Změny a novinky Money S3 verze 18.000

středa 20.prosinec, 2017

Money

Možnosti a nastavení

 • Jsou k dispozici Připravené seznamy pro založení nového roku 2018.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Byl optimalizován seznam Bankovních dokladů. Práce je nyní podstatně rychlejší, což je markantní zejména při práci na síťové verzi.

Ostatní doklady

 • Nová funkčnost v Interních dokladech, při tvorbě Vzájemných zápočtů, umožňuje vytvořené zápočty zaúčtovat do Uzávěrkových úprav. V Konfiguraci vzájemných zápočtů musí být zaškrtnutý přepínač Zaúčtovat do uzávěrkových úprav. Započítaná částka se zaúčtuje do Uzávěrkových úprav podle předkontace hrazeného dokladu. Nejprve se zaúčtuje DPH a zbývající částka připadne na zaúčtování základu daně. Vzájemné zápočty se účtují do Uzávěrkových úprav z důvodu, že se nejedná o pohyb peněz přes pokladnu nebo banku.

POZNÁMKA: Pokud nebudete mít v Konfiguraci vzájemných zápočtů zaškrtnutý přepínač Zaúčtovat do uzávěrkových úprav, pak vždy platí, že přes interní doklady lze v daňové evidenci vzájemně započítávat pouze doklady, které mají stejnou sazbu DPH a jejichž celková cena bez DPH i DPH se rovnají. Takto vytvořené doklady se neúčtují.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Došlo k úpravě tiskové sestavy Účetnictví / Tiskové sestavy / Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků podle vyhlášky č. 325/2015 Sb. pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví. Nová forma je určena pro podnikatelské subjekty, ale také pro neziskové a příspěvkové organizace, u kterých je možné jak počáteční stavy, tak pohyby peněžního deníku i závěrkových operací dělit na hlavní a hospodářskou činnost. Podrobnější informace naleznete v Nápovědě.

Nástroje

Plánování

 • Do Money S3 Automatic byla přidána nová úloha Připomínkovač – aktuální stav připomínek. Pomocí této úlohy zjistíte aktuální stav připomínek s možností jejich odeslání na nastavenou e-mailovou adresu. A stejně jako u většiny ostatních úloh je zde možno nadefinovat, kdy přesně se má úloha spouštět a v jakém časovém rozmezí.

Ostatní

 • Funkčnost licenčního serveru byla optimalizována pro Windows Server 2016. Zároveň byla přidána nová funkce „Spustit jako správce“. Funkce spuštění a zastavení služby serveru jsou dostupné pouze v případě, že je licenční server spuštěn jako správce, což po restartu počítače není. Touto novou funkcí odpadá složité vypínání licenčního serveru a jeho opětovné zavedení. Jedním kliknutím se automaticky restartuje a zapne v režimu správce.


Změny a novinky Money S3 verze 17.600

16.červenec, 2017

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 17.501 (v distribuci od 12.06.2017) a verzí 17.600 (v distribuci od 27.06.2017)

Money

Možnosti a nastavení

 • V Nastavení účetního roku / Účetnictví / Reverse charge / Tuzemský byl rozšířen seznam limitů pro režim přenesení daňové povinnosti o nové kódy podle aktuální legislativy.

Správa dat

 • Verifikace dat (záložka Objednávky / Kontrolovat zásoby) byla rozšířena o automatické kontroly minulých let. Nedochází tím k nepřesnostem, v případě, že jsou v minulém roce stále platné objednávky, které ovlivňují předpokládané stavy zásob.

Režie

Mzdy

 • Na základě legislativních změn došlo ke zvýšení slev na děti. S platností od 1.7.2017 se zvyšuje měsíční sleva na druhé dítě 1.617 Kč a na třetí a další dítě 2.017 Kč. V připravených seznamech Časově rozlišitelných parametrech mezd vznikl nový záznam s platností od 01.07. 2017. Na Kartě zaměstnance je potřeba založit nové Mzdové období „červenec 2017″.
 • Na Kartě zaměstnance je nově umožněno nastavit Úvazek pro konkrétní dny v týdnu. Při výpočtů mzdy se nově zohledňuje úvazek nastavený na Kartě zaměstnance. Nová verze převádí počet dnů zadaných na Kartě zaměstnance na nový způsob nastavení Úvazku (pondělí – pátek). Je potřeba věnovat větší pozornost v případě nastavení méně dnů než je 5denní úvazek (např. v případě nastavení 3 dnů je nově automaticky nastaveno pondělí – středa, což nemusí představovat skutečný stav). V tomto případě vás program při editaci Karty zaměstnance, nebo při pořízení nové mzdy upozorní a bude vyžadovat nastavení konkrétních dnů úvazku. V případě, že máte nastaven úvazek v sobotu nebo neděli, bude vám automaticky dopočítán na Kartě mzdy příplatek „Práce v sobotu a neděli“.

Nástroje

Výměna dat

 • Modul XML Data Exchange nyní umožňuje uskutečňovat datovou výměnu prostřednictvím FTP serveru. Propojení se nastavuje v Definice exportu a importu. Veškerá data se během exportu / importu automaticky archivují v nové složce FTPServer, umístěné pod instalační složkou „Data“.

Ostatní

 • Pokud používáte více certifikátů v systémovém úložišti, můžete na konkrétním Certifikátu definovat Popisný název (v seznamu Certifikátů ve Windows), který se následně zobrazuje i při výběru certifikátu ze systémového úložiště v Money S3 a Kase S3. POZNÁMKA: Certifikát pro EET můžete nastavit globálně pro celou agendu v Nastavení agendy, dále pro konkrétní Prodejní místo na kartě Prodejního místa, nebo pro konkrétního uživatele v Přístupových právech. Certifikát pro elektronický podpis nastavujete globálně v Nastavení agendy v záložce Elektronický podpis nebo pro jednotlivé uživatele na Kartě přístupových práv.


Změny a novinky Money S3 verze 17.300

čtvrtek 6.duben, 2017

Money

Informační kanál

 • Zprávy zobrazené v Informačním kanálu, na Aktivním informačním řádku, se nově otevírají ve výchozím internetovém prohlížeči.

Možnosti a nastavení

 • Nově byl přepracován algoritmus generování PLU na Kartách zásob. Při generování se dodržuje rozsah PLU Skladových skupin. Pokud je rozsah zadán, tyto skupiny mají přednost před skupinami, které rozsah PLU zadaný nemají. Kmenovým kartám, které nemají zásoby, stejně tak Kartám zásob, které již mají PLU, se PLU negeneruje. Algoritmus přiděluje zásobám vždy nejnižší možné PLU, samozřejmě s přihlédnutím k možnému zadanému rozsahu Skladové skupiny. Nově lze uložit i novou Kmenovou kartu (takže nemá zásoby) bez zadaného PLU, i když je v Nastavení agendy / Sklad zadáno „Povinně zadávat PLU“. V tomto případě kontrola na PLU probíhá až na Kartě zásoby.
 • Nastavení Obchodování na internetu bylo rozšířeno o nové funkce. Jedná se o možnost spouštění libovolné aplikace po importu, po exportu a před importem, zároveň je umožněno výstupní zprávu importu uložit do libovolného úložiště. Funkce jsou dostupné pro lokální, síťové i vzdálené složky na FTP.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Denní kurz z Kurzovního lístku se přenáší do dokladu podle data účetního případu, resp. podle data vystavení. Pokud pro toto datum nebude Kurzovní lístek k dispozici, program dosadí kurz z posledního nalezeného Kurzovního lístku. Podrobnosti k cizím měnám naleznete v Nápovědě.

Ostatní doklady

 • Pomocí nového modulu Import dokladů z Excelu je umožněn import dokladů, které obsahují historické nebo alternativní sazby DPH.

Závěrky

 • V Přiznání k dani z příjmu v oddíle Vybrané údaje z účetnictví jsme nově umožnili vybrat odlišné rozsahy pro jednotlivé výkazy. Rozvaha tedy může být v Plném rozsahu, Zkráceném – Malé ÚJ nebo Zkráceném – Mikro ÚJ. Výkaz zisku a ztráty může být v Plném rozsahu nebo ve Zkráceném.

Obchod

Prodej/Nákup

 • Nově je možné kopírovat položky všech objednávek (objednávky, nabídky, poptávky). Při kopírování skladových položek se přebírá číslo skladu a kmenové karty.

Sklad

Skladové doklady

 • Na Skladových prodejkách je nově umožněna platba Nepeněžními platidly i v případě, že se jedná o skladovou vratku. Pro tyto potřeby byla rozšířena Karta nepeněžního platidla, kde se nově pro tuto funkci zadává Typ dokladu pro Závazek nebo Výdajový pokladní doklad. Funkce zaúčtování prodejek funguje u vratek stejným způsobem jako u běžných prodejů, s tím rozdílem, že jsou částky záporné a zaúčtování platidel probíhá pomocí dokladu Závazek nebo Výdajový pokladní doklad.
 • Nové prodejky vytvořené ze seznamu Objednávek přijatých, Nabídek vystavených a Poptávek přijatých volbou Vytvořit doklad / Prodejka již půjdou hromadně odeslat do systému EET i pomocí tlačítka Odeslat e-tržby.

Nastavení

 • Byl aktualizován číselník Kódů kombinované nomenklatury.

Režie

Mzdy

 • Na kartu Zaúčtování záloh a mezd byl doplněn nový panel pro zadání Číselné řady pro Závazkové a Interní doklady. Číselná řada zadaná na kartě zaúčtování má přednost před Uživatelskou konfigurací. Při zaúčtování se do nově vzniklých dokladů doplní informace, pro jaké období se doklady vygenerovaly (měsíc a rok zaúčtovávané mzdy). V seznamu Interních a Závazkových dokladů je možné si nastavit nový sloupec „Rok mzdy“ a „Měsíc mzdy“. Při zaúčtování záloh a mezd program nově kontroluje, zda již neexistují doklady pro nově nastavené období a pokud ano upozorní uživatele s tím, že je možné původní doklady smazat (dojde ke smazání původních dokladů a vygenerují se nové doklady), nebo pokračovat bez výmazu (původní doklady se nesmažou a vzniknou další nové doklady).

Nástroje

Plánování úloh

 • Money S3 Automatic má novou funkci. Jedná se o automatické stahování kurzovního lístku pro ČNB. Stejně tak jako ostatní funkce Automaticu je umožněno úlohu spouštět v uživatelsky definovanou dobu a o proběhnuté operaci je uživatel informován odeslaným e-mailem.

Ostatní

 • EET – byl upraven algoritmus výběru certifikátu pro podepsání datové věty tak, že certifikát nastavený na kartě Přístupových práv uživatele má přednost před certifikátem nastaveným na Prodejním místě nastaveném na dokladu.
 • EET- byl upraven algoritmus výběru certifikátu pro storno e-tržby tak, že se program prioritně pokouší datovou větu podepsat stejným certifikátem, kterým byla podepsána původní tržba a následně certifikátem z nastavení Přístupových práv uživatele, použitého Prodejního místa a jako poslední se program pokouší použít certifikát z Nastavení agendy.
 • Při hromadném odesílání tržeb z dokladů do EET byla ošetřena situace, kdy jsou odesílané doklady uzamčeny jinou stanicí na síti.


Změny a novinky Money S3 verze 17.200

čtvrtek 6.duben, 2017

Money

Možnosti a nastavení

 • Seznam Peněžních ústavů jsme přesunuli do Připravených seznamů. V seznamu Peněžních ústavůje možné přidat novou banku, která se označí ikonou pro uživatelský záznam. Zároveň je možné aktualizovat seznam pomocí tlačítka Připravený seznam. V případě, že vámi přidaná banka bude existovat i v Připraveném seznamu, převezme se automaticky banka z Připraveného seznamu.
 • Nastavení Datových schránek v agendě a na Přístupových právech bylo rozšířeno o volbu Automaticky zjišťovat nové zprávy v datové schránce. Tato nová funkce je po instalaci verze 17.200 automaticky zapnuta. V případě jejího vypnutí přestane program on-line zjišťovat přítomnost nových zpráv v Datové schránce. Stav datové schránky lze jednoduše ověřit funkcí Dotaz na nové zprávy, kterou naleznete pod ikonou Datové schránky na Aktivním informačním řádku.
 • V Nastavení pokladní komponenty „Registrační pokladna EURO 50TEi Mini CZ – 150TEi Flexy CZ“ je možné zadat vlastní Název pokladní komponenty. Tím lze např. rozlišit zařízení podle umístění v jednotlivých prodejnách. V seznamu pokladních komponent je možné mít více pokladních komponent „Registrační pokladna EURO 50TEi Mini CZ – 150TEi Flexy CZ“ a každá komponenta v seznamu má vlastní nastavení.
 • V Nastavení agendy / Sklad přibyla nová funkce Vymazat nevýznamové nuly ze stávajících PLU. Funkce je dostupná pouze pro formát PLU 0+5. Odstranění nevýznamových nul je vhodné pro uživatele, kteří přechází na novější pokladny, které často vyžadují přesné zadání PLU, tedy i nevýznamových nul. Tato vlastnost velmi komplikuje práci s pokladnou v kombinaci se zásobami, které doposud obsahovaly PLU složené z nulového prefixu.

Účetnictví

Přehledy a tiskové sestavy

 • Do průvodce tiskem Hlavní knihy na stranu 1/5 přibyla možnost nastavení Včetně účtů s počátečním stavem, kdy do sestavy vstoupí i účty, které neměly pohyb ve vybraném období, ale mají počáteční stav, nebo na ně bylo účtováno v aktuálním období.

Obchod

Doklady

 • Na Fakturu vystavenou, Objednávku přijatou, Nabídku vystavenou, Poptávku přijatou a Servis byla v části adresy přidána nová záložka Spojení, která obsahuje proměnné Telefon a E-mail. Cílem nového řešení je ulehčit internetovému obchodu generování dokladů tak, aby nebylo nutné tvořit adresu s vazbou do Adresáře firem pro potřeby uložení telefonu a e-mailu. Nové proměnné nahrazují ve sloupcích seznamů dokladů stávající proměnné Odběr.telefon, Odběr.mobil, Telefon Kon.příjemce, Mobil Kon.příjemcea Odběr.e-mail. Pokud má doklad vazbu do Adresáře firem, tak se proměnné přebírají z vazební Karty adresy. Konkrétně telefon se plní z adresy Konečného příjemce, e-mail z adresy Odběratele. Mobilní telefon má přednost před telefonem (pevnou linkou). Pokud je na dokladu nastavena Kontaktní osoba odběratele, tak se e-mail i telefon přebírá z kontaktní osoby. Nové proměnné jsou součástí tiskových formulářů, pokročilého filtrování, exportu a importu XML dat. Taktéž se zohledňují při odeslání dokladů e-mailem.
 • Formuláře pro tisk dokladů v cizí měně byly upraveny tak, aby se proměnné položek a souhrnů cen plnily i v případě, že je tisknut doklad v domácí měně.

Sklad

Sklad

 • Zásoby, které mají katalogová čísla složená z alfanumerických znaků, nebylo možné importovat prostřednictvím importu z Excelu. Funkce byla upravena tak, aby nevyžadovala pouze numerické hodnoty.

