Seznamte se: účetní program Money S3 - modul Skladové hospodářství a objednávky


Sklady, skladové skupiny a kmenové karty

Účetní program Money S3 v modulu Skladové hospodářství podporuje vedení neomezeného množství skladů. Ty lze dále dělit na skladové skupiny, které umožňují rychlou orientaci v často rozsáhlých seznamech zboží. Snadný převod skladových karet mezi sklady pak umožňuje aparát kmenových karet. Vlastních skladových karet pak může být volitelně až pět typů: běžná jednoduchá karta, služba (např. poštovné, balné - neevidujete počet měrných jednotek) a dále karty složené z více jiných skladových karet - sada a komplet. Posledním typem skladové karty je výrobek. V podvojném účetnictví umí Money S3 zpracovávat sklady metodou A (průběžné zachycení pohybu zásob) i B (účtování výdajů na pořízení zásob do nákladů).


Práce s cenami, cenové hladiny

U skladových karet vedete nákupní a pořizovací ceny (pomocí váženého průměru nebo pomocí dodávek). Pro prodejní ceny můžete vést neomezený počet tzv. cenových hladin, přičemž k jednotlivé skladové kartě jich lze přiřadit až deset - jednu základní a devět dealerských. V každé cenové hladině pak je základní cena a až čtyři množstevní slevy. Sleva může být i adresní (přiřazená konkrétnímu partnerovi); oba typy slev lze přitom vzájemně kombinovat.


Evidence výrobních čísel a dodávek

U jednoduchých skladových karet a výrobků lze zvolit evidenci výrobních čísel (systém bude vyžadovat vložení výrobního čísla při naskladnění i prodeji), evidence dodávek zabezpečí, že při každém příjmu zboží budou vedeny nákupní a pořizovací ceny, datum nákup, exspirace a další. Při prodeji si pak podle těchto kritérií zvolíte, které zboží chcete vyskladnit nejdříve (FIFO metoda, prodej z nejstarších dodávek - blížící se exspirace apod.).


Skladové doklady a inventury

Seznam všech vytvořených skladových dokladů účetního programu (prodejky, příjemky, výdejky, převodky, výroby, přijaté a vystavené dodací listy) lze zpětně prohlížet, tisknout, filtrovat a opravovat. Podobně jako ve fakturaci i zde s výhodou využijete předem připravených typů skladových dokladů, které vám automatickým doplnění zadaných položek výrazně ulehčují práci.

Skladové zásobyAparát skladových inventur v účetním programu Money S3 umožňuje zaznamenat inventární stavy (fyzicky zjištěné stavy zásob při inventuře), vyhodnotit a zaúčtovat rozdíly mezi evidenčním a inventárním stavem, srovnat evidenční stav zásob tak, aby souhlasil s inventárním stavem a registrovat různě strukturované dlouhodobé přehledy (podle účelu inventury, skladu, druhu zásob apod.).


Skladové přehledové sestavy

Kromě sady běžných tiskových výstupů (přehledy, soupisy dokladů, inventury, pod/nad/limitní stavy) můžete ve skladových přehledových sestav sledovat obraty zboží podle mnoha kritérií (obrat dle skladů, zásob, prodejců, odběratelů, středisek...) a každou z těchto sestav ještě dále detailně filtrovat a třídit.


Hromadné operace

Umožňují provést: změnu cen celé vybrané skupiny zásob, vzájemné záměny skladových karet, hromadnou změnu sazby DPH pro nákup i prodej a také přepočet pořizovacích cen zásob, který slouží ke kontrole správnosti ocenění skladu (především v případě, kdy máte sklad oceněn váženým průměrem a kvůli správnému výpočtu nesmí být zásoby vydávány do záporu, či za nulovou pořizovací cenu).


Poptávky - nabídky - objednávky

Na práci se sklady přímo navazuje objednávkový systém. Ten podporuje celý cyklus poptávka-nabídka-objednávka (vydaná i přijatá), přičemž každý z těchto dokladů může obsahovat konkrétní skladové položky, včetně jejich rezervací. Jednotlivé doklady i s položkami pak lze přenášet do faktur včetně automatického vygenerování odpovídajících dokladů.


Popis modulů Money S3