Legislativa a povinnosti vybraných účetních jednotek

V rámci reformy veřejných financí, prováděné Ministerstvem financí ČR vstoupila od 1. ledna 2010 v platnost nově vydaná prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., která zásadním způsobem mění účetnictví a výkaznictví vybraných účetních jednotek. Jedná se mj. o:

 • příspěvkové organizace
 • územně samosprávné celky (kraje, města, obce, dobrovolné svazky obcí, regionální rada)

Rozsah, změny v metodice účetnictví, nové přístupy k výkaznictví a přenos informací do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) budou vyžadovat od dotčených účetních jednotek zejména následující povinnosti:

 • jmenovat jednu tzv. zodpovědnou osobu (ZO) a minimálně jednu náhradní zodpovědnou osobu (NZO), která bude zajišťovat technickou část komunikace a zodpovídat za přenos dat mezi ÚJ a CSÚIS,
 • zaregistrovat se jako ÚJ pro zasílání dat do CSÚIS,
 • odeslat požadovaná data v technické formě požadované CSÚIS v termínech určených MF ČR (tzn. příslušný XML soubor vyhlášené struktury).

Řešení pomocí modulu "XML výkazy S3" a podporované výkazy

Pro tyto potřeby slouží aplikace "XML výkazy S3", která umožní připravit následující formuláře v požadované XML struktuře. Vybrané z nich je možné vyexportovat přímo z programu Money S3 a provést jejich import do aplikace „XML výkazy S3“, ostatní je možné v této aplikaci nově vytvořit, editovat a odeslat do CSÚIS.

XML výkazy S3 podporuje následující účetní výkazy:

 • Rozvaha základní
 • Rozvaha pro příspěvkové organizace
 • Rozvaha pro územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
 • Výkaz zisku a ztráty základní
 • Výkaz zisku a ztráty pro příspěvkové organizace
 • Výkaz zisku a ztráty pro územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
 • Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu (Příloha č. 3 a Příloha č. 4)
 • Příloha (Příloha č. 5 a Příloha č. 6)
 • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) – viz Příloha č. 4 vyhlášky 449/2009 Sb.
 • Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje – viz Příloha č. 5 vyhlášky 449/2009 Sb.

Samotný program Money S3 (nikoliv aplikace XML výkazy S3) podporuje tisk následujících účetních výkazů:

 • Rozvaha základní
 • Rozvaha pro příspěvkové organizace
 • Výkaz zisku a ztráty základní
 • Výkaz zisku a ztráty pro příspěvkové organizace
 • Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu (Příloha č. 3 a Příloha č. 4)
 • Příloha (Příloha č. 5 a Příloha č. 6)

POZNÁMKA: Program Money S3 nepodporuje Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty určené pro územní samosprávné celky, svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti. Tyto účetní jednotky mohou využít výkazy v základní formě. Pokud váš nadřízený orgán vyžaduje výkazy určené přímo pro tento typ účetních jednotek, je možné s pomocí volby „Kopírovat“ provést jejich úpravu na požadovaný tvar.

Použití modulu XML výkazy S3

Export výkazu pro CSÚIS provedete s pomocí volby Soubor / Export dat pro CSÚIS. Na kartě exportu se nastavují následující informace (povinné údaje jsou označeny červenou hvězdičkou):

 • Identifikace odesílatele – tj. účetní jednotky a zodpovědné osoby,
 • Identifikace příjemce – jako přijímající subjekt bude zpravidla „Ministerstvo financí ČR“, IČ „00006947“, Identifikace modulu „CSUIS“,
 • Elektronický podpis zodpovědné osoby – můžete nastavit ze souboru nebo ze systémového úložiště
 • Přílohy – jsou podporované přílohy ve formátu PDF, XML a TIFF.

Vlastní export zahájíte tlačítkem „Exportovat výkaz“. Vyexportovaný soubor bude v požadovaném XML formátu určeném pro odeslání do CSÚIS.

Odeslání XML souboru do CSÚIS provede zodpovědná osoba (případně náhradní zodpovědná osoba) s pomocí webové aplikace, která je umístěna na stránkách Ministerstva financí. Před vlastním odesláním je třeba soubor zašifrovat s pomocí šifrovací utility. O výsledku zpracování účetního výkazu je zodpovědná osoba informována ve webové aplikaci v části Inbox.
Výchozí stránku s odkazem na všechny důležité dokumenty týkající se CSÚIS (registrace, webová aplikace, šifrovací utilita atd.) naleznete na tomto odkazu Ministerstva financí.


Popis modulů Money S3