „Kupující“.


II. Prodávající a kupující

1. Prodávající

Prodávajícím je pro účely prodeje prostřednictvím Obchodu: SKYLAB spol. s r.o., sídlem:
Zakouřilova 16
149 00 Praha 4
IČ: 25790943
DIČ: CZ25790943

Prodávající se dále prezentuje pod značkou jednotlivých výše uvedených internetových obchodů. Tato adresa je i místem, kde může Kupující také zaplatit a převzít objednané zboží v Obchodu dle níže uvedený VOP, dále jen „kamenná prodejna“.

2. Kupující

Kupujícím je pro účely nákupu prostřednictvím Obchodu zákazník, který souhlasí se zněním VOP, a má zájem o koupi zboží, které je v Obchodě nabízeno. Souhlas se zněním VOP a zájem o nákup potvrdí Kupující odesláním objednávky prostřednictvím systému Obchodu, nebo jiným způsobem, který je Prodávajícím aktuálně nabízen jako možnost objednání zboží (elektronicky přes nákupní košík). Kupujícím může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel, nebo právnická osoba zastoupena jednatelem nebo pověřenou osobou.

Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupující fyzickou osobou bez IČ se řídí níže uvedenými VOP a dále podmínkami zákona č. 40/1964 Sb. (dále jen „Občanský zákoník), jeho novelizacemi a souvisejícími právními předpisy.

Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupující osobou fyzickou či právnickou podnikající (s IČ) se řídí níže uvedenými VOP a dále podmínkami zákona č. 513/1991 Sb. (dále jen „Obchodní zákoník“), jeho novelizacemi a souvisejícími právními předpisy.


III. Registrace

Při registraci v systému Obchodu je Kupující povinen uvést pravdivě všechny údaje, které jsou Prodávajícím vyžadovány jako povinné (viditelně označené). Ostatní údaje Kupující uvést může (ale nemusí), a to zejména pro zlepšení komunikace s Prodávajícím.

Prodávající však doporučuje Kupující osobě fyzické či právnické podnikající (s IČ) uvést následující údaje:

 • obchodní jméno a sídlo Kupujícího
 • IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • jméno osoby oprávněné objednávat zboží
 • všechny další údaje, které Kupující považuje pro realizaci objednávky za důležité

Registraci uzavírá Kupující dobrovolně, z vlastní vůle, a má kdykoli právo požadovat od Prodávajícího její úplně zrušení.

Požadavek na zrušení registrace musí Kupující odeslat e-mailem na adresu Prodávajícího, a to ze stejné e-mailové adresy, jakou Kupující uvedl při registraci. Ve výjimečném případě (ztráta e-mailové adresy) může Prodávající určit Kupujícímu jiný způsob zrušení registrace. Prodávající se zavazuje k odstranění registrace (resp. registračních údajů) Kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení požadavku na zrušení, s výjimkou nenadálých a Prodávajícím neovlivnitelných faktorů (nefunkčnost internetového obchodu ze strany poskytovatele systému apod.).


IV. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím bude chránit podle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a dalších platných právních předpisů, a nebude je poskytovat žádné třetí straně, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží Kupujícímu (název firmy, jméno a příjmení, úplná adresa, telefon, mobilní telefon).


V. Objednání zboží

Objednání zboží v systému Obchodu je považováno za závaznou objednávku. Závaznou objednávku nelze zrušit, Kupující však má právo na stornování objednávky, nebo pokud již bylo zboží dodáno, může odmítnout jeho převzetí. Objednávat zboží prostřednictvím prostředků Obchodu mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 Občanského zákoníku. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé Prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 Občanského zákoníku.