Nástroje

Výměna dat

 • Stávající funkce importu faktur z iDokladu do Money S3 byla rozšířena o srozumitelnější výstupní zprávy v případě, že nelze importovat existující doklady. Upgrade dokladů je podporován pouze u takových faktur, které nemají vazby na jiné doklady a neobsahují skladové položky. Vzhledem k tomu, že má uživatel možnost doklady v prostředí iDokladu po importu do Money S3 změnit, dochází tak k situacím, kde se takový doklad dostane do importní dávky, ale už nemůže být naimportován. V momentě kdy Money detekuje takovou situaci, nastaví na iDokladu doklad za exportovaný, tím pádem se do následující importní dávky už nedostane. Tato skutečnost byla nově popsána a je zahrnuta ve výstupní zprávě o importu.

Ostatní

 • V S3 Kase je aktivní pole pro zadání počtu MJ u sad, kompletů a výrobků.
 • Uživatelé S3 Kasy Professional mohou od verze 17.200 vybírat Prodejní místo EET, i v případě, že mají Přístupová práva omezena „jen na čtení“.
 • Pokud uživatel vytvoří novou agendu s využitím funkce plnění seznamů z jiné agendy, nedochází již k přebírání XML konfigurací, které jsou vázány na původní agendu.
 • V případě, že je v agendě nastaveno logo, razítko a popis, neprobíhá jejich export u sestav, které se ve formátu XML exportují na příslušné úřady. Důvodem je velikost souborů, které jsou v těchto nastaveních použity. Exportovaná sestava je díky tomu načtena na daňový portál.
 • Hromadné párování Pokladních dokladů, a to jak ručně, tak i XML importem je nyní podporováno i pro doklady, které jsou evidovanou tržbou.
 • Byla provedena změna vazebního datového pole při načítání Prodejních míst EET nastavených na kartě Přístupových práv jednotlivých uživatelů, tak aby bylo Prodejní místo nastavené na kartě Přístupových práv uživatele použito vždy přednostně.


Změny a novinky Money S3 verze 17.000

čtvrtek 13.říjen, 2016

Money

Možnosti a nastavení

 • Na kartě Uživatelské konfigurace / Fakturace byla rozšířena záložka Platba v hotovosti, nepeněžní platidla, kde je nově možné nastavit tvorbu úhrad pro Nepeněžní platidla. V případě, že jsou na Vystavené faktuře použita Nepeněžní platidla, vytvoří se při uložení dokladu automaticky na každé nepeněžní platidlo hradící doklad (u ceniny je to Pokladní doklad, u platební karty Pohledávka).
 • Na kartě Uživatelské konfigurace / Fakturace jsou nové dvě záložky Platba kartou a Platba na dobírku. Zde je možné nastavit volbu Vytvořit platební pohledávku. V případě, že je na Vystavené faktuře nově nastaven způsob platby platba kartou nebo dobírka bude se při uložení dokladu automaticky tvořit hradící Pohledávka.
 • Na kartu Nastavení účetního roku / Archivace změn v daňové evidenci bylo přidáno nastavení formuláře pro archivaci Interních dokladů. Pokladní a Bankovní doklady mají oddělené nastavení formuláře pro archivaci v daňové evidenci a podvojném účetnictví.
 • Na kartu Nastavení agendy / Sklad byl zaveden nový formát PLU 0+5 , který je možné nechat hromadně vygenerovat zásobám. Tento formát PLU nepřiřazuje zásobám prefix skladové skupiny.
 • Na kartě Nastavení agendy / Údaje o firmě je přidáno tlačítko určené k přímé editaci karty Adresáře.
 • Nastavení agendy / Zálohování dat bylo rozšířeno o možnost replikování. Touto funkcí je umožněno vytvořené zálohy automaticky kopírovat do jiného úložiště, než je umístění definované u prvotních záloh. Lze využít síťového okolí, USB nebo jiného výměnného zařízení, popřípadě úložiště v cloudu. Replikovanou zálohu lze archivovat ve formátu zip a zabezpečit jí heslem.

Účetnictví

Ostatní doklady

 • Pohledávkou se nově dá hradit Faktura vystavená, pohledávka nebo Interní doklad.

DPH

 • Při tisku opravného Přiznání k DPH ze Seznamu podání se již na formuláři netiskne datum zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání.
 • Pole Číslo jednací výzvy v průvodci Kontrolním hlášením k DPH bylo zpřístupněno k editaci i v případě, že není zvolena žádná hodnota ve výběrovém seznamu Rychlá odpověď na výzvu.

Závěrky

 • Fyzické osoby mohou podat roční přehledy sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ. Nové tiskové sestavy jsou na kartě Účetnictví / Závěrky / Závěrkové operace / Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (ČSSZ) a Přehled OSVČ (zdravotní pojišťovny).

Nastavení

 • Na kartě Účet účtové osnovy bylo přesunuto pole Účet pro převod zůstatků pod pole Účet.

Ostatní

 • Byl přidán XML export a import Pohledávek a Závazků. Podporovány jsou pouze rozúčtovací položky, z čehož plyne, že v daňové evidenci jsou podporovány pouze hlavičkové doklady bez položek, neboť tyto doklady nemohou mít rozúčtovací položky.

Obchod

Prodej / Nákup

 • V seznamech Faktur přijatých i vydaných je umožněno řazení podle celkové ceny dokladu.
 • Na Vystavených fakturách je nově možné používat Platidla, která se zpřístupní, pokud na faktuře máte nastaven způsob platby hotově a v Uživatelské konfiguraci / Fakturace máte na záložce Platba v hotovosti, nepeněžní platidla nastavenou možnost Vytvořit úhrady pro nepeněžní platidla. V případě, že chcete tisknout použitá Platidla na faktuře je potřeba si přidat nové proměnné do formuláře.
 • Na Vystavených fakturách se na základě nastaveného způsobu platby filtruje pole Hradit na.
 • Byla přidána možnost exportu a importu faktur (vystavených) na E-shop konektor. Je podporováno, podobně jako u stávajících objednávek přijatých, jejich případné storno, či předávání vzkazů z/na E-shop, navíc je podporováno i vyřizování objednávek, ze kterých tyto faktury vznikly, případně i vyřízení zálohových faktur, jsou-li tyto na E-shopu pořízeny. Tato podpora záloh funguje i obecně v XML přenosech. Podpora daňových dokladů k přijaté platbě pro E-shop není implementována (předpokládá se, že tyto doklady pořídí uživatel přímo v Money S3).
 • Je možné vyřizovat objednávky při XML importu faktur přijatých (vyřízení objednávek vystavených) a faktur vystavených (vyřízení objednávek přijatých) a XML exportu vazeb na tyto objednávky. Tato možnost je řízena podřízenými přepínači v Definici importu / Konfigurace zpracování (vyřízení objednávky) nebo v Definici exportu / Konfigurace zpracování (související doklady) u Faktur přijatých a vystavených.
 • Na Vzory periodických dokladů byla přidána nová záložka Popis dokladu, Texty. Na této záložce je možné nastavit vlastní popis dokladu a vlastní texty před a za fakturami a dodacími listy, nebo převzít popis a texty ze vzoru této periodické fakturace. V případě nastavení vlastních popisů a textů je možné použít i integrovaného Editoru výrazů k definici proměnných textů.
 • Uživatel, který používá E-shop konektor ovlivňuje předpokládaný stav na skladě nejen importem objednávek, ale také jejich vyřizováním. Pokud se objednávka přijatá vyřídila ručně, předpokládaný stav na skladě u zásob se změnil, ale E-shop konektor na změnu stavu nereagoval. Nyní se v takové situaci do exportu plní i stavy zásob na skladě, které byly změněny tímto způsobem.
 • Money S3 nově podporuje importy Přijatých faktur z iDokladu. Na Kartě externí aplikace – nastavení na záložce Doklady přibylo pole pro zadání typu Faktury přijaté. V případě, že si uživatel přeje importovat i Faktury přijaté je toto pole nutné vyplnit. Přes funkci importu z iDokladu jsou nyní dvě volby pro import – Faktury vystavené a Faktury přijaté. Uživatelsky lze nastavit import obou typů nebo jen jednoho z nich.
 • Do seznamu Objednávek přijatých byla doplněna nová funkce Vyříditelné objednávky. Po výběru funkce se v novém okně zobrazí Seznam objednávek k vyřízení, pro které je zboží skladem s možností jejich hromadné fakturace. Uživatel může výčet objednávek ovlivnit v průvodci. Lze upřednostnit objednávky s vybraným adresním klíčem, nebo pouze objednávky, které lze vyřídit kompletně, popřípadě omezit seznam datem. Objednávky lze vyřizovat jednu po druhé nebo hromadně. Hromadné vyřizování je ale vázáno na modul Periodická fakturace, který byl do verze 17.000 přejmenován na Periodická a hromadná fakturace.

Sklad

Skladové doklady

 • Tlačítkem Refundace prodejky vytvoříte opačné položky Skladové prodejky. Pokud původní prodejka obsahovala položky, které neměly zapnutý přepínač Vratka, pak se na položkách refundované prodejky tento přepínač nastaví a naopak. Současně se vytvoří opačné skladové pohyby.
 • Byl upraven formulář Skladové prodejky pro tisk čtyř platidel. V případě, že je použito více platidel, je jejich souhrn zobrazen v poli Ostatní.

Nastavení

 • Byla přejmenována volba Seznam skladů na Seznam skladů a ceníků.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy

 • Mezi parametry tisku u tiskové sestavy Vyúčtování mezd byla přidána volba Vyúčtování na střediska.
 • Do menu Režie / Zaměstnanci / Tisk a export / Další sestavy přibyla nová tisková sestava Potvrzení čistých příjmů pro úřad práce.

Majetek

 • Došlo k úpravě zobrazení seznamu účetních odpisů na Kartě majetku při prvním otevření karty po spuštění programu.

Ostatní

 • Byl zaveden nový modul Evidence tržeb (EET). Pomocí tohoto modulu je možné současně s uložením vybraných dokladů (Prodejka, Příjmový pokladní doklad, Výdajový pokladní doklad nebo Pohledávka hradící Vystavenou fakturu, Interní doklad) odesílat tržby tvořené těmito doklady do systému EET. Tržby přímo z dokladů lze i stornovat. Dosud neodeslané tržby ze všech seznamů dokladů lze odesílat hromadně pomocí funkce Odeslat e-tržby. Tuto funkci je možné spustit v předem naplánovaný čas jako jednu z úloh nového modulu S3 Automatic. Spolu s dokladem je možné tisknout informace o zaevidování tržby. Komunikovat se systémem EET lze v běžném i zjednodušeném režimu. Zasílané informace do systému EET jsou šifrované pomocí certifikátu ze systémového úložiště i certifikátu ze souboru na disku chráněného heslem. Je možné zobrazovat si přehled o celkových tržbách odeslaných do EET a počtu odeslaných i dosud neodeslaných dokladů v Money Dnes. S importem dokladů se odesílají i tržby při xml importu dokladů nebo se importují údaje o již zaevidovaných tržbách. Na dokladech zaevidovaných do EET v jiném systému, které byly naimportovány do Money S3 pomocí XML, se zobrazují informace o zaevidované tržbě i bez zakoupeného modulu Evidence tržeb. Na Kartu zásoby na záložku Podrobnosti byl doplněn přepínač Použité zboží. Na základě tohoto přepínače probíhá kontrola zvoleného Členění DPH na skladových položkách Vystavených faktur. Nastavení přepínače se přebírá na položku prodejky, kde je možné jeho nastavení dodatečně změnit. Nastavení přepínače na položce prodejky má vliv na informace o odesílaných tržbách do systému EET. Položky prodejek se zapnutým přepínačem Použité zboží je možné zaúčtovat pomocí samostatných Pokladních dokladů a nastavit jim tak vhodné Členění DPH pro vykazování prodeje použitého zboží v Kontrolním hlášení DPH.
 • S3 Automatic je novým modulem programu Money S3. Je samostatně spustitelný a slouží k plánování automatických úloh. Pokud je modul zakoupený, zobrazí se na kartě Nástroje / Plánování úloh volby S3 Automatic a Historie událostí. Program se spouští po startu Windows minimalizovaný, jeho spuštění je vizualizováno v tray ikonách. Dvojklikem na ikonu nebo přímo z menu v Money S3 se program otevře. Seznam automatických úloh, které jsou v nabídce, bude postupně rozšiřován. V aktuální verzi programu nabízíme exporty Money Dnes, Skladové a Účetní analýzy, datovou výměnu iDokladu a E-shop konektoru, XML export a import, hromadné odesílání pošty prostřednictvím Poštovního klienta S3 a hromadné odesílání doposud neodeslaných dokladů EET. Jednotlivé úlohy lze přidělit konkrétním uživatelům, pod vybranou agendou a rokem. Nastavení časového plánu je velmi detailní a lze díky němu vytvořit libovolné cykly spouštění. Program podléhá Přístupovým právům uživatelů Money S3. K dispozici je seznam Historie událostí, ve kterém jsou pro každou úlohu záznamy o výsledcích zpracování. Všechny tyto výsledky je možné automaticky odesílat Poštovním klientem S3, ve kterém se zároveň archivují v odeslané poště.
 • Do programu Money S3 byl implementován vlastní Poštovní klient S3. Nachází se na kartě Nástroje / Výměna dat / Poštovní klient S3. Slouží výhradně k odesílání pošty prostřednictvím připojení přes smtp servery. Nastavení se nachází v Uživatelské konfiguraci pod tlačítkem Ostatní. Nově jsou zde uvedeny dvě volby Poštovní klient (výběr), kde uživatel volí mezi čtyřmi dostupnými výchozími klienty, přičemž jedním z nich je Poštovní klient S3. Dále je pod volbou Poštovní klient S3 – nastavení samotné nastavení propojení klienta se smtp serverem. Pro pokročilejší klienty je připraveno šifrování SSL a TLS. Po úspěšném nastavení je veškerá odchozí pošta z Money S3 prováděna prostřednictvím tohoto Poštovního klienta S3, na jehož seznamu je přehled odeslaných zpráv, konceptů, šablon, připravené pošty k odeslání a odstraněné pošty.
 • U vybraných tiskových sestav se nově na kartě Nastavení tisku zobrazuje nová záložka Export do Excelu, kde se nabízí formulář pro zjednodušený XLS export.
 • Na Kmenovou kartu (je vizualizován i na zásobě) byl přidán příznak Zboží pro kuchyň. Je určen zejména pro spolupráci s programem Prodejna SQL a je vázaný na licenci nového modulu Prodejna SQL rozšiřující funkce. Tento příznak je možné nastavovat i hromadně (funkcí Změna konfiguračních údajů zásoby) a exportovat/importovat pomocí XML přenosů nebo Excelu. Dle příznaku je možné filtrovat v pokročilých filtrech, je možné ho i tisknout. Příznak není k dispozici v bezplatné verzi START.
 • Při vyhledávání ve Skladových dokladech, jsou zobrazovány ve výsledku vyhledávání i záznamy, které odpovídají vyhledávacímu dotazu na všech skladových dokladech.
 • Byla provedena úprava tisku stavů zpráv odeslaných do Datové schránky.
 • Došlo k úpravě zobrazení některých datových typů v Prohlížeči tiskových záloh.
 • Při vytvoření propojení Money S3 s iDokladem dochází k vytvoření složky iDoklad v datové části programu. Pod touto složkou se doposud vytvářela složka s názvem agendy, ve které byly umístěny konfigurační soubory. Nově se v tomto umístění vytváří i podsložky „backup“, do kterých se ukládají XML data, která byla importována a výsledky importů. Tato funkce je automaticky nastavena po nainstalování verze 17.000, lze jí vypnout na Kartě externí aplikace – propojení s iDokladem v Externích aplikacích na záložce Konfigurace.
 • V rámci XML importu Money S3 nově podporuje import Připojených dokumentů. Pokud program nalezne ve struktuře XML souboru element „Dokumenty/ Dokument“, pod kterým bude název připojeného souboru, pak tento soubor během importu připojí k nově vytvořenému záznamu. Připojený dokument musí být ve chvíli importu ve stejné složce jako importovaná XML data. Tato funkce je dostupná pro Adresy, Kmenové karty, Skladové zásoby, Zakázky a všechny účetní, skladové a objednávkové doklady. Stejně tak, byl import Připojených dokumentů implementován i do průvodce importem ve formátu ISDOCX, zde je na uživateli zda si vybere Připojené dokumenty importovat nebo ne, případně si vybrat které ze seznamu.
 • V průvodci odinstalování programu je nová volba Odstranit licenci z počítače. Pokud uživatel během odebírání licencované verze Money S3 tuto funkci použije, pak se licence programu automaticky deaktivuje a odstraní z počítače. Je tak možné tuto licenci použít na jiném počítači s novou instalací Money S3.