Objednávka Kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení Prodávajícím. V případě storna (úplného zrušení) objednávky musí Kupující o této skutečnosti informovat Prodávajícího pomocí volně formulovaného e-mailu na adresu obchod@skylab.cz s uvedením čísla objednávky, názvu a ceny zboží. V případě, že již došlo k potvrzení objednávky Prodávajícím, zůstává zboží z objednávky majetkem Prodávajícího, který však má právo účtovat Kupujícímu smluvní storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny objednávky. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) může objednat zboží prostřednictvím osoby, která je oprávněná za právnickou osobu jednat v souladu s platnou právní úpravou, kdy své oprávnění jednat za právnickou osobu je povinna dotyčná jednající osoba doložit příslušným způsobem. V případě překročení oprávnění jednající osoby za právnickou osobu je Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) zavázaná z tohoto jednání ve smyslu a rozsahu § 13 „Obchodního zákoníku“. Objednávka i veškeré dokumenty související s právními úkony mezi Prodávajícím a Kupující osobou fyzickou či právnickou podnikající (s IČ) musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 13a „Obchodního zákoníku“.

V případě, že se objednané zboží stane nedostupným (např. zboží se již nevyrábí, nedodává se na trh dostupný Prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně Prodávajícího) Prodávající může od obchodního případu odstoupit. Týká-li se tato nemožnost plnění pouze části objednaného zboží, může Prodávající zrušit pouze tuto adekvátní část objednávky. V obou případech musí Prodávající okamžitě, nejdéle druhý pracovní den o této skutečnosti informovat Kupujícího. Pokud dojde k výrazné změně kupní ceny, za kterou Prodávající zboží získává, a tato změna nebyla Prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky, Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od obchodního případu. V takové případě je Prodávající bez odkladu povinen informovat Kupujícího o změně ceny a pokusit se o dohodu, a pouze v případě, kdy s Kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je Prodávající oprávněn od obchodního případu odstoupit.


VI. Platební podmínky

Cena zboží

Cenu prodávaného zboží stanoví Prodávající v ceníku, který je dostupný na webové stránce „Obchodu“. Prodávající ceník pravidelně aktualizuje. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku objednání zboží v Obchodě. V případě, že není cena zboží v té době známa, bude stanovena dohodou stran později. V takovém případě má Kupující povinnost do 2 dnů od písemného sdělení kupní ceny Prodávajícím (na e-mailovou adresu Kupujícího) informovat Prodávajícího, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že Kupující nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s nabídkou Prodávajícího. V obou případech je Prodávající oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany.

Úhrada zboží

Zboží v Obchodě je možné uhradit těmito způsoby:

 • vklad v pobočce RaiffeisenBank na bankovní účet Prodávajícího
 • převodem na bankovní účet Prodávajícího
 • hotově v kamenné prodejně Prodávajícího
 • Dobírkou
 • Platbou na fakturu se splatností (platí pro stálé klienty Skylab)

(Se stálými obchodními partnery může Prodávající sjednat obchodní úvěr (kredit). Do výše tohoto kreditu - kredit limitu odebírá Kupující zboží na fakturu a v dohodnuté době splatnosti hradí částky faktur. Výše kredit limitu závisí na velikosti obratů za předcházející období a na platební morálce Kupujícího. V případě zájmu o otevření kreditního limitu se obracejte na obchodní ředitelku společnosti SKYLAB spol. s r.o. na e-mailovou adresu: obchod@skylab.cz)

Číslo účtů Prodávajícího pro přijímání úhrad: 1071102949 / 5500 Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.


VII. Dodací podmínky

Objednané zboží, které je skladem a volné, je expedováno nejpozději následující pracovní den od připsání platby na účet Prodávajícího (po převzetí hotovosti v kamenné prodejně), případně je dohodnut jiný termín dodání na základě dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud není možné zboží dle objednávky Kupujícího expedovat do druhého dne, sdělí tuto skutečnost Prodávající Kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s možným termínem dodání. Pokud Kupující nemá zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. V případě, že do 5 dnů od jeho sdělení nebude nový termín dodání Kupujícím výslovně akceptován, nebo okamžikem doručení oznámení Kupujícího o neakceptaci uvedeného termínu dodání zboží, může Prodávající od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany.

Pokud požaduje Kupující jiný (pozdější) termín expedice, než který uvádí Prodávající u nabízeného zboží, je Kupující povinen uvést toto v objednávce. Pokud požaduje Kupující jiný termín expedice, než který mu byl Prodávajícím sdělen při potvrzení objednávky je povinen toto neprodleně sdělit Prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném Prodávajícím. V případě, že Kupující toto neučiní, odpovídá za škody Prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání.

Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu Prodávajícím.

Objednávky (v částce nad Kč 5.000,- ) hrazené předem prostřednictvím elektronického platebního styku jsou zasílány bez účtování nákladů na přepravu formou doporučeného balíku prostřednictvím České pošty nebo PPL (dle požadavku na objednávce Kupujícího). U ostatních expedovaných zásilek je nutné k ceně objednávky připočíst cenu přepravy dle aktuálního ceníku, případně manipulační poplatek. Prodávající neručí Kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.

Typ doručení Termín doručení zásilky Cena přepravy zásilky
Osobní převzetí v provozovně V pracovní dny od 8:30 do 17:30 0 Kč
Objednávka nad 5000,- Kč bez DPH, platba elektronicky, přepravce ČP nebo PPL dle objednávky 2 - 3 pracovní dny od připsání platby 0 Kč
Doporučený balík ČP, platba elektronicky 3 pracovní dny od připsání platby 125 Kč
Doporučený balík ČP, platba dobírkou 3 pracovní dny 165 Kč
Přeprava PPL 2 pracovní dny od připsání platby 115 Kč
Přeprava PPL, platba dobírkou 2 pracovní dny 155 Kč
Přeprava kurýrem 4 hodiny od připsání platby, pouze v Praze 250 Kč

Pokud zadaná objednávka nepřesahuje limit celkové ceny zboží Kč 300,00 bez DPH (tzn. Kč 360 vč. DPH) bude k objednávce automaticky připočítán manipulační poplatek Kč 75,00 bez DPH (tzn. Kč 90 vč. DPH). Do limitu celkové ceny není započítávána cena typu doručení. Manipulační poplatek se nevztahuje k internetovému obchodu MONEYLAND.CZ.

Pokud Kupující zvolí způsob doručení OSOBNÍ ODBĚR, je Prodávajícím informován zprávou na e-mailovou adresu, zadanou při registraci Kupujícího v Obchodě, o připravenosti objednávky k vyzvednutí v kamenné prodejně.

Kupující je povinen při dodání zboží ihned společně s dopravcem zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, případné poškození krabic, neporušenost balicí lepicí pásky) podle přiloženého přepravního listu. Kupující má právo odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná nebo poškozená. Pokud ji však poškozenou nebo neúplnou Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Dále je Kupující povinen o neúplnosti nebo poškození zásilky neprodleně informoval Prodávajícího e-mailem na adresu obchod@skylab.cz, a sepsaný škodní protokol dopravce bez zbytečného odkladu zaslal faxem, e-mailem, nebo poštou Prodávajícímu. Na dodatečnou reklamaci neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nebude brán zřetel.VIII. Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno v „Obchodě“ a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je Kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.

Některé zboží může mít záruku delší, než je stanoveno zákonem, v tomto případě je doba záruky vždy u konkrétního zboží uvedena. Prodávající si však vyhrazuje právo tuto výrobcem udávanou prodlouženou záruku Kupujícímu neposkytnout, a to zejména v případě, kdy výrobce nebo dodavatel daného zboží záruku přestane poskytovat, přestane zboží vyrábět, nebo jeho firma zanikne. Zákonná záruka Kupující fyzická osoba bez IČ není v takovém případě dotčena.

1) Kupující fyzická osoba bez IČ

Na veškeré zboží je Prodávajícím poskytnuta Kupující fyzické osobě bez IČ záruka dle platných právních předpisů, která v současné době činí 24 měsíců ode dne prodeje s výjimkou bodů VIII/A, VIII/B a VIII/C viz níže.

2) Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ)

Pro Kupující osobu fyzickou či právnickou podnikající (s IČ) se vztahují záruční podmínky udané výrobcem a tím je v některých případech záruka omezena. Záruční lhůta (v měsících) je uvedena u jednotlivých položek konkrétního zboží v Obchodě a na dodacím listu či faktuře.

A) Výjimky

Některé zboží má omezenou životnost, která bývá obvykle u zboží uvedena v podobě kratší záruky, a nelze u něj po uplynutí uvedené doby životnosti uplatňovat záruku.

Výjimky pro záruční účely tvoří následující skupiny zboží:

 • baterie a bateriové články, kde je jako záruční doba udávána životnost výrobku (obvykle kratší než zákonná záruka)
 • spotřební materiál do tiskáren, kde je jako záruční doba udávána trvanlivost výrobku (doba, do jejíhož uplynutí výrobce zaručuje nezměněné vlastnosti)
 • použité zboží (bazar), kde není stanovena minimální záruční doba a kde si Prodávající vyhrazuje právo stanovit záruku individuálně, popř. záruku neposkytovat (s přihlédnutím k platným právním předpisům)
 • zboží s prodlouženou zárukou, kde je doba záruky vždy vyznačena na dodacím listu
 • zboží s omezenou zárukou dle obchodního zákoníku (vztahuje se na Kupujícího, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou s přiděleným IČ)

B) Zboží se životností kratší než 24 měsíců

Záruka 24 měsíců se však nevztahuje na vady zboží vzniklé v důsledku opotřebení. Zboží se životností kratší než 24 měsíců je označeno vždy v nabídce Prodávajícího a písemně uvedeno na dodacím listě při převzetí zboží Kupujícím. Neznamená to v žádném případě, že po uvedené době životnosti přestane výrobek fungovat. U těchto výrobků se již z jejich povahy a technologického zpracování předpokládá již při jejich výrobě zaručené užívání kratší než 24 měsíců.

Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to ale důvod k reklamaci zboží.

Z občanského zákoníku tedy vyplývá, že záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vadu, která prokazatelně vznikne před ukončením obvyklé životnosti výrobku, která je při běžném užívání zaručena.

C) Doživotní záruka

Některé zboží má tzv. doživotní záruku. Doživotní zárukou je myšlena doba, po kterou vlastní daný produkt původní majitel nebo doba do 5 let od ukončení výroby daného produktu. Platná je doba, která vyprší dříve. Tato záruka je poskytována u zboží, u kterého je uvedena a písemně potvrzena Prodávajícím.

Uplatnění záruky

Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

 • pokud u reklamovaného zboží vypršela dnem převzetí do opravy záruční doba
 • používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze
 • používáním zboží v nevhodném prostředí (prašné, vlhké či jinak pro zboží nebezpečné anebo nevhodné) než pro které bylo zboží výrobcem určeno
 • neodbornou instalací nebo zacházením
 • zanedbáním péče o zboží
 • použitím neoriginálního software
 • pokud byly vady způsobeny počítačovými viry
 • použitím neoriginálního spotřebního materiálu
 • provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav zařízení
 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě
 • pokud bylo zboží mechanicky poškozeno
 • pokud bylo zboží poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě
 • pokud bylo zboží poškozeno nadměrným zatěžováním
 • pokud při nákupu jednotlivého komponentu, který si Kupující montuje nebo instaluje do svého PC sám, neodpovídá Prodávající za jeho kompatibilitu s komponenty v PC již namontovanými nebo instalovanými a s tím souvisejícím případným poškozením dodaného zboží
 • pokud škoda vznikla v případě porušení postupu při instalaci či kombinováním komponentů či SW návodu či pokynů k instalaci dané výrobcem či Prodávajícím

Informace a obrázky

Všechny obrázky použité a zobrazované v Obchodě jsou pouze ilustrativní, všechny udávané parametry a vlastnosti zboží jsou pouze informativní. Případné rozdíly mezi obrázky a informacemi v Obchodě a skutečností nemohou být důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení.

Technická pomoc

Pokud Kupující zjistí, že ač zachoval všechny postupy instalace zboží dané Prodávajícím nebo výrobcem, a přesto produkt není funkční po zapojení, je vhodné zkontrolovat konfiguraci, kompatibilitu a správnost zapojení. V případě problémů s instalací produktu je možno využít technickou podporu formou e-mailu na helpdesk@skylab.cz. Za technickou podporu při konfiguraci zakoupených produktů formou e-mailové zprávy není účtován žádný poplatek - je zdarma.IX. Reklamace

Při řešení reklamace Kupující fyzické osoby bez IČ se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

Při řešení reklamace Kupující osoby fyzické či právnické podnikající (s IČ) se reklamace řeší dle z.č. 513/1991 Sb a souvisejících právních předpisů.

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno v „Obchodě“ a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přiložen dodací list se sériovými čísly výrobku. Při reklamaci vady výrobku Kupujícím Prodávající doporučuje pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení předložit dodací list a fakturu. Pokud výrobce přikládá k výrobku svůj záruční list, Prodávající doporučuje současné předložení originálního záručního listu výrobce. Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá Kupující od dopravce.

A) Reklamace – rozpor s dodacím listem, fakturou a dodaným zbožím, nebo dodání poškozeného zboží

1) Kupující fyzická osoba bez IČ

Pokud Kupující fyzická osoba bez IČ zjistí poškození dodaného zboží, či jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdrží se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobků, Prodávající doporučuje ihned (nelépe do 24 hodin) písemnou formou kontaktovat společnost SKYLAB spol. s r.o. na e-mailovou adresu: obchod@skylab.cz k odstranění těchto vad. Nároky Kupující fyzické osoby bez IČ řeší § 616 „Občanský zákoník“.

2) Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ)

Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) je povinna prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno v kamenné prodejně nebo pracovníkem Prodávajícího na adrese Kupujícího. Pokud Kupující fyzická osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržela se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobků, je povinna ihned (nejpozději do 24 hodin) písemnou formou kontaktovat společnost SKYLAB spol. s r.o. na e-mailovou adresu: obchod@skylab.cz k odstranění těchto vad. Pokud tak neučiní, nebude na jeho pozdější reklamaci brán zřetel.

B) Reklamace – podmínky záruky

viz bod VIII Záruční podmínky

C) Reklamace – postup při uplatnění a vyřizování reklamace - Kupující fyzická osoba bez IČ

U některých druhů zboží (zejména notebooky, počítače, monitory, mobilní telefony apod.) může Kupující fyzická osoba bez IČ uplatnit záruku přímo v autorizovaném servisu výrobce. Pokud je to možné, Prodávající doporučuje uplatňovat reklamaci v autorizovaném servisu, doba nutná pro vyřízení reklamace se tak může výrazně zkrátit.

Kupující fyzická osoba bez IČ má právo ve smyslu § 625 Občanského zákoníku uplatnit reklamaci zboží, zakoupeného v Obchodě i přímo v kamenné prodejně Prodávajícího, kdy v těchto případech se postupuje takto:

Kupující fyzická osoba bez IČ doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu Prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příruček, dokladů, kabelů, disket a ostatního příslušenství a pokud možno v původním obalu včetně výplní nebo v adekvátním náhradním obalu, aby nemohlo dojít k poškození během expedice k Prodávajícímu. Se zbožím je nutné Kupující fyzickou osobou bez IČ předložit fakturu a dodací list, případně také originální záruční list výrobce. V provozovně Prodávajícího bude posouzena reklamovaná vada a bude rozhodnuto o důvodnosti a oprávněnosti reklamace, pokud je to možné ihned nebo v co nejkratším termínu. O uplatnění reklamace sepíše Prodávající s Kupující fyzickou osobou bez IČ reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

Pokud Kupující fyzická osoba bez IČ zasílá reklamované zboží na adresu Prodávajícího přepravní společností nebo Českou poštou je nutné, aby krom výše uvedených dokumentů ke zboží ještě přiložila popis důvodu reklamace (závady zboží) a to formou volného dopisu.

V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí Prodávající, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost Kupující fyzické osobě bez IČ bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. 30-ti denní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace Kupující fyzickou osobou bez IČ. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Postup:

Vady odstranitelné (v záruce)

Jde-li o vadu odstranitelnou, má Kupující fyzická osoba bez IČ právo na bezplatné odstranění vady. V případě, že vada u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, je vzhledem k její povaze neúměrná, má Kupující fyzická osoba bez IČ právo na výměnu zboží. Není – li takový postup možný, může Kupující fyzická osoba bez IČ žádat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Vady neodstranitelné (v záruce)

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má Kupující fyzická osoba bez IČ právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a Kupující fyzická osoba bez IČ nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Výměna zboží (v záruce)

Jde-li o vadu neodstranitelnou nebo několikráte opakovatelnou, má Kupující fyzická osoba bez IČ právo na bezplatnou výměnu zboží za zboží náhradní. Prodávající pro dodání náhradního zboží vyzve Kupující fyzickou osobu bez IČ k odběru zboží v kamenné prodejně, případně zboží zašle Kupující fyzické osobě bez IČ na své náklady. Za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné je možná i výměna za zboží stejného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry. Pokud s tímto Kupující nesouhlasí, má právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci.

Několikráte opakovatelným výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamce stejného druhu, nebo čtvrtá oprávněná a uznaná reklamce různého druhu, nebo oprávněná a uznaná reklamce 3 podstatných vad na věci zároveň. Kupující fyzická osoba bez IČ má, v případě několikráte opakovatelného výskytu odstranitelných vad, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci.

Ukončení reklamačního řízení

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s Kupující fyzickou osobou bez IČ dohodnuta lhůta delší. Po vyřízení reklamace dostane Kupující fyzická osoba bez IČ jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží, obsahuje protokol jako přílohu i dodací list, kde je uvedeno nové sériové číslo vyměněného zboží. Další případné reklamace vyměněného zboží bude Kupující fyzická osoba bez IČ uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu s přílohou dodacího listu, který nahrazuje záruční list.

D) Reklamace – postup při uplatnění a vyřizování reklamace - Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ)

Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) je povinna písemně oznámit vadu zboží Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté co ji zjistila, nejpozději však do 3 dnů od jejího zjištění. U některých druhů zboží (zejména notebooky, počítače, monitory, mobilní telefony apod.) může Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) uplatnit záruku přímo v autorizovaném servisu výrobce. Je možné takto dobu nutnou pro vyřízení reklamace výrazně zkrátit.

Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu Prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příruček, dokladů, kabelů, disket a ostatního příslušenství a pokud možno v původním obalu včetně výplní nebo v adekvátním náhradním obalu, aby nemohlo dojít k poškození během expedice k Prodávajícímu. Se zbožím je nutné Kupující osobou fyzickou či právnickou podnikající (s IČ) předložit fakturu a dodací list, případně také originální záruční list výrobce. V provozovně Prodávajícího bude posouzena reklamovaná vada a bude rozhodnuto o důvodnosti a oprávněnosti reklamace, pokud je to možné ihned nebo v co nejkratším termínu. O uplatnění reklamace sepíše Prodávající s Kupující osobou fyzickou či právnickou podnikající (s IČ) reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

Pokud Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) zasílá reklamované zboží na adresu Prodávajícího přepravní společností nebo Českou poštou je nutné, aby krom výše uvedených dokumentů ke zboží ještě přiložila popis důvodu reklamace (závady zboží) a to formou volného dopisu.

V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí Prodávající, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost Kupující osobě fyzické či právnické podnikající (s IČ) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Postup:

A) Vady neodstranitelné (v záruce)

Jestliže má zboží vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, může v takovém případě Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ):

 • požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, dožadovat se odstranění právních vad
 • požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy

Volbu mezi těmito shora uvedenými nároky má Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) pouze pokud ji provede ve svém oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 24 hodin po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) bez souhlasu Prodávajícího měnit. Jestliže Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) neprovede svoji volbu ve lhůtě shora uvedené, má nároky následující viz bod B).

B) Vady odstranitelné (v záruce)

Jestliže má zboží vady odstranitelné nebo větší množství vad, které nebrání jeho řádnému užívání, může v takovém případě Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) požadovat odstranění vad nebo slevu z kupní ceny. O tom, zda bude vada odstraněna opravou zboží nebo jeho výměnou rozhoduje Prodávající.

Lhůta pro odstranění vad opravou činí 30 kalendářních dnů, v odůvodněných případech může být lhůta stanovena Prodávajícím odlišně, pak tedy Prodávající stanoví nestandardní lhůtu, ve které vady zboží odstraní. Jestliže Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) bez zbytečného odkladu po oznámení nestandardní lhůty nesdělí Kupujícímu svůj nesouhlas, má se za to, že stanovenou lhůtou souhlasí.

Neodstraní-li Prodávající vady ve lhůtě stanovené dle výše uvedených podmínek, může Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy může Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní Prodávajícího při stanovování lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) bez souhlasu Prodávajícího měnit. Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) musí zboží vrátit nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů. Pokud tak Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) neučiní, nemůže z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy s výjimkou, kdy Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ):

 • změnu stavu zboží nezpůsobila
 • ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží bez porušení podmínek záruky zboží viz VIII/C)

Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) povinna chybějící hodnotu podle ustanovení § 441 odst. 4 obchodního zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou započtení hodnoty opotřebení či spotřebování zboží na vrácenou kupní cenu. Kupní cena je Kupující osobě fyzické či právnické podnikající (s IČ) vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží. Hodnotu opotřebení či spotřebování určuje Prodávající v závislosti na výši opotřebování či spotřebování vráceného zboží.

Pokud bylo zboží Kupující osobě fyzické či právnické podnikající (s IČ) zasíláno prostřednictvím přepravce, nemá Kupující osoba fyzická či právnická podnikající (s IČ) právo na náhradu nákladů na přepravu.

D) Reklamace – závěr

Ztráta dat u reklamovaného zboží

Prodávající neručí v žádném případě za ztrátu dat, která jsou obsažena v reklamovaném zboží, kdy Kupujícímu se doporučuje tyto adekvátním způsobem zálohovat mimo reklamované zboží.

Reklamace monitorů CRT (všeobecně)

Pokud je obrazovka monitorů poškozena nadměrným a nesprávným používáním (na stínítku je viditelný vypálený obrazec od dlouhodobého zobrazení neměnícího se obrazu) nelze na tuto závadu uplatnit záruku.

Reklamace tiskáren

Tiskárny lze přijmout do záruční opravy pouze při používání originální cartridge stanovených výrobcem (typ je vždy specifikován v manuálu tiskárny). Pokud nejsou používány cartridge stanovené výrobcem, není možné uznat reklamaci jako důvodnou, neboť tiskárna v tu chvíli byla prokazatelně užívána v rozporu s návodem, který předepisuje pro řádné užívání tiskárny užívat originální cartridge výrobce


X. Odstoupení od koupě (pouze pro fyzické osoby bez IČ)

Lhůta pro vrácení zboží

Kupuje-li zboží v Obchode Kupující fyzická osoba bez IČ, má v souladu s § 53 a § 54 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu Kupující fyzická osoba bez IČ rozhodne, Prodávající doporučuje zaslat písemnou žádost o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky či faktury, data nákupu a čísla účtu Kupujícího či adresou Kupujícího pro vrácení peněz. V případě, že Kupující fyzická osoba bez IČ již zboží převzala, zašle jej spolu se všemi doklady o koupi zpět na adresu Prodávajícího.

V případě osobního převzetí má Kupující fyzická osoba bez IČ právo si zboží prohlédnout a vyzkoušet v místě převzetí, kterým je vždy kamenná prodejna Prodávajícího. Pouze v případě dodávka zboží bude spojena se službou technického výjezdu Prodávajícího bude místem převzetí adresa určená Kupujícím (platí pro oblast Praha, hlavní město). V takovém případě se na nákup hledí, jako kdyby byl uskutečněn v běžném, nikoli internetovém obchodě. Na jakékoli pozdější pokusy o odstoupení od koupě proto nemusí brát Prodávající zřetel, s výjimkou případů ošetřených platnými právními předpisy.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Pokud byla hodnota zboží již snížena jeho použitím nebo došlo k částečnému spotřebování či opotřebení je spotřebitel povinen chybějící hodnotu dle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou snížení vracené kupní ceny.

Zboží doručené Kupující fyzickou osobou bez IČ zpět na adresu Prodávajícího, musí splňovat tyto náležitosti:

 • musí být v původním nepoškozeném obalu (nejlépe nerozbalené)
 • musí být nepoužité (nesmí nést jakékoliv viditelné známky opotřebení)
 • musí být nepoškozené (jakýmkoli způsobem)
 • musí být kompletní (včetně veškerého příslušenství, dokumentace, záručního listu apod.)
 • ke zboží musí být přibalena kopie dokladu o koupi (faktury)
 • zboží nesmí být zasláno zpět na dobírku (nebude Prodávajícím přijato)

Možnost odstoupení od koupě se nevztahuje na tyto položky:

 • zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího
 • zboží upravené na přání Kupujícího, nebo zboží objednané výslovně na přání Kupujícího, které nebylo v době objednání skladem nebo v nabídce Prodávajícího
 • spotřební zboží (např. nosiče obrazu, zvuku a informací, náplně do tiskáren apod.), u kterého je použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí

Doporučujeme zejména u notebooků, mobilních telefonů, PDA a dalších zařízení, aby Kupující fyzická osoba bez IČ v případě, že zvažuje zákonné vrácení, neinstalovala operační systém, nedokončovala instalaci předinstalovaného systému, nesnímala ochranné fólie z displejů a z dalších částí zařízení. V takovém případě obvykle nelze vrátit zboží zpět do nepoužitého stavu a nelze tak uznat jeho vrácení v zákonné lhůtě.

Při splnění všech uvedených podmínek pro odstoupení od koupě obdrží Kupující fyzická osoba bez IČ od Prodávajícího dobropis společně s průvodním dopisem, ve kterém bude informován o přijetí zboží zpět a o akceptování odstoupení od koupě. Tento dobropis musí Kupující fyzická osoba bez IČ potvrdit svým podpisem a zaslat zpět na adresu Prodávajícího. Peníze za vrácené zboží obdrží Kupující fyzická osoba bez IČ nejpozději do 30 dnů od obdržení potvrzeného dobropisu Prodávajícím.

V případě nesplnění uvedených podmínek není Prodávající povinen zboží přijmout, a může Kupující fyzické osobě bez IČ účtovat všechny přímé vzniklé náklady.


XI. Stížnosti

Stížnosti a připomínky Kupujících, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Kupujícím, vyřizuje Prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může Kupující uplatnit na e-mailové adrese: obchod@skylab.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s těmito VOP a platnými právními předpisy.


XII. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky doplňovat či měnit např. v souvislosti se změnou platných právních úprav legislativy bez předchozího upozornění. Starší verze obchodních podmínek je možné obdržet na vyžádání u Prodávajícího.

Tyto VOP jsou platné od 1. 4. 2012