Změny a novinky Money S3 verze 16.800

čtvrtek 1.září, 2016

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 16.601 (v distribuci od 7. 7. 2016) a verzí 16.800 (v distribuci od 29. 8. 2016)

Účetnictví

DPH

 • V souvislosti s novelizací zákona o DPH provedené zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Celního zákona s účinností od 29. 7. 2016 byl zaveden nový tiskový formulář Přiznání k DPH vzor 20. Oproti Přiznání k DPH vzor 19 došlo pouze ke změnám v popisech u řádků 7, 8 a 62.
 • Dále byl změněn popis oddílu A2 v tiskových formulářích pro tisk Kontrolního hlášení DPH.

Sklad

Tiskové sestavy

 • V rámci legislativních změn Celního zákona byl upraven výpočet hodnoty komodit, vstupujících do výkazu Intrastat. V průvodci zpracováním výkazu Intrastat uživatel zadává období nebo konkrétní datum „od-do“, podle kterého omezuje množinu dokladů, pro které chce výkaz zpracovat. Pokud je toto období starší než 1. 8. 2016, pak se výkaz zpracovává jako doposud. Pokud je toto období rovno nebo vyšší 1. 8. 2016, tak se v průvodci nenastavuje Celní banka. Podle zadání pevného nebo denního kurzu se určuje nastavení v seznamu Cizích měn. V případě používání denního kurzu se v průvodci objeví pole Banka pro přepočet limitu (EUR) na domácí měnu. Zadáním banky dojde k přepočtu částek dle denního kurzu. V případě, že pro zadanou banku nebude kurz existovat, dojde k přepočtu dle ČNB. V případě používání pevného kurzu se provede přepočet částek ze seznamu Cizích měn.
 • Během exportu výkazu Intrastat pro Celní správu docházelo k matematickému zaokrouhlení hmotnosti na dvě desetinná místa. Bylo upraveno zaokrouhlování na tři desetinná místa, z toho důvodu, že může dojít k vykazování i velmi lehkých komodit, které svou hmotností nepřekročí tisíciny.
 • Bližší informace naleznete na stránkách celní správy

Ostatní

 • Při používání dvou monitorů se jednotlivé karty programu zobrazí na výchozí pozici hlavního monitoru v případě, že uložená pozice karty leží mimo oblast hlavního monitoru.
 • Při prvním spuštění Money verze 16.800 dojde k přidání odkazu Tiskové exporty z Money S3 do Oblíbených položek systému Windows XP, Vista, Win7, Win8. Pod systémem Win10 se odkaz přidá do Průzkumníku souborů k Rychlým přístupům.


Změny a novinky Money S3 verze 16.601

středa 31.srpen, 2016

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 16.501 (v distribuci od 03. 6. 2016) a verzí 16.601 (v distribuci od 7. 7. 2016)

Money

Možnosti a nastavení

 • Na základě platné legislativy bylo do Nastavení agendy / Sazby DPH MOSS doplněno nové období DPH pro Řecko, kdy došlo od června 2016 ke změně základní sazby z 23% na 24%.
 • Byl aktualizován seznam Peněžních ústavů podle platného číselníku kódů platebního styku v České republice v Připravených seznamech.
 • Bankovní výpisy Unicredit bank se nově importují se všemi zadanými symboly, tedy variabilním, specifickým a konstantním. Dále je podporován import i jména partnera a jeho bankovní spojení.

Účetnictví

Přehledy a tiskové sestavy

 • Tisková sestava Účetnictví / Další sestavy / Ověřovací dopis na odsouhlasení pohledávek/závazků při tisku zohledňuje datum zadané na straně 2/4 průvodce tiskem v poli Stav tisknout ke dni.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy

 • Pro export tiskové sestavy Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění je možné od verze 16.600 použít definici exportu pro rok 2016, která odpovídá požadavkům nově spuštěné službě NEM_PRI16. Po dobu 3 měsíců je plánován souběh obou služeb NEM_PRI15 a NEM_PRI16.

Ostatní

 • Při exportu XML pro FÚ/ČSSZ a Celní správu se ukládá tiskový export ve složce PRINT a nově se vytvoří pro každého uživatele složka s jeho jménem, která obsahuje další složku s názvem agendy, ze které byl tiskový výstup exportován. Nově je možné tyto tiskové exporty ukládat alternativně do vámi zvolené složky. Nastavení je umístěno v Uživatelské konfiguraci / Ostatní / Tiskový export.


Změny a novinky Money S3 verze 16.500

pondělí 6.červen, 2016

Money

Možnosti a nastavení

 • Byl aktualizován seznam Peněžních ústavů podle platného číselníku kódů platebního styku v České republice v Připravených seznamech.
 • Exporty tiskových výstupů do všech podporovaných formátů se nyní ukládají do poslední uživatelsky zvolené složky. Výjimku tvoří exporty pro elektronická podání (zelené tlačítko), které se ukládají do adresáře PRINT instalace Money, bez možnosti toto umístění změnit.
 • Při změně hesla k datové schránce za běhu programu se nově zobrazuje chybový dialog programu s možností nastavit nové heslo namísto původního systémového dialogu, který nové heslo do programu neukládal. V seznamu nových zpráv v datové schránce zobrazovaných na Aktivním informačním řádku se již zobrazují pouze dosud nepřečtené zprávy.

Správa dat

 • Změna struktury datových tabulek při spuštění programu po upgrade na novou verzi se opět provádí i na agendách vyloučených z hromadných operací s datovými soubory. Při vstupu do těchto agend pak není již nutné ukončit program na ostatních stanicích v síti.

Účetnictví

DPH

 • V tiskové sestavě Seznam možných chybných dokladů pro Kontrolní hlášení DPH se nově vypisují doklady, které spadají do oddílů A2; A4; A5; B1; B2; B3 a v některé ze sazeb DPH mají vyplněnou buď jen částku DPH a nulový základ daně, nebo jen částku základu daně a nulové DPH.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Do průvodců tiskem Rozvahy, Výsledovky a Obratové předvahy byla doplněna nová možnost filtru – Netisknout účty bez obratů. Pokud je zatržen tento přepínač, nebudou do tisku vstupovat účty, na kterých nejsou žádné obraty ani počáteční stav.

Režie

Mzdy

 • Na základě legislativních změn došlo ke zvýšení slev na děti. S platností od 1. 5. 2016 se zvyšuje měsíční sleva na druhé dítě 1.417 Kč a na třetí a další dítě 1.717 Kč. V připravených seznamech Časově rozlišitelných parametrech mezd vznikl nový záznam s platností od 1. 5. 2016. Na Kartě zaměstnance je potřeba Přidat nové mzdové období od května 2016 a následně můžete pořizovat mzdy za květen 2016.

Mzdy – tiskové sestavy

 • Pro export tiskové sestavy Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění jsou na přechodné období zavedeny dvě definice exportu a to pro rok 2015, která je stále aktuální a pro rok 2016, kterou ČSSZ nasadí do ostrého prostředí v průběhu měsíce června.


Změny a novinky Money S3 verze 16.400

čtvrtek 21.duben, 2016

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 16.300 (v distribuci od 30. 3. 2016) a verzí 16.400 (v distribuci od 19. 4. 2016)

Money

Možnosti a nastavení

 • Byl aktualizován seznam Peněžních ústavů podle platného číselníku kódů platebního styku v České republice v Připravených seznamech.
 • Byl aktualizován seznam Sazby zahraničního stravného v Připravených seznamech.

Účetnictví

DPH

 • Seznam podání – po dotazu na stav podání se už nezmění stav podání na „nepodáno“ v situaci, kdy server EPO ještě nezná stav tohoto podání.

Obchod

Doklady

 • Pro lepší přehlednost se nově na kartách dokladů, na kartě Bankovního účtu nebo pokladny, na Kartě adresáře, na kartě Bankovního spojení a na kartě Hromadného a jednoduchého příkazu k úhradě, vizualizuje IBAN po skupinách 4 znaků s mezerou (např. CZ28 0800 0000 0000 0042 8752).

Ostatní

 • U následujících tiskových sestav Účetnictví / Přiznání k DPH, Kontrolní hlášení k DPH, Přiznání k DPH MOSS, Souhrnné hlášení, Daň z příjmu fyzických a právnických osob, Mzdy / Evidenční list důchodového pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání, Příloha k žádosti o dávku nem. pojištění, Potvrzení o teoretické a praktické přípravě, Vyúčtování daně ze závislé činnosti, Vyúčtování srážkové daně, Měsíční a roční proplacení daňových bonusů, Přehled o výši sociálního pojištění, Sklady/ Intrastat bylo změněno původní tlačítko „Elektronické podání“ za nové zelené tlačítko s popisem „Export do XML pro ČSSZ/FU“ a „Export pro Celní správu“.
 • Původní tlačítko „Export“ s možnostmi exportovat do formátů XML/ZLP/PDF/CSV a XLS je u těchto sestav nově umístěno pod popisem „Další možnosti“.


Nová verze Money S3 16.102

pondělí 15.únor, 2016

Money

Možnosti a nastavení

 • Jsou k dispozici nové Připravené seznamy pro rok 2016, které obsahují všechny známé údaje a konstanty potřebné pro účtování a zpracování mezd v novém roce 2016. V Časově rozlišitelných parametrech mezd je nový řádek platný od 1. 1. 2016, byly doplněny definice účetních výkazů pro rok 2016 pro podnikatelské subjekty a neziskové organizace a byly aktualizovány Účtové osnovy, byl aktualizován seznam daňových povinností pro rok 2016 a také seznam stravného a dalších cestovních náhrad, byla doplněna územní pracoviště FÚ.
 • Do Připravených seznamů byly přidány nové limity pro režim přenesené daňové povinnosti. Jedná se o kódy 3, 18, 19 a 20.
 • Na kartě Nastavení účetního roku byla funkce zadávání variabilního, konstantního a specifického symbolu pouze v numerických hodnotách rozšířena i na příjmové účetní doklady.
 • Tisk zakázek i s položkovým rozpisem dokladů umožňuje správně tisknout i doklady a položky v cizích měnách.
 • Databanking České spořitelny – zahraniční příkaz k úhradě je možné používat se všemi podporovanými typy poplatků (OUR a SHA).
 • Uživatelé využívající historickou nebo alternativní sazbu DPH pro vystavování dokladů mohou nyní využít i funkci vyřízení dokladu přetažením do cílového dokladu. Podmínkou pro zachování sazby DPH je před samotným přetažením tuto sazbu ve správné hladině DPH cílového dokladu ručně vybrat. Zároveň byla stabilita historické nebo alternativní sazby DPH zapracována i pro dobropisy a storna faktur.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Pro potřeby Kontrolního hlášení DPH bylo doplněno datum Uplatnění DPH na výdajové pokladní a výdajové bankovní doklady.

Ostatní doklady

 • Pro potřeby Kontrolního hlášení DPH bylo na Interní doklad doplněno datum Uplatnění DPH. Nově se toto datum i exportuje a importuje z XML.

DPH

 • Novou tiskovou sestavu Kontrolní hlášení DPH naleznete na kartě Účetnictví / DPH, kde můžete sestavu orientačně vytisknout. Elektronické podání Kontrolního hlášení DPH provedete v Seznamu podání. V průvodci tiskem Kontrolního hlášení DPH můžete také hromadně ověřit spolehlivost plátců DPH z uskutečněných a přijatých zdanitelných plnění vstupujících do kontrolního hlášení. Do Seznamu podání je možné ukládat i tzv. reakci na výzvu správce daně. Dále lze ze Seznamu podání tisknout záznamní povinnost kompletní i rozdílový seznam. Všechny uložené záznamy lze ze Seznamu podání přímo odeslat na EPO.
 • Podrobný návod ke Kontrolnímu hlášení DPH naleznete v dokumentu Legislativní změny platné od 1. 1. 2016.
 • Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti již není možné vytvořit pro zdaňovací období, které má počátek v roce 2016. Za toto období se RPDP vykazuje už pouze v Kontrolním hlášení DPH v oddílech A1 a B1.

Závěrky

 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů – byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5405 MFin 5405 vzor č. 22 – Přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Došlo ke změně u tabulky pro uplatnění daň. zvýhodnění na děti, u dětí a manželky je možné vyplnit datum narození v případě, že jim nebylo přiděleno rodné číslo, ve výpočtové tabulce pro § 6 byl doplněn nový sloupec.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů – byl podle platné legislativy aktualizován formulář 25 5404 MFin 5404 vzor č. 26 – Přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Účetnictví / Další sestavy byly doplněny nové volby pro tisk sestavy Ověřovací dopis na odsouhlasení pohledávek a Ověřovací dopis na odsouhlasení závazků.

Nastavení

 • Byla upravena karta Zaúčtování DPH v daňové evidenci při nastavování zaúčtování pro více období DPH.
 • Funkce Záměna členění DPH provádí záměnu Členění DPH i na Předkontacích v agendách s daňovou evidencí.

Obchod

Prodej / Nákup

 • Do seznamů Položek faktur vystavených/přijatých byl přidán nový sloupec „Výrobní číslo“.
 • Kopírování faktur z minulých let kopíruje i texty před a za položkami ze zdrojové faktury.

Doklady

 • Doklady, které byly pořízeny s Členěním DPH z období DPH „od I.2015 do XII.2015″ ve verzi programu nižší než 16.050, ale zároveň spadají už do období DPH „od I.2016 do neurčito“ vstoupí do Kontrolního hlášení DPH bez nutnosti změny Členění DPH na těchto dokladech.
 • Nové pole Ev. číslo pro KH bylo doplněno na Příjmový pokladní a bankovní doklad, dále na Pohledávky a Vystavené faktury. Z tohoto pole pak načítá evidenční číslo dokladu sestava Kontrolní hlášení DPH, pokud není shodně se standardním číslem dokladu. Přidání tohoto pole umožňuje mít pro více prodejních dokladů shodné evidenční číslo dokladu, což je nutné pro správné vykazování splátkového prodeje v Kontrolním hlášení DPH.

Sklad

Zaúčtování

 • Při Zaúčtování prodejek s celkovou částkou přesahující limit 10.000 korun vystavených zákazníkům s českým DIČ se do pole Evidenční číslo pro KH na generovaném Příjmovém pokladním dokladu dosadí číslo prodejky. U již zaúčtovaných prodejek z roku 2016 toto zajistí zpětně převod dat.

Režie

Mzdy

 • Do jednoduchého a pokročilého filtru v seznamu Mzdy byla přidána možnost filtrovat mzdy podle měsíce a roku.
 • Na základě platné legislativy již není možné na Kartě zaměstnance / záložka Mzdy / podzáložka Platby, zaúčtování pro období od ledna 2016 nastavit přepínač „Zaměstnanec je účastníkem pojistného na důchodové spoření“.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) byl doplněn nový formulář 25 5460 MFin 5460 – vzor č. 24, určený pro zdaňovací období 2016.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) byl doplněn nový formulář 25 5460/A MFin 5460 A – vzor č. 3, určený pro zdaňovací období 2016.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Daň z příjmů fyzických osob byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5460/1 MFin 5460/1 – vzor č. 20, určený pro zdaňovací období 2015.

Mzdy – tiskové sestavy

 • Režie / Mzdy – tiskové sestavy / Sociální / Přehled o výši pojistného – podle platné legislativy byl doplněn nový formulář ČSSZ 89 542 11 I/2016, určeno pro zdaňovací období 2016.
 • Režie / Mzdy – tiskové sestavy/ Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti – podle platné legislativy byl doplněn nový formulář 25 5459 MFin 5459 (vzor č. 22) vč. všech příloh (Příloha č. 1 – vzor č. 15, Příloha č. 2 – vzor č. 12, Příloha č. 3 – vzor č. 16, Příloha č. 4 – vzor č. 11), vše určeno pro zdaňovací období 2015.
 • Režie/ Mzdy – tiskové sestavy/ Daňové / Měsíční proplacení daňových bonusů – podle platné legislativy byl doplněn nový formulář 25 5241 MFin 5241, nový vzor č. 10 určený pro období 2016.
 • Režie/ Mzdy – tiskové sestavy/ Daňové / Roční proplacení daňových bonusů – podle platné legislativy byl doplněn nový formulář 25 5241 MFin 5241, nový vzor č. 10 určený pro období 2016.

Ostatní

 • Automatické změna pracovního data programu při přepínání mezi agendami byla přizpůsobena tak, aby byla vyhovující i pro případ práce s agendami, u kterých je hospodářský rok nastaven jiný než kalendářní.


50% sleva na nové komplety Money S3

středa 20.leden, 2016

Objednejte nyní Money S3 se slevou 50 %!
Platnost akce 20. – 27. 1. 2016
Nelze kombinovat s jinými sleva a akčními komplety.Změny a novinky Money S3 verze 16.050

pondělí 4.leden, 2016

Money

Možnosti a nastavení

 • Jsou k dispozici připravené seznamy pro založení nového roku 2016. Na základě legislativních změn vznikla nová Účtová osnova pro podnikatelské subjekty. Podrobnosti naleznete v dokumentu Legislativní změny platné od 1. 1. 2016.
 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení agendy je v poli Zobrazovaný název možné pojmenovat agendu vlastním názvem agendy, který se pak bude zobrazovat místo obchodního jména firmy ve výběrovém seznamu agend a na aktivním informačním řádku.
 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Obchodování na internetu je na záložce Adresář nová volba Zasílat všechny cenové hladiny. Zapnutím této volby se budou v rámci exportů zásob, odesílat na online obchod všechny Cenové hladiny obsažené v zásobách. Nebude tedy aktivní funkce dealerských hladin.
 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Přístupová práva je nově možné zakázat pro jednotlivé uživatele Zobrazení odkazů na panelu Money.

Účetnictví

DPH

 • V průvodci tiskem výkazu Souhrnné hlášení lze editovat i záporné částky hodnot.
 • V záznamní povinnosti Přiznání k DPH MOSS se tiskne kurz ECB použitý pro výpočet DPH v měně EUR.

Závěrky

 • Byla upravena funkce Účetnictví / Závěrkové operace / Uzavření roku a to volby Provést závěrku a Odvolat závěrku. Program nově informuje o úspěšném odvolání závěrky s tím, že má uživatel možnost datum poslední závěrky ponechat případně vymazat.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Počáteční stav DPH – na Kartu počátečního stavu DPH se nově přenáší z dokladů i Rozsah, předmět plnění a MJ pro RPDP, vazba na adresu a rozlišuje se datum vstupu do DPH od data plnění DPH.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy / Stav závazků a pohledávek ke dni – na kartě Nastavení tisku je dostupné tlačítko Okraje.

Nastavení

 • Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy / Členění DPH – na kartě Členění DPH jsou nové kolonky potřebné pro výkaz Kontrolní hlášení DPH.
 • Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy / Členění DPH – v seznamu Členění DPH je nová funkce Záměna členění v konfiguracích, která umožnuje Členění DPH nastavená v konfiguracích programu (Uživatelská konfigurace, Nastavení účetního roku, Předkontace, Typy dokladů atd.) vyměnit za Členění DPH platná ve zvoleném období DPH.
 • Synchronizace Členění DPH byla upravena tak, aby při převzetí členění DPH z předchozího období DPH nahradila zkratky členění DPH 17Řx za 19Řx. Dále synchronizace členění DPH i na uživatelských členěních DPH. Pokud je to možné, automaticky dosazuje na základě nastavené kolonky DPH odpovídající nastavení pro Kontrolní hlášení DPH.
 • Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy / Zaúčtování DPH – na kartě Zaúčtování DPH se zobrazují jen nastavení pro tuzemská období DPH.
 • Nastavení pro Zaúčtování DPH pro jednotlivá období DPH se při přidávání nového roku převezmou z jiného roku nebo agendy pouze pokud tato období DPH spadají do rozsahu přidávaného hospodářského roku.

Obchod

Adresář

 • Na Kartu kontaktní osoby v Adresáři bylo doplněno pole pro zadání data narození (uvádí se v některých případech v Kontrolním hlášení DPH).

Doklady

 • Na Kartu nastavení vzoru periodického dokladu byla přidána nová funkce Přepočítat prodejní ceny položek dle ceníků, cenových hladin a slev nastavených na kartě adresy. Použitím této funkce docílíte automatické korekce cen pro danou adresu, která je zadána na kartě vzoru.
 • Na kartě Interního dokladu je nově možné nastavit datum Uplatnění DPH. Na základě tohoto data budou nově Interní doklady vstupovat do Přiznání k DPH, Výpisu z evidence pro daňové účely a Přiznání k DPH MOSS. Možnost nastavit rozdílná data Uplatnění a Plnění DPH na Interním dokladu využijete zejména při generování dokladů tuzemského revese charge pro účely spárování plnění odběratele a dodavatele v Kontrolním hlášení DPH.
 • Nyní je možné využít vzor pro generování periodické fakturace pro více než jednu adresu zároveň.
 • V případě, že je Faktura přijatá tvořena Dodacím listem, který spadá do staršího účetního roku, pak automaticky dochází k převodu sazeb DPH na aktuální.
 • Hromadné operace položek v dokladech byly upraveny tak, aby se vždy nabízely sazby DPH dle data zdanitelného plnění, které je na dokladu nastaveno. Zároveň pokud je zadán stát MOSS, pak se nabízí sazby státu, který je nastaven.
 • Filtry na seznamu faktur fungují po vyúčtování záloh s kurzovým rozdílem i bez nutnosti opuštění seznamu faktur.
 • Úprava formuláře VFAKTURA.FRM – na řádku Zbývá uhradit byla nastavena správná proměnná.

Sklad

Skladové doklady

 • Byla optimalizována rychlost filtrování v seznamu Skladových dokladů jednoduchým filtrem.

Zaúčtování

 • Sklad / Zaúčtování / Zaúčtování prodejek – v nastavení zaúčtování je nový přepínač Pro nadlimitní prodejky s vyplněným DIČ generovat samostatné pokladní doklady pro potřeby Kontrolního hlášení DPH.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy

 • Doklad na zákonné pojištění se generuje při zaúčtování mezd i v případě, že jsou za dané čtvrtletí vytvořeny pouze mzdy pro zaměstnance, kteří pracují na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
 • Na kartě Režie / Zaměstnanci / Tisk /Sociální pojištění / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění byl doplněn nový formulář ČSSZ – 89 621 10 I/2016 platný pro období od 1. 1. 2016. V souvislosti s novým formulářem byl upraven i průvodce tiskem.

Nástroje

Výměna dat

 • V průvodci importem z iDokladu je nově umožněno nastavit datum, do kterého proběhne import faktur vystavených.
 • XML import objednávek ve stavu Vyřízeno je opět podporován.
 • Je umožněn XML import dokladů v režimu MOSS.

Ostatní

 • Při exportu vybraných tiskových sestav pro ČSSZ nebo MFČR volbou Elektronické podání probíhá kontrola podle platných validačních schémat. V případě, že elektronické podání nebude odpovídat požadované formě, bude o tom uživatel upozorněn prostřednictvím chybového dialogu.
 • Bylo upraveno vyhledávání souboru s původním výtiskem při porovnávání výtisků sestav přímo z karty Nastavení tisku.
 • Při klientské instalaci se v průvodci instalací na straně „nastavení instalace“ zobrazuje nově cesta ke sdíleným datům, místo cesty k lokálním datům, určeným pouze pro instalovaného klienta.


Změny a novinky Money S3 verze 16.000

čtvrtek 22.říjen, 2015

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 15.602 (v distribuci od 23. 6. 2015) a verzí 16.000 (v distribuci od 6. 10. 2015)

Podrobnosti ke všem novým funkcím naleznete v Nápovědě programu Money S3.

Elektronická fakturace ISDOC

 • Formát ISDOC je národní standard pro elektronickou fakturaci. S pomocí tohoto formátu je možné provádět přenos faktury mezi dodavatelem a odběratelem.

Export vystavené faktury

 • Tlačítkem ISDOC export v seznamu Faktur vystavených spustíte průvodce exportem. Exportovat se bude Faktura vystavená pod kurzorem nebo všechny označené faktury.
 • V seznamu Faktur vystavených můžete doklady exportovat do formátu ISDOC a ISDOCX. Pokud přidáte k exportovanému dokladu další soubory (přílohy), pak se vytvoří soubor ve formátu ISDOCX.

Import přijaté faktury

 • V seznamu Faktur přijatých pomocí tlačítka ISDOC import můžete doklady do Money S3 importovat. Po výběru importovaného souboru se otevře doklad v prohlížeči Money S3 ISDOCReader – jedná se o obsah xml dat ve formátu html stránky. Na záložce Doklad se zobrazuje náhled XML dat a na záložce XML data jsou zobrazena strukturovaná XML data. Tlačítkem Importovat do Money spustíte průvodce importem faktury přijaté.
 • V levém panelu se zobrazí stromečkový seznam příloh. Pokud kliknete na některou z příloh, pak se v pravé části okna zobrazí obsah přílohy. Tlačítkem Otevřít otevřete přílohu ve výchozím programu. Pokud by příloha byla nějakým způsobem porušena, vizualizuje se ikonou před názvem souboru a v podrobnostech k souboru se vypíše její stav.

Jednoduchý servis

 • V Nastavení agendy záložka Servis můžete nově definovat, zda budete používat jednoduchý servis (Servisní protokol) nebo pokročilý servis (Karta servisu). Pokročilý servis má stejnou funkčnost jako doposud, tedy evidence servisů a dokladů oprav.
 • V jednoduchém servisu se evidují pouze Servisní protokoly. Na Servisní protokol je možné zadat pouze jeden předmět servisu. Přímo na Servisním protokolu zadáváte položky materiálu a služeb na opravu a definujete Způsob vyřízení.
 • Tvorba Vyřizujících dokladů (výměna zboží, vrácení peněz, výdej materiálu na opravu) a Navazujících dokladů (záloha, fakturace servisu, pokladní doklad) mají stejnou funkčnost jako doposud. Nově je doplněna funkce na tvorbu Pokladního dokladu ze servisu. U jednoduchého servisu se nezobrazují volby Opravy a Typy oprav.

Přiznání k dani z příjmů – Příloha k účetní závěrce

 • V Přiznání k dani z příjmů můžete nově pomocí tlačítka Opis přílohy úč. závěrky otevřít Přílohu k účetní závěrce, která se automaticky připojí k Přiznání k dani z příjmů.

Elektronické podání

 • Na kartě Nastavení tisku je u vybraných tiskových sestav nové tlačítko Elektronické podání pomocí kterého se spustí průvodce tiskovým exportem podle definice exportu tisku, která náleží konkrétní sestavě (např. pro Finanční správu ČR, ČSSZ atd.).

Nastavení formuláře pro vyúčtovací fakturu a fakturu v cizí měně

 • Nově je možné na kartě Money / Možnosti a nastavení / Tiskové formuláře nastavit formulář pro doklad v cizí měně nebo pro vyúčtovací fakturu. Pokud doklad v hlavičce obsahuje Cizí měnu, pak se při tisku automaticky nabízí formulář v cizí měně. Pokud má faktura alespoň jednu položku odpočtu zálohy, nabízí program formulář pro vyúčtovací fakturu, která podle nastavení měny může být v domácí nebo cizí měně.

MOSS (Mini One Stop Shop)

 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Nastavení agendy je nová záložka Sazby DPH MOSS, která obsahuje používané sazby DPH pro jednotlivé státy v EU. Platné sazby DPH podle legislativy jsou s programem dodávány automaticky,
 • Pomocí tlačítka MOSS na prodejních dokladech vyberete pro doklad v režimu MOSS stát ze seznamu. Sazby DPH pro jednotlivé státy, cizí měna a způsob výpočtu DPH se přebírá z Nastavení agendy / Sazby DPH MOSS.
 • Po výběru státu se na dokladu nastaví všechny sazby DPH platné pro vybraný stát a období DPH.
 • Podmínky pro doklady MOSS:
 • Členění DPH musí být vybráno takové, které má zapnutý přepínač MOSS.
 • V adrese odběratele nesmí být vyplněno DIČ.

Přiznání k DPH MOSS

 • Na kartě Účetnictví / DPH se nachází tisková sestava Přiznání k DPH MOSS, která se týká subjektů, kteří poskytují vybrané služby konečným spotřebitelům (neplátcům DPH) do jiného členského státu EU. Tuto sestavu je možné podat pouze elektronicky.
 • Mechanismus sestavení přiznání k DPH v režimu MOSS vychází z Data uskutečnění plnění DPH, z Členění DPH (musí mít zapnutý přepínač zvláštní režim jednoho správního místa MOSS) a jednotlivých částek.
 • Na první straně průvodce máte možnost zvolit orientační tisk Přiznání k DPH MOSS tlačítkem Pokračovat nebo tlačítkem Přejít na podání přiznání k DPH MOSS přejít na funkci Podání přiznání k DPH MOSS, kde vám program nabídne i automatické generování Závazku / Pohledávky – odvodu/vratky daně v EUR a Interního dokladu pro zaúčtování kurzových rozdílů.

Konvertor formátu účtů

 • Na kartě Nástroje / Výpočty a bankovní formuláře / Kalkulačky je nová funkce Konvertor formátu účtů. Tento Konvertor formátu účtů vám umožní převést tuzemské bankovní spojení na mezinárodní formát IBAN a SWIFT nebo naopak. Údaje IBAN a SWIFT jsou povinné u zahraničních plateb nebo SEPA plateb.

Výchozí poštovní klient

V nastavení Uživatelské konfigurace / Ostatní / e-mail (export) je pro případ selhání odesílání e-mailů z Money S3 prostřednictvím rozhraní MAPI možné nastavit přímé odesílání pomocí aplikace Mozilla Thunderbird.

Dobropisy a kopírování v jiném roce

 • V seznamu Vystavených / Přijatých faktur byla zavedena podpora pro práci s doklady z minulých let. Seznamy jsou ve spodní části opatřeny záložkami, ve kterých je možné najít doklady z jiného roku a dále s nimi pracovat – vytvořit dobropisy, kopírovat je nebo vytvořit jízdy, popřípadě vyúčtovat zálohu.

Automatické generování vyúčtovacích faktur

 • V seznamu Faktur vystavených a Faktur přijatých je nové tlačítko Vytvořit doklad / Vyúčtovat zálohy pro automatickou tvorbu vyúčtovacích faktur. Tato funkce umožňuje ze zálohových přijatých a vystavených faktur vygenerovat vyúčtovací faktury obsahující jak položky odpočtu zálohy, tak i položky s plněním. Vyúčtovací faktury můžete generovat pro fakturu pod kurzorem nebo pro všechny označené hromadně.
 • Na kartě první vygenerované faktury můžete pomocí tlačítek ovlivnit ukládání a zobrazování vygenerovaných vyúčtovacích faktur. Tlačítkem OK se zobrazí každá jednotlivá vygenerovaná vyúčtovací faktura, kterou můžete případně upravit a uložit. Tlačítkem OK – vše, se vygenerované faktury nebudou zobrazovat a rovnou se uloží do seznamu faktur vystavených / přijatých.

Zisk na položkách

 • Na položkách dokladů se nově zobrazuje pole Zisk. Zde se zobrazuje zisk, který je vyčíslen jako rozdíl mezi prodejní a pořizovací, resp. předpokládanou pořizovací cenou pouze u skladových položek. Ceny se počítají bez DPH a zisk je zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Implicitně se zobrazuje Zisk v domácí měně, tlačítko Kč. Poklepáním na tlačítko Kč změníte tlačítko na % a zobrazíte Zisk v procentech, který je vyčíslen jako poměr prodejní a pořizovací ceny (resp. předpokládané pořizovací ceny) vyjádřený v procentech.

Neúčtovat doklady

 • Na kartě Přístupových práv lze každému uživateli nastavit různé varianty účtování dokladů. Vždy účtovat zajistí stejnou funkčnost jako v předchozích verzích. Pokud má uživatel nastaveno Nikdy neúčtovat, pak při jeho práci v programu Money S3 nikdy nevznikají zápisy do deníku. Při volbě Účtovat volitelně dojde k zaúčtování dokladu do deníku pouze v případě, kdy je na dokladu vyplněná předkontace. Nezaúčtované doklady jsou v seznamech dokladů odlišeny kurzívou a lze je filtrovat pomocí rychlého filtru Jen nezaúčtované, případně prostřednictvím tiskové sestavy Nezaúčtované doklady (Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy / Další sestavy).

Money Dnes

 • Nově je možné nastavit aktualizaci pouze manuálně, kdy program bude aktualizovat stav Money Dnes pouze po stisku tlačítka Obnovit. Kurzovní lístek se bude vždy aktualizovat automaticky při spuštění programu, při změně agendy a při změně Nastavení.

Funkce Vytvořit doklad

 • V seznamech objednávkových dokladů, servisů a oprav nově můžete generovat navazující doklady i v případě, že zdrojový doklad spadá do jiného roku.

Nové přílohy k Přiznání k dani z příjmů

 • Na kartě Účetnictví / Závěrkové operace / Přiznání k dani z příjmů jsou nové přílohy pro právnické osoby i pro fyzické osoby. Viz obrázky.

Nová agenda

 • V Průvodci přidáním nové agendy na třetí stranu přibyla nová pole pro zadání čísla mobilního telefonu, e-mailové adresy, webové adresy, čísla bankovního účtu ve formátu IBAN a SWIFT kód banky.

iDoklad

 • Spektrum dokladů, které lze importovat z iDokladu do Money S3, se rozšířilo o dobropis, který se po importu automaticky váže na původní dobropisovaný doklad.


Sleva 50% na nákup první licence nového kompletu Money S3

středa 10.červen, 2015

platnost: 10. 6. 2015 do středy 17. 6. 2015 17:00 hod.

Tato akce se nevztahuje na upgrade z verze na verzi, na doplňkové moduly k Money S3, na nákup dalších licencí pro nové a stávající zákazníky a na akční komplety.Money S3, zásadní novinky ve verzi 15.000

čtvrtek 4.prosinec, 2014

Program je již plně připraven na třetí sazbu DPH a verze 15.000 proto obsahuje následující změny:

 • Možnosti a nastavení / Nastavení agendy / Období DPH – do tohoto menu byly z Nastavení účetního roku přesunuty Sazby DPH platné pro daný hospodářský rok. Sazby určené pro jednotlivá období budeme dodávat spolu s aktualizací programu.
 • Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy – menu obsahuje nový seznam Zaúčtování DPH, naplněný záznamy, které program vytvoří podle vašich předkontací se stejnou zkratkou a popisem. Tento seznam slouží k zaúčtování DPH jednotlivých sazeb a umožňuje i nastavení pro nově vzniklé sazby, což původní konfigurace seznamu Předkontací neumožňovala.
 • Účetnictví / Nastavení / Účetní seznamy / Členění DPH – každá karta Členění DPH má nově určené Období DPH, do kterého spadá. Podle doby platnosti lze filtrovat jednotlivá platná členění nejen na všech dokladech, ale i na seznamu členění.

Money Dnes

 • Obrat (dle zákona o DPH) – v této sekci program kontroluje obrat, při jehož dosažení má firma povinnost registrovat se jako plátce DPH.

Možnosti a nastavení

 • Uživatelská konfigurace – na kartě si můžete aktivovat nové volby Přehrát zvuk při nenalezení čárového kódu a Zobrazit zprávu při nenalezení čárového kódu. Tyto volby fungují v seznamu zásob s pokladní komponentou Snímač čárového kódu připojený na sériový port.
 • Číselné řady – do prefixu číselné řady byla zavedena možnost vložit za číslo aktuálního roku zástupný znak „r“. Při zakládání nového roku tedy není nutné vždy přepisovat všechny číselné řady, které se přebírají z minulého roku a číslo roku na nich měnit.
 • Homebanking – nově je možné využít přímý kanál FIO banky API bankovnictví, který je v seznamu označený jako FIO banka (API bankovnictví – přímý kanál). Lze tak zpracovávat příkazy k úhradě a importovat výpisy z účtů bez nutnosti mít soubor s výpisem z účtu fyzicky uložený v počítači.
 • Zahraniční příkazy k úhradě generované pomocí služby Multicash pro UniCredit Bank je možné používat bez omezení.
 • Peněžní ústavy – seznam byl aktualizován.

Správa dat

 • Vytvoření záložní kopie – pokud vytváříte zálohu se stejným názvem, jaký má již některý z uložených souborů, program se zeptá, zda chcete původní soubor přepsat. Jestliže odmítnete, program se vrátí zpět na kartu nastavení zálohování, kde si můžete zadat jiný název souboru.

Ostatní

 • Synchronizace účetních konstant a účtové osnovy – synchronizaci lze nově provádět automaticky pro všechny agendy. Nastavení tohoto způsobu synchronizace se provádí při prvním spuštění nové verze, případně později na kartě Money / Nápověda, kontakty / Aktualizace Money S3. Původní systém synchronizace jednotlivých agend zůstal beze změny a je možné jej i nadále používat.

Účetnictví

Deník

 • Peněžní deník / Tisk / Seznam s mezisoučty – ke zkratce účetního pohybu se tiskne i jeho název.

DPH

 • Pro neplátce DPH a osoby identifikované k DPH byla zavedena možnost nastavit u zvolených dokladů Členění DPH, Sazbu DPH, Typ ceny a Plnění/uplatnění DPH bez nutnosti přepínat Typ subjektu v Nastavení účetního roku. Doklad se u těchto typů subjektů automaticky přepne ze standartního režimu neplátce DPH do režimu plátce DPH po vyplnění členění DPH na dokladu.

Závěrky

 • Závěrkové operace / Uzavření roku – při převodu počátečních stavů (body 3 a 5 na kartě Uzavření roku) program kontroluje, kam si chcete převádět stavy z uzavíraného roku a nedovolí je převést do předchozích let.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Kontrola úhrad / Upomínky – ve spodní části seznamu je nová lišta se záložkami jednotlivých účetních let. Bez nutnosti přepínat se mezi roky tak lze vytisknout upomínky i za neuhrazené doklady z jiného než aktuálního roku.

Obchod

Prodej / Nákup

 • Daňové doklady k zálohovým dokladům – od nové verze se tyto doklady tvoří automaticky. Při úhradě program zjistí, zda hradící doklady splňují podmínky pro generování, a automaticky nabídne tvorbu daňového dokladu. Nově je tedy možné daňové doklady vytvořit jak ze strany hradících dokladů, tak ze strany zálohových dokladů. Na seznamu vystavených nebo přijatých faktur si tlačítkem Nezdaněné zálohy můžete zobrazit doklady, ke kterým lze generovat daňové doklady.
 • Faktury vystavené/přijaté / Periodická fakturace – v Money S3 je nový modul Periodická fakturace, který můžete bezplatně používat až do konce roku. Využijí ho převážně uživatelé, kteří pravidelně vystavují stále se opakující faktury. V seznamu si můžete vytvořit libovolný počet vzorů dokladů a periodu jejich opakovaného vystavování (včetně začátku, konce, režimu pracovních dnů, data plnění DPH, adresních klíčů, šablon pro odesílání e-mailů atd.). Program pak vždy v příslušném čase nabídne doklad k vystavení a případně jej ihned odešle e-mailem adresátům.
 • Neskladové položky objednávkových dokladů a zálohových faktur vydaných – na kartách těchto položek je nové pole Předpokládaná pořizovací cena, které ovlivňuje výpočet hodnoty zisku na dokladu. Doposud bylo možné do funkčnosti výpočtu zisku zahrnout pouze skladové položky.
 • Faktury / Tisk zálohových faktur – podle jazyka nastaveného na typu zálohové faktury se tiskne překlad popisu zásoby a zvolené měrné jednotky.
 • Seznam faktur – i po změně adresy nebo po zrušení vazby na adresu se v seznamu dokladů, které se dají do faktury přebírat, objeví také doklady s odpovídající adresou.
 • Faktury vystavené / Operace / Podání balíků – do nabídky Formátů exportu dat podání balíků přibyla výchozí konfigurace pro přepravní systém FOFR. Další změnou je, že proměnná Typ zásilky – popis se nyní tiskne bez zkratky typu zásilky.
 • Money S3 nově umí importovat faktury vydané, které prostřednictvím e-mailu přichází od dodavatelů. Během importu dochází k transformaci faktury vydané na fakturu přijatou a jde tedy o automatizaci procesu, jaký bylo doposud nutné provádět ručně.

Adresář

 • Nastavení štítků – nově funguje kontrola, která nepovolí uložit nastavení s nulovou výškou písma.

Sklad

Sklad

 • Zásoby na skladě – zásobám, se kterými elektronicky obchodujete, se parametry dají nastavit tak, aby se ze seznamu parametrů odstranily současně se smazanou zásobou.
 • Zásoby na skladě / Informace – v seznamu je nová funkce Stav zásoby, která sumuje stav zásoby pod kurzorem napříč všemi sklady v agendě. Obdobné tlačítko obsahuje i seznam Kmenových karet.

Správa skladu

 • Hromadné operace / Změny konfiguračních údajů zásoby – proměnné, které se zásobám zahrnutým do elektronického obchodování nastavují prostřednictvím této hromadné operace v záložce Obchod na internetu, nyní zásobě nastaví příznak změny. Díky tomu se poté v režimu Odeslat pouze změny tyto zásoby dostanou do exportované dávky.

Servis (Provoz)

Servis

 • Servisy – pomocí dokladu Servis nelze dosáhnout výdeje zásoby do mínusu, je-li na skladě takový výdej zakázaný. V případě, kdy je Způsob vyřízení nastavený jako Výměna zboží, program automaticky vygeneruje skladovou výdejku, ale při jejím ukládání uživatele upozorní na to, že stav zásoby na skladě je nulový, a výdejku mu uložit nepovolí.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy

 • Daňové / Měsíční proplacení daňových bonusů – nabídka tiskne novou sestavu Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech, určenou pro finanční úřad. Podává se v elektronické podobě a její formulář je označený jako 25 5241 MFin 5241, vzor č. 8.
 • Daňové / Roční proplacení daňových bonusů – nabídka tiskne novou sestavu Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, určenou pro finanční úřad. Podává se v elektronické podobě a její formulář je označený jako 25 5246 MFin 5246, vzor č. 8.

Jízdy a cestovní náhrady

 • Cestovní příkazynáklady jízdného se dají generovat zvlášť pro amortizaci a zvlášť pro pohonné hmoty. Tato funkčnost usnadní zadávání náhrad za pohonné hmoty, které se počítají podle skutečných cen a nikoliv podle cen uvedených ve vyhlášce.

Majetek

 • Majetek / Tisk / Inventární štítky – do seznamu proměnných lze přidat proměnou BCINVCIS, která vytiskne inventární číslo majetku jako čárový kód typu Code 128. Dále lze nastavenou nulovou velikost písma u štítků majetku nyní změnit i po uložení.

Nástroje

Výměna dat

 • Výměna dat XML / Import – import zakázek obsahuje i adresu k obchodnímu případu

Synchronizace

 • Synchronizace účetních konstant – součástí synchronizace je nově i seznam Členění DPH a seznam Typů mzdových příplatků.

Ostatní

 • Tisk – při odesílání výtisků daňových dokladů ve formátu PDF funkcí Mail (PDF) z karty Nastavení tisku se do e-mailové zprávy dosadí do pole Komu e-mailová adresa z karty adresy vybrané na dokladu a do pole Předmět pak číslo odesílaného dokladu spolu s textem uvedeným v poli Popis dokladu.
 • Vazby – mapa dokladů zobrazená tlačítkem Vazby zobrazuje i vazby výdajových pokladních dokladů na interní doklady reverse charge.
 • Jednoduchý filtr – ve všech seznamech tlačítko Jednoduchý filtr nyní v přehledné stromové struktuře zobrazuje všechny jednoduché a pokročilé filtry vytvořené v panelu Filtrování. Tyto filtry se pouhým zatržením dají okamžitě aktivovat i deaktivovat.
 • Náhled tisku – na kartě se ukládá poslední použitá hodnota měřítka zobrazení.


sleva 50% na nákup nového kompletu Money S3 a současný nákup další licence na další PC

pondělí 2.červen, 2014

Tato akce se nevztahuje na upgrade z verze na verzi, na doplňkové moduly k Money S3 a na rozšíření počtu licencí pro stávající zákazníky. Taktéž se nevztahuje na akční komplety.

Akce platí od středy do pátku 6. 6. 2014Akce: 30% sleva na nákup nového kompletu Money S3

úterý 29.říjen, 2013

Platí od úterý 29. 10. 2013 do pátku 8. 11. 2013 včetně.

Nevztahuje se na akční komplety.Změny a novinky Money S3 verze 14.001

pondělí 14.říjen, 2013

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 13.800 (v distribuci od 15. 8. 2013) a verzí 14.001 (v distribuci od 3. října 2013)

V rámci přepracování vzhledu uživatelského rozhraní a zcela nového způsobu ovládání programu (od verze 13.000), přináší tato verze nové ovládání i do všech karet programu. Karty se nyní ve shodě se seznamy ovládají pomocí nových grafických tlačítek rozdělených do přehledných skupin.Money

Money Dnes

Cash flow – graf je mnohem přehlednější. Osa X se vykresluje v nulové hodnotě osy Y, a jestliže je předpokládaný stav financí po uhrazení závazků záporný, čtvrtý a pátý sloupec grafu se rozdělí na předpokládané příjmy a výdaje.

Možnosti a nastavení

Základní možnosti / Nastavení účetního roku – v záložce Obecné je nový přepínač Pro symboly (konstantní, variabilní, specifický) na kartách vystavených dokladů umožnit pouze numerické hodnoty. Pokud je přepínač zatržený, není možné do polí VS, KS, a SS zadat jiné než číselné hodnoty a nečíselné hodnoty jsou z těchto polí automaticky odstraněny i při přebírání údajů z jiných dokladů nebo typů. Při založení nového roku je přepínač implicitně zatržený.

Automatizace / Naplánování opakovaných akcí – při měsíčním rozdělení si program správně zapamatuje nastavení u obou variant spouštění.

Správa dat

Zálohování / Vytvoření záložní kopie všech agend – pomocí této volby je možné vytvořit záložní kopii všech zvolených agend (včetně připojených dokumentů) současně.Účetnictví

Závěrky

Přiznání k dani z příjmů (fyzických i právnických osob) – od roku 2013 se původní Podklady pro výpočet daně z příjmů nahrazují sestavou Přiznání k dani z příjmů. Sestavu lze vytisknou do originálního formuláře nebo exportovat do formátu potřebného pro elektronické podání, a to včetně vybraných údajů z účetnictví (rozvaha a výkaz zisku a ztráty). Po výpočtu daně z příjmů se automaticky doplní pouze údaje, které je možné zjistit z dat uložených v programu Money S3, ostatní údaje je třeba zadat ručně.Obchod

Prodej / Nákup

Karta položky dokladu – u nedefinované Záruční doby nebo u doživotní záruky nelze nastavit číselný údaj o délce trvání. Pokud se objednávka s takto nastavenou zárukou přebere do faktury nebo skladového dokladu, pak se při tisku dokladu výchozí číselný údaj o záruce netiskne.

Faktury vystavené a Objednávky přijaté – v nové záložce Expedice je možné zvolit Přepravce a Typ zásilky, tedy jím poskytované přepravní služby. Tyto informace se dají importovat také do objednávek z e-shopu. Zadané údaje umožní pro všechny přepravce provést současně export všech vystavených faktur do výstupních CSV souborů s volbou odpovídajících formátů exportů dat pro jednotlivé přepravce nastavené na exportovaných fakturách. Do výstupního souboru program dosadí Typ zásilky nastavený na exportované faktuře.

Neskladové položky – ve fakturách a objednávkových dokladech byly do položek bez vazby na sklad doplněny proměnné doposud dostupné pouze u položek s vazbou na sklad. Jedná se o proměnné Čárový kód, Zkratka, PLU, Hmotnost, Výrobní číslo a Datum exspirace výrobního čísla. U faktur vystavených a odběratelských objednávek také proměnné Datum nákupu a Dodavatel.

Faktury vystavené – pokud je v seznamu Bankovních účtů a pokladen (Money / Možnosti a nastavení) uložený pouze účet, který je vedený u zahraniční banky a je v něm doplněný jen IBAN a SWIFT, a tento účet se použije při vystavení faktury pro tuzemského odběratele, na tištěné faktuře se do pole pro Bankovní účet doplní formát účtu IBAN/SWIFT.

Je upravené chování programu při zadání adresy přímo na dokladu. Program na základě zadaného IČ nejdříve zjistí, zda adresa vložená do dokladu již v adresáři existuje. Pokud v adresáři dosud není, automaticky se založí nová adresní karta, aniž by bylo nutné jít do adresáře a kartu vytvořit. Pokud v adresáři karta se zadaným IČ již existuje, program ji do dokladu vloží s vazbou na adresář. V případě, kdy se liší údaje v adresáři od údajů zapsaných na dokladu, program dá na výběr, zda chce uživatel některou z variant adresy aktualizovat, případně zda chce údaje z dokladu vložit do adresáře jako další firmu s duplicitním IČ. Jestliže je v adresáři již uloženo více adres se stejným IČ, program zobrazí jejich přehled, v němž si uživatel může vybrat, kterou z adres chce do dokladu vložit. V souvislosti s touto úpravou byla do všech dokladů vedle pole s názvem firmy doplněna ikona k přímé editaci Karty adresáře.

Adresář

Seznamy adresáře / Státy – seznam nyní obsahuje názvy jednotlivých zemí i v angličtině, aby bylo možné zadat zahraniční adresu podle požadavků České pošty.
Adresář / On-line Info / Bisnode – došlo k přejmenování společnosti CreditInfo na Bisnode. Tato společnost provozuje firemní lustrátor, což je webová aplikace sloužící pro ověření solventnosti českých a slovenských firem.

Karty dokladů

Spojení s registrem plátců DPH – funkce umožní rychle prověřit, zda je obchodní partner uvedený v seznamu nespolehlivých plátců, a také umí z registru do Money načíst jeho bankovní účty. Funkce se automaticky aktivují pomocí dialogu, který se zobrazí při pořízení adresy nebo při pořízení dokladu. Kontrola na načítání bankovních účtů se dá spustit manuálně na Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace / Ostatní / Adresář / Automaticky načítat bankovní účty z registru plátců DPH, kontrola na ověřování spolehlivosti plátců DPH se manuálně aktivuje v Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace / Ověřovat spolehlivost plátců DPH včetně kontroly zveřejnění bankovních účtů. Kontrola pak probíhá na všech dokladech (faktury vydané i přijaté, pokladna, banka, závazky, pohledávky, interní doklady, objednávkové doklady, skladové doklady a příkazy k úhradě).

QR kód – čtvercový kód s platební informací se na fakturách nově tiskne pro slovenské odběratele se slovenským bankovním účtem ve formátu Pay by square. QR kód se negeneruje, jestliže variabilní, konstantní nebo standartní symbol na faktuře obsahuje jiné znaky než číslice.

Variabilní symbol – pole je doplněné do všech objednávkových a skladových dokladů.

Tisk – do všech objednávkových, skladových a účetních dokladů, faktur, servisů, oprav a dokladů provozní pokladny byla zapracována funkce, která umožňuje tisk přímo z dokladu. V případě tvorby nového dokladu se doklad současně uloží, při editaci existujícího dokladu se spustí tisk a doklad zůstane otevřený k další případné editaci.

Datum splatnosti a vyřízení – doposud se Datum splatnosti ve fakturách, závazcích a pohledávkách a datum Vyřídit do ve všech objednávkových dokladech aktualizovalo na základě lhůty splatnosti či vyřízení pouze při vytvoření dokladu, a to podle nastavení uživatelské konfigurace a účetního roku, popřípadě typu dokladu. Nově se dynamicky přepočítává při jakékoliv změně data Vystavení ihned po opuštění pole s datem vystavení. U existujících dokladů se automatický přepočet neprovádí, ale lze ručně provést kliknutím na modře zvýrazněný popisek pole.

Typ ceny – ve všech objednávkových a skladových dokladech byla volba rozšířena o možnost Jen základ.

Intrastat – ve všech dokladech, které svou povahou vstupují do výkazu Intrastat, a ve všech objednávkách je v záložce Intrastat doplněné pole Stát určení/odeslání. Tento údaj je nadřazený státu, který na dokladu obsahuje adresa partnera, a doklad pod ním vstupuje do výkazu Intrastat.Sklad

Skladové doklady

Dodací list – na kartách přijatých i vystavených dodacích listů bez položek bylo znepřístupněno tlačítko Vyřízeno/Nevyřízeno.

Nastavení

Kmenové karty – na kartách se v záložce Rozšířený popis dají nastavit až tři jazykové mutace pro název zásoby a měrné jednotky. Překlad měrných jednotek do jednotlivých jazyků se nemusí pro každou zásobu provádět znovu, program ho umí vyhledat na základě zkratky měrné jednotky nalezené ve slovníku jednotek. Jazyk, ve kterém se popis zásoby a měrná jednotka na dokladu vytisknou, určí výběr jazyka v použitém typu dokladu.Režie

Mzdy

Zaměstnanci / Karta zaměstnance – v pravé části karty se přehledně zobrazují všechna evidovaná mzdová období, mezi kterými je možné rychle přecházet, aniž by bylo potřeba otevírat samostatný seznam mzdových období. Přehled je viditelný ze všech záložek.

Zaměstnanci / Mzdový list – v souladu se zákonem o dani z příjmu byly na formulář doplněny potřebné údaje, které se dříve evidovaly jen na Kartě zaměstnance. Nyní tedy již není potřeba ke mzdovému listu tisknout i kartu zaměstnance.

Zaměstnanci / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka daně z příjmů – je k dispozici formulář pro tisk Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Základní údaje o zaměstnanci a seznam vyživovaných dětí se doplní přímo z dat uvedených na kartě zaměstnance.

Mzdy / Karta mzdy – v záložce Odpracováno je doplněné nové pole Proplacená dovolená, kde lze ručně evidovat počet dní dovolené, které byly zaměstnanci proplaceny. Tento údaj se odečítá od aktuálního nároku na dovolenou.

Zaúčtování mezd – na kartě přibyla možnost zaúčtování Jiných srážek z mezd. Pokud je v období zaúčtování alespoň na jedné mzdě uvedená částka Jiné srážky a na kartě Zaúčtování mezd je zatržený přepínač Jiné srážky, vygeneruje se interní doklad pro zaúčtování této srážky.

Mzdy – tiskové sestavy

Hromadný tisk – skupina obsahuje tlačítko pro spuštění nové funkce hromadného tisku měsíčních mzdových sestav (obdobné tlačítko je i nad seznamem Mzdy). Po stisku tlačítka se otevře karta, na níž se zatržením jednotlivých přepínačů dají určit sestavy, které mají být do hromadného tisku zahrnuty. Pro urychlení tisku je možné zapnout přepínač Nezobrazovat průvodce tiskem.

Ostatní

Oblíbené položky – položky v seznamu jsou nově označené stejnou barvou, jaká je zvolena pro záložku seznamu, který otevírají (volba místní nabídky Změnit barvu seznamu nad záložkou otevřeného seznamu).

Ověřování aktuálnosti verze Money S3 – lze provést přes ikonu zelené šipky na dolním informačním řádku. Stejně se také spouští stahování a instalace stažených aktualizací. Spuštěná aktualizace automaticky ukončí chod Money S3 a po úspěšném dokončení instalace je program zase automaticky spuštěn. Spolu se zahájením instalace je možné uskutečnit i zálohu zvolených agend. Informace o dostupnosti aktuální verze nebo o průběhu stahování aktualizací se nyní zobrazují pomocí balónové nápovědy nad informačním řádkem.

Automatická aktualizace aktivačního kódu – nově se provádí i při spuštění programu uživatelem, který nemá v přístupových právech povolenou registraci produktu Money S3 / Kasa.

Filtrování seznamů – pro všechny seznamy byla zavedena možnost vytvořit pokročilé filtry a tyto filtry dále seskupovat pomocí operátorů a /nebo. Do pokročilých filtrů je na rozdíl od stávající jednoduchých filtrů možné zadat vlastní podmínky filtrování u všech dostupných datových proměnných a určovat jejich vztah k ostatním podmínkám v tomto filtru.

Nové tiskové sestavy – v Money S3 jsou nové tiskové sestavy Inventarizace pokladny (Účetnictví / Pokladna / Inventarizace), Inventarizace bankovního účtu (Účetnictví / Banka / Inventarizace), Inventarizace účtů (Účetnictví / Další sestavy /Inventarizace účtů) a Inventarizace majetku (Režie / Majetek / Inventarizace majetku), které slouží k porovnání skutečného a evidenčního stavu. Součástí tiskových sestav jsou inventarizační protokoly.Změny a novinky Money S3 verze 13.500

čtvrtek 6.červen, 2013

Money

Nápověda, kontakty

 • Automatická aktualizace aktivačního kódu se bude nově provádět i při spuštění programu uživatelem, který nemá v přístupových právech povolenou Registraci produktu Money S3 / Kasa.
 • Program je možné spustit na „vyhrazené licenci“ i mimo síť.

Možnosti a nastavení

 • Do připravených seznamů pro XML import byla dodána konfigurace pro import z programu ProdejnaSQL.

Účetnictví

Deník

 • Účetnictví / Další sestavy / Přehled příjmů, výdajů, majetku a závazků – v tiskové sestavě došlo k úpravě načítání sloupců z peněžního deníku do řádku 2. Ostatní příjmy a do řádku 9. Ostatní výdaje. Při prvním spuštění program převede z řádku 2. Ostatní příjmy sloupce PD 24, 26, 27, 28 do řádku 3. Příjmy neovlivňující základ daně, a dále sloupec PD 25 do řádku 4. DPH. Z řádku 9. Ostatní výdaje pak převede sloupce PD 29, 31, 32, 33, 34 a 35 do řádku 10. Výdaje neovlivňující základ daně a sloupec PD 30 do řádku 11. DPH. Pokud tiskovou sestavu spustíte v již existující agendě, všechny vámi dříve upravené řádky zůstanou beze změny (tisková sestava si pamatuje původní rozmístění hodnot). Chcete-li používat nové rozmístění sloupců peněžního deníku, máte k dispozici tlačítko Výchozí.

Pokladna a banka

 • Příchozí platby banky GE Money bank načítají datum účetního případu z jednotlivých dokladů obsažených ve výpisu (nepoužívá se už nadále datum vystavení výpisu).
 • Při zpracování výpisu z mBank se rozlišují chyby hlavičky a položek výpisu. Chyby v hlavičce, které považujeme za průchozí (nedůležité pro tvorbu dokladů), se při tisku výpisu zobrazují jako údaj Nezjištěno.

Obchod

Prodej/nákup

 • Faktury vystavené / Operace / Podání balíků – na Kartě nastavení formátu exportu je nyní možné pomocí přepínače Globální nastavení zpřístupnit uživatelem vytvořená nastavení i uživatelům s jinou uživatelskou konfigurací.
 • Faktury vystavené a Pohledávky – při stornování těchto dokladů se do pole Uplatnění DPH na stornujícím dokladu automaticky převede Datum účetního případu ze stornovaného dokladu. Dále pak, pokud vytváříte nový doklad nebo editujete již uložený a zatrhnete přepínač Dobropis, se pole Uplatnění DPH naplní hodnotou pole Datum plnění DPH.

Adresář

 • Při opětovném načítání adresních údajů do Karty adresáře prostřednictvím systému ARES se u víceslovných názvů měst načítá do karty určené k porovnání údajů uložených na kartě adresy s údaji staženými promocí systému ARES celý název města.

Servis (Provoz)

Servis

 • Servisy – doklad Servis lze nyní převádět mezi stavy Vyřízeno/nevyřízeno i pouhým stiskem tlačítka v oddílu Operace na pásu karet, a to bez nutnosti doklad otevřít a při ukládání synchronizovat do stavu, kdy lze vyřídit.
 • Servisy / Vytvořit doklad / Fakturace servisu – při generování faktur se do pole Objednací číslo na faktuře automaticky dosadí číslo fakturovaného servisu. V případě hromadné fakturace jsou čísla servisů na dokladu faktury od sebe oddělena středníky.

Režie

Mzdy

 • Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka daně z příjmů – k dispozici je nový formulář pro tisk Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Základní údaje o zaměstnanci a seznam vyživovaných dětí se doplní přímo z dat uvedených na kartě Zaměstnance.

Majetek

 • Majetek / Tisk / Odpisy a účetní pohyby – v oddílu sumarizace tiskové sestavy Odpisy – Inventura majetku nevstupují do sumy účetních odpisů za zvolené období účetní pohyby typu Odpis zůstatkové ceny.

Ostatní

 • Na počítači, na kterém je serverová instalace, není možné naistalovat klientskou instalaci. Tento krok je možný až po odinstalování serverové instalace.
 • V situaci, kdy není v licenci zakoupen modul „XML data Exchange Profi“ a zároveň je vyčerpaný počet licencí u síťové licence nebo počet možných spuštění u lokální licence, není uživateli povolen parametrický XML export. Okno s touto informací se po deseti vteřinách samo uzavře, aby nedocházelo k tomu, že Money S3 v tomto stavu blokuje licenci.
 • V případě, že jsou data exportovaná prostřednictvím E-shop konektoru do umístění, kde dochází k jejich přepisu, nebo se jedná o obyčejný XML export a stejnou situaci, pak program tyto soubory bez dotazu přepisuje, a to pouze když je export vyvolán parametrickým spuštěním.
 • XML import příjemky a přijatého dodacího listu byl upraven tak, aby si skladová položka, která v XML datech neobsahuje informaci o pořizovací ceně, tuto cenu vypočítala z ceny nákupní, typu ceny a sazby DPH.


Novinky ve verzi Money S3 13.300

úterý 2.duben, 2013

Money

Možnosti a nastavení

Byl změněn formát přenosu dat do TaxEditu, aby bylo možné přenášet více tiskopisů. Pro nové nastavení šablon je nutné na kartě Money / Možnosti a nastavení / Externíaplikace zcela smazat stávající propojení na TaxEdit, vytvořit jej znovu a znovu vybrat agendy, ze kterých chcete sestavy exportovat. V TaxEditu mohou data zůstat beze změn, nové propojení pouze nově nastaví transformační šablony v agendách Money. Po vytvoření nového propojení je možné z označených agend přenášet z Money do TaxEditu Přiznání k DPH, Rozvahu, Výsledovku, Podklady pro přiznání k dani z přímů a nově i tyto sestavy: Souhrnné hlášení, Výpis z evidence dodavatele nebo odběratele k režimu přenesení daňové povinnosti, Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření, Evidenční list důchodového pojištění, Oznámení o nástupu do zaměstnání, Přehled o výši pojistného.

Účetnictví

DPH

V průvodci tiskem přiznání k DPH přibyla na straně 6/7 volba tisku “Zvláštní evidence DPH v členění podle států”, kterou vyžaduje zákon o DPH v §100a odst. 1, 3. Do sestavy vstupují pouze uskutečněná zdanitelná plnění s členěními s nastavenými kolonkami v přiznání k DPH “Pořízení zboží z jiného člen. státu” a “Zasílání zboží do jiného čl. státu” (17Ř03,04 a 17Ř24). Tato plnění jsou agregovaná podle použitého členění DPH a dále pak podle kódu státu odběratele nebo dodavatele.

Závěrky

Do seznamu Počátečních stavů DPH vstupují i účetní doklady s položkami.

Přehledy a tiskové sestavy

Tisková sestava Stav bankovních účtů a pokladen zohledňuje při výpočtu aktuální pracovní datum Money S3, nikoliv systémové datum.

Obchod

Doklady

Do pole Odběratel/Dodavatel na dokladu byla doprogramována funkce, která umožňuje vybrat z AdresářeKontaktní osobu, jejíž emailová adresa bude na doklad uložena. Touto úpravou je umožněn export dokladu prostřednictvím poštovního klienta na e-mailovou adresu zadanou na Kontaktní osobě. Doposud se vždy e-mail odesílal na adresu z Karty adresáře nikoliv z Kontaktní osoby.

Režie

Mzdy – tiskové sestavy

Po vytištění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zůstane zobrazený tiskový průvodce sestavy se všemi provedenými uživatelskými změnami.

Ostatní

 • Parametricky spuštěná datová výměna prostřednictvím XML nebo E-shop konektoru nyní nezobrazuje synchronizaci účetních konstant, a to i v případě, že se při klasickém spuštění Money S3 nabízí.
 • V seznamech zůstává poslední nastavení řazení záznamů (vzestupně nebo sestupně), stejně jako tomu bylo doposud u rozmístění a šířky sloupců.
 • Dne 1. 3. 2013 byla ukončena podpora propojení Money S3 se staršími typy elektronických obchodů. Uživatelům, kteří používají jiné propojení než E-shop konektor, bude propojení i nadále fungovat beze změn.
 • Při exportu seznamů do Excelu se exportují i barvy jednotlivých záznamů.


Změny a novinky Money S3 verze 13.101

pondělí 21.leden, 2013

Zveřejnili jsme novou verzi Money S3 13.101, která obsahuje finální verzi legislativy pro rok 2013, a která je nezbytná pro vystavení mezd za leden. Hlavní změny jsou totiž tzv. solidární daň a druhý pilíř důchodové reformy, obsahuje ale i další legislativní úpravy a také řadu vylepšení, které vám ušetří práci.Změny a novinky Money S3 verze 13.021

pondělí 21.leden, 2013

Jedinou změnou ve verzi 13.021 je zavedení dvou sazeb DPH oproti verzi 13.017, která obsahovala jednotnou sazbu 17,5 %.Kupte do konce roku nové Money S3, ušetříte 30% a získáte 8GB usb disk

úterý 11.prosinec, 2012

Přehledný účetní program

Money S3 Lite je ideální nástroj pro efektivní vedení účetnictví i daňové evidence menších firem.

Vánoční sleva 30 %

Získáte Money S3 s 30% slevou a navíc technickou podporu a legislativní aktualizaci po celý rok 2013!

Dárek zdarma: USB disk 8 GB

V balení navíc speciální edice miniaturního kovového USB disku Kingston zdarma.

Cena: 2443 Kč bez DPH (do 21.prosince)
Běžná cena: 3 490 Kč bez DPH

Účetní program Money S3 Lite

Money S3 Lite nabízí vedení podvojného účetnictví i daňové evidence s fakturací, sklady, ceníky, objednávkami, majetkem i mzdami. To vše až se 3000 záznamy v účetním/peněžním deníku, 2000 skladovými položkami, 1000 adresami a 40 výplatami. Možnost rozšíření na další verze za doplatek k ceně před slevou! Žádné složitosti.Opětovné obhájení certifikátu Systému Managementu Kvality ISO 9001

úterý 23.říjen, 2012

Dne 19.10.2012 jsme opět úspěšně obhájili pro další rok náš certifikát Systému Managementu Kvality ISO 9001 pro obory certifikace outsourcing IT/IS infrastruktury; outsourcing IT managementu, outsourcing infrastruktury serverů a datových úložišť a outsourcing helpdesku.Money S3 Premium + tablet Samsung GALAXY Tab 2 zdarma

pondělí 22.říjen, 2012

Pro všechny uživatele jsme připravili akci - slevová akce MS3 Premium + tablet Samsung GALAXY Tab 2 (7.0) zdarma.

Akce probíhá od pondělí 22. 10. do středy 31. 10. 2012 včetně

Podmínky:
Nelze kombinovat s jinými typy akcí nebo slev
Dárek lze použít pouze na nákup Money S3 Premium

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.Money S3 dostalo zcela nový kabát

čtvrtek 11.říjen, 2012

Dlouho očekávaná verze Money S3 13.000 je na světě. Přečíst jste si o ní mohli už v tiskové zprávě, ale až teď si ji lze stáhnout. Čím se nové Money S3 liší od nových verzí, a proč je výrazně přehlednější?

Stručný průvodce novým uživatelským rozhraním

Tu nejpodstatnější změnu v novém Money S3 verze 13 uvidíte ihned – je to zcela nové uživatelské rozhraní. Jde o největší viditelnou změnu v programu od roku 2003 a stojí za ní více než rok usilovného vývoje – od sledování toho, jakým způsobem program užíváte (mj. prostřednictvím dotazníku, který jste nám vyplňovali na jaře a loni v létě), přes několik stovek funkčních prototypů až po rozsáhlé tříměsíční testování v praktickém provozu, kterého se stovky z vás zúčastnily.


Fulltextové vyhledávání

Zvyk je železná košile a každý se bojí učit se něco nového. Mnoho z nás si pamatuje okamžik, kdy s ovládáním pomocí pásu karet přišel Microsoft v Office 2007 a kdy jsme hledali, kde která funkce nyní je. Začneme proto naši prohlídku v levém horním rohu hlavního okna Money S3: tam najdete jednu z nejpodstatnějších, ale přitom nejméně nápadných změn v novém prostředí – fulltextové vyhledávání.

Pomocí této funkce totiž nehledáte jen údaje v seznamech, ale i funkce programu. Zkuste tam třeba napsat „Faktury vystavené“, a program vám nenabídne pouze doklady, kde v jejich popisu máte uvedený text „poplatek za faktury vystavené“, ale hned nahoře najdete i přímý link na seznam Faktur vystavených. Stačí na něj kliknout, a seznam se otevře.

Pás karet

Pás karet je nový prvek, který v horní části obrazovky nahrazuje staré menu. Jeho výhodou je, že na menší ploše dokáže v přehlednější formě zobrazit větší počet funkcí. To znamená, že přestože na obrazovce vidíte více řádků faktur, máte ty nejpoužívanější funkce nyní dostupné na pouhý jeden klik myši.

Schválně si zkuste ještě ve starém Money S3 pustit funkci Výpis z účtu: v menu Účetnictví nejprve musíte vybrat volbu Banka, pod ní rozballit roletku dalších funkcí, a teprve v ní se musíte myší trefit na řádek Výpis z účtu. Pokud vám myš ujede, nezbude, než postup zopakovat znovu. V novém Money S3 prostě kliknete na velkou ikonu Výpis z účtu… a je to.

Pojďme se na nový pás karet podívat detailně: levá karta, nazvaná Money, slouží k rychlému provedení důležitých funkcí (např. zálohování nebo změna agendy). Dále zde najdete přehledně uspořádané nastavení celého Money S3, informační panel Money Dnes (doplněný na vaše přání o celou řadu dalších údajů), vstup do datové schránky a další základní funkce. Také jsou zde k dispozici základní seznamy dříve ukryté v hlubinách menu Nástroje, jako třeba Číselné řady, Bankovní účty a pokladny nebo Připravené seznamy.

Další karty (Účetnictví, Obchod, Sklad, Servis, Analýzy, Režie a Nástroje) slouží k přehledné práci s programem. Funkce jsou logicky sloučené do příbuzných celků – např. Fakturaci, Adresář a Objednávky najdete v kartě Obchod, rozčleněné do skupin Nákup, Prodej, Internet apod.

Nová je karta Analýzy, na které najdete veškeré funkce určené k vyhodnocování vedené agendy, včetně nastavení kontrolingových proměnných. Podobně karta Režie sdružuje vše, co se týká režijních nákladů firmy – agendy Majetek, Personalistika a mzdy a Jízdy a cestovní náhrady. V záložce Nástroje jsou pak pohromadě umístěné všechny pomocné funkce (výměna dat, správa tisku, synchronizace atd.).

Vedle těchto karet Money S3 podle potřeby otevírá další kartu Nástroje seznamu, ve které zobrazuje prvky pro ovládání právě otevřeného seznamu. Název seznamu je uvedený v záhlaví karty a vy se pak při práci můžete v pásu karet libovolně přepínat mezi ovládáním základních funkcí (např. tisk salda na kartě Účetnictví) a ovládáním libovolného seznamu – stačí se jen přepnout mezi kartami a Money S3 hned zobrazí potřebné ovládací prvky.

Poslední kartou, kterou na pásu můžete vidět, je karta Nástroje vyhledávání, v níž nastavíte, jak přesně má pracovat fulltextové hledání – už jste je zkoušeli na funkci Faktury vystavené. Mimochodem, Money S3 je na trhu jediný program, který něco podobného umí.

Pás karet se dá ovládat i z klávesnice. Stačí stisknout klávesu Alt a u záhlaví každé karty se zobrazí znaky, kterými se do ní přepnete. Funkce přitom zůstane aktivovaná a na ovládací kartě, kterou jste klávesovou zkratkou otevřeli, se zobrazí další řada horkých kláves. Vyzkoušejte, je to jednoduché. Klávesové zkratky, na které jste v Money S3 byli zvyklí doposud, samozřejmě přitom platí dál.

A ještě jedna věc je na pásu karet nová: pro rychlou orientaci jsme ke každé funkci doplnili podrobné vysvětlení, co umí. Najeďte myší nad libovolný ovládací prvek a chvilku počkejte – objeví se roletková nápověda. Zkuste si takto jednoduše prohlédnout ovládání Money S3 a možná zjistíte, kolik užitečných funkcí jste neznali.

Panel Money

Aby se vám lépe pracovalo, i Panel Money se dočkal několika změn. A abychom vám usnadnili přechod na nový způsob ovládání, v Navigátoru jsme zatím zachovali starou strukturu modulů. Pro vyšší přehlednost se údaje ve stromečku teď automaticky sbalují při přepínání mezi moduly (pokud se přepnete třeba z Účetnictví do Adresáře).

Kromě Navigátoru, který obsahuje všechny volby programu, máte k dispozici i nadále panel Oblíbené položky, na který si můžete přesunout nejčastěji používané funkce. I ten jsme však nově upravili. Schválně se do něj přepněte a zkuste některou z funkcí Přidat aktivní záložku nebo Přidat novou. Když pak nad nově přidanou položku najedete myší a stisknete pravé tlačítko, otevře se velmi užitečná volba Nastavení. V ní je totiž skrytá funkce, která vám pomůže na pomezí účetních let – můžete si určit, ve kterém účetním roce se má daný seznam otevřít.

Pracovní plocha

Funkce pracovní plochy, na níž se zobrazují seznamy, zůstávají podobné, jak je znáte z dřívějška. Opět si můžete otevřít současně několik záložek a poklepáním pravého tlačítka myši na jejich záhlaví si je podle potřeby zamknout. Pracovní plocha je ale doplněná o několik maličkostí, po kterých jste volali – pro lepší orientaci je například možné si určit barvu záložky.

V pravé části pracovní plochy si nově otevřete buď Legendu, nebo Nástěnku – ta byla dříve součástí Panelu Money, takže jste ji nemohli současně používat třeba s Navigátorem. Údaje na nástěnce jsou doplněné o zobrazení kalendáře a aktuálních bankovních kurzů, takže vám teď může přijít vhod, i když si v ní nepíšete poznámky či nepředáváte vzkazy s kolegy. Obě zmíněné funkce otevřete poklepáním na ikony úplně vlevo nahoře v hlavním okně Money S3.


Některé další vychytávky

Uživatelské rozhraní obsahuje celou řadu dalších nových funkcí. Vyzkoušejte například možnost minimalizovat nebo úplně schovat celý Panel Money – přepínač najdete v levém horním rohu hlavního okna. Zejména na monitorech s nižším rozlišením či tabletech se vám může více místa pro pracovní plochu velmi hodit. Navíc si můžete schovat i celý pás karet pomocí ikony „šipka“ v pravém horním rohu hlavního okna Money S3 (vedle otazníku pro vyvolání nápovědy). Další vychytávkou je možnost otevřít si libovolný seznam do nové záložky přímo z pásu karet – poklepejte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek některé funkce a v roletce si vyberte možnost Otevřít v nové záložce.

Podívej se na kompletní přehled změn.Nejlepší čas pro nákup Money S3 a jeho rozšíření s letní slevou 40%

pondělí 27.srpen, 2012

Pro naše stávající i potencionální uživatele Money S3, jsme pro velký úspěch, opět připravili Letní akci. Svým současným i novým zákazníkům nabízíme 40% slevu na jakýkoli nákup Money S3. Tato akce platí jak na nové komplety, tak i na licence pro další PC, upgrade na vyšší verze, dokoupení modulů (účetní/skladové analýzy, kniha jízd…). Tuto akci nelze uplatnit v kombinaci s jinými typy slev (oborové slevy pro účetní, školy apod.)

Trvání akce: od pondělí 27. srpna 2012 do pondělí 3. září 2012 včetně.

Objednávky na obchod@skylab.czRozdáváme zdarma herní konzole Microsoft XBOX

pondělí 18.červen, 2012

...ke každému kompletu Money S3 Premium

akce platí jen od 18. do 30. června 2012

Zvolte si účetní program Money S3 Premium a získejte atraktivní bonus

Money S3 Premium je komplet, který bez jakýchkoli kompromisů splňuje veškeré potřeby pro vedení účetnictví a efektivní řízení firem. S kompletní sadou modulů (účetnictví, adresář, majetek, sklady, objednávky, mzdy atd.) můžete zpracovávat libovolné množství agend i dokladů, mít stálý přehled o vašem hospodaření a vést svou firmu za vyššími výkony a efektivnější správou. Navíc můžete právě teď získat s Money S3 Premium atraktivní dárek!

Za dobré vysvědčení XBOX, na firemní párty XBOX, do deštivých dnů XBOX

K nejvíce oceňovanému účetnímu programu Money S3 ve verzi Premium vám nyní zcela zdarma přibalíme nejoblíbenější herní konzoli XBOX 360 ve verzi 4GB black a navíc k ní přidáme zdarma i hru DJ Hero, včetně originálního ovladače ve tvaru DJ gramofonu. Udělejte radost svým blízkým i sobě. S tímto bonusem se mohou vyřádit nejenom vaše děti, ale i přátelé a známí, se kterými si užijete hodiny skvělé zábavy.

Objednejte si Money S3 Premium se speciálním dárkem už dnes!Letní akce Aktualizace 2012

úterý 12.červen, 2012

Vážení zákazníci a uživatelé Money,

rádi bychom Vás informovali, že v době od 12.6.2012 – 26.6.2012 probíhá letní akce na Aktualizaci 2012.

Zákazníci, kteří dosud neuhradili Aktualizaci 2012 obdrží e-mailem zálohovou fakturu na Aktualizaci 2012, a to za těchto podmínek:

 • sleva 25% - mají naposledy uhrazenou AKT 2011
 • sleva 50% - mají naposledy uhrazenou AKT 2010 a starší

Trvání akce: od úterý 12.června do úterý 26. června včetně, tj. 14 dní.

Objednávky budou přijímány na adrese erp@skylab.cz

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.Rozdáváme 30% slevy na rozšíření Money S3!

středa 16.květen, 2012

akce je platná do 20. Května

Máte Money S3 a chcete zlepšit možnosti jeho využití? Potřebujete zvýšit počet uživatelů nebo rozšířit funkce? Teď je ta pravá chvíle! Rozdáváme 30% slevy na vybraná rozšíření:

 1. rozšíření licence (další uživatel)
 2. modul Účetní analýzy
 3. modul Skladové analýzy
 4. modul Servis
 5. modul Kniha jízd a Cestovní náhrady
 6. modul E-shop konektor

Objednávat lze emailem na obchod@skylab.cz nebo přes webovou objednávku na moneylandu.

Jak vylepšit své Money S3?

1. Zvýšení počtu uživatelů:

30 % ušetříte, pokud se právě teď rozhodnete rozšířit stávající licenci pro provoz na dalších počítačích. Cena se liší podle počtu stávajících pracovních míst a podle kompletu Money S3.

Akční cena: 1 390 – 3 350 Kč – ušetříte až 1 440 Kč!

2. Modul Účetní analýzy

Účetní analýzy jsou výbornou pomůckou pro rychlejší a interaktivní čištění saldokontních zápisů, v účetní firmě ušetří až několik dnů měsíčně. Kromě toho poskytují cenné analytické údaje z účetního deníku i za více roků současně; jejich součástí jsou i přehledné grafy. Více informací.

Akční cena: jen 2 090 Kč – ušetříte 900 Kč!

3. Modul Skladové analýzy

Skladové analýz jsou modul z kategorie tzv. Business Intelligence. Poskytují totiž přehled o veškerých nákupech, prodejích a zisku v takových detailech, které nejsou mezi účetními programy obvyklé. Údaje lze seskupovat, třídit a s jejich pomocí odhalit silná i riziková místa v podnikání. Více informací.

Akční cena: jen 4 890 Kč – ušetříte 2 100 Kč!

4. Modul Servis

Řiďte záruční a pozáruční servis, reklamace i dodavatelské opravy přímo v Money S3 bez starostí! Papírová či “excelovská” evidence narozdíl od modulu Servis neumožní podrobné vyhodnocování, připomínání termínů či napojení na fakturaci. Ušetřete si čas! Více informací.

Akční cena: jen 2 790 Kč – ušetříte 1 200 Kč!

5. Modul Kniha jízd a Cestovní náhrady

Oblíbené rozšíření Money S3 rychle řeší plánování cest a zejména automatické generování Knihy jízd na základě častých a oblíbených cest a skutečného stavu tachometru. Součástí modulu jsou mapy ČR a celé Evropy v měřítku 1:100 000 integrované přímo do Money S3, ve kterých lze vyhledávat a plánovat! Více informací.

Akční cena: podle počtu vozidel od 1 390 do 6 290 Kč – ušetříte až 2 697 Kč!

6. E-shop konektor

Oboustrannou komunikaci se svým internetovým obchodem získáte spolu s modulem E-shop konektor. Zboží uspořádáte do přehledných skupin a odešlete na internetový obchod – zpět pak už jen přijímáte adresy zákazníků a jejich objednávky. Modul umí komunikovat s celou řadou internetových obchodů! Více informací.

Akční cena: jen 3 490 Kč – ušetříte 1 500 Kč!Změny a novinky Money S3 verze 12.140

středa 16.květen, 2012

Účetnictví

Funkce hromadného párování úhrad má nyní v Konfiguraci dvě nové volby.
Volba Nepárovat hrazené doklady s datem vystavení vyšším než datum platby znamená, že nebudou párovány úhrady, které byly pořízeny dříve než doklad, který je hrazen.

Volba Při duplicitě automaticky párovat s hrazeným dokladem s nejstarším datem vystavení znamená, že pokud má více dokladů shodný variabilní symbol, určujete tímto přepínačem, které doklady spárovat prioritně podle data vystavení.

Při přímém odesílání přiznání k DPH ze seznamu podání jsou nově rozlišovány chybové stavy, kdy se vůbec nepodaří spojit s elektronickou podatelnou a když elektronická podatelna vrátí nevalidní výstup. Zároveň bylo aktualizováno validační schéma.

Fakturace

Při editaci typu faktur vystavených a přijatých se provede kontrola, zda použité sazby DPH v tomto typu odpovídají aktuálně platným sazbám DPH. Pokud ne, má uživatel možnost nechat si změnit sazby, případně přepočíst zadané ceny.

Majetek

Byl upraven výpočet zrychlených daňových odpisů pro případ, kdy jsou účtovány účetní odpisy, v roce zařazení dojde ke zvýšení vstupní ceny a v následujícím roku je provedeno na majetku ještě technické zhodnocení.

Ostatní

Do funkce Verifikace dat (v menu Agenda / Verifikace dat) bylo doplněno nové tlačítko "Výchozí", které zruší jak v záložkách, tak i podzáložkách veškerá nastavení zatržených polí.

Při použití pokladní komponenty "Alfanumerický displej DSP-800 připojený na sériový port" už nedochází při přidávání položek do dokladu k blikání textu na displeji.V rámci Podpory a Aktualizace 2012 zveřejněna nová verze Money S3 12.101

pátek 17.únor, 2012

Nová verze přináší samozřejmě všechny potřebné legislativní změny pro rok 2012, především aktuální tiskové formuláře, připravené seznamy, podklady pro výpočet daně z příjmů, kompletní mzdovou legislativu a další. Zároveň jsme pro vás připravili i novou metodiku zaúčtování plateb zálohových faktur a odpočtu záloh ve vyúčtovacích fakturách (PDF verze).

Jak už bývá zvykem, každá verze má i novinky a změny, které práci s Money S3 vylepšují a zjednodušují. Za všechny jmenujme alespoň funkci Záznamní povinnost, která zpřehlední kontrolu dokladů vstupujících do podání DPH, nový seznam Položky příkazů k úhradě, který umožní pohodlně procházet, filtrovat a vyhledávat položky všech příkazů k úhradě, nové propojení s online službou CreditCeck v Adresáři nebo možnost jednoduše doplnit scan razítka do dokladů.

Ve mzdách pak doporučujeme novou funkci šifrování výplatních lístků, zasílaných e-mailem s bezpečnostním PINem a novou možnost univerzálního napojení na docházkové systémy.

O příjemnější a pohodlnější práci se rovněž postarají novinky, jako je možnosti listovat tiskovými sestavami kolečkem myši nebo třídění všech seznamů vzestupně i sestupně. A díky úzké spolupráci s firmou AVG Technologies CZ byla optimalizována komunikace mezi Money S3 a antivirovým systémem AVG tak, aby práce s datovými soubory Money S3 probíhala co nejrychleji.Změny a novinky Money S3 verze 12.100

pondělí 20.únor, 2012


Účetnictví

 • V menu Nástroje/Nastavení jsou k dispozici Připravené seznamy pro rok 2012– obsahují nové definice účetních výkazů pro podnikatelské subjekty, aktualizaci časově rozlišitelných parametrů mezd, sazby pro výpočet domácích i zahraničních cestovních náhrad, seznam pracovních poměrů, daňový kalendář apod.
 • Pohodlnou a rychlou úpravu hodnot účetních výkazů, které se tisknou a zároveň i exportují, zabezpečí nová funkce: po vytištění účetního výkazu se program vrátí na kartu Editace vypočítaných hodnot účetního výkazu před tiskem (exportem), kde zůstaly uložené všechny provedené změny.
 • V menu Účetnictví / Závěrkové operace jsou aktualizované Podklady pro výpočet daně z příjmů fyzických osob na základě aktuálního formuláře (vzor č. 18) a Podklady pro výpočet daně z příjmu právnických osob na základě aktuálního formuláře (vzor č. 22).
 • V Seznamu podání přiznání k DPH (menu Účetnictví) lze nově pomocí tlačítka Záznamní povinnost vytisknout kompletní nebo rozdílový seznam dokladů, které vstoupily do daného podání přiznání k DPH.
 • V menu Účetnictví/Banka vznikl nový seznam Položky příkazů k úhradě, ve kterém se evidují všechny položky zadané do všech Příkazů k úhradě. Tento seznam se dá filtrovat a slouží hlavně k tisku položek či jejich exportu pro různé kontrolingové výstupy a další zpracování.
 • Byl zaveden jednotný postup úhrady záporných dokladů a kladných dobropisů. Například vyúčtovací vystavená faktura, ve které je fakturovaná částka nižší než již zaplacená záloha, se dá jednoduše uhradit výdajovým bankovním nebo pokladním dokladem. S tímto způsobem hrazení počítá veškerá další funkčnost programu pracující s úhradami dokladů, jako je aparát vzájemných zápočtů, spárování úhrad při importu bankovních výpisů, tisková sestava Stav závazků a pohledávek ke dni atd.
 • Do položek interních dokladů vytvořených pomocí tlačítka Vzájemné zápočty v menu Účetnictví / Interní doklady program doplní na základě IČ i název firmy.
 • Na základě legislativních požadavků byla upravena pro rok 2012 účtová osnova pro příspěvkové organizace.

Fakturace

 • Při úpravách zálohových faktur bez položek program správně provádí kontrolu data a nehlásí "Datum vyřídit nejdříve nesmí být menší než datum vystavení".

Adresář

 • V seznamu Adresáře je nová funkce propojení se službou CreditCheck, která stejně jako služba Cribis zajišťuje jednoduchý přehled o míře bezpečnosti obchodování s obchodními partnery. Vizualizována je stejným způsobem, takzvaným semaforem v seznamu adres. Mezi oběma službami se lze snadno přepínat.

Sklady

 • V modulu E-shop konektor lze uživatelsky definovat parametry zásob, které jsou předmětem obchodu. Výčtový parametr je v nové verzi Money upraven tak, aby bylo možné přenášet větší množství znaků.
 • Tisk skladových karet lze nově provést jak s vypnutými, tak i se zapnutými skladovými skupinami.
 • Po převodu zásoby ze skladu A do skladu B se na cílovém skladu korektně zobrazuje skladový pohyb.

Objednávky

 • V objednávce přijaté a vystavené zálohové faktuře došlo k úpravě logiky vkládání počtu měrných jednotek zásob s evidencí výrobních čísel: výchozí počet měrných jednotek je 1 a není nutné výrobní číslo vybrat ze seznamu. Po výběru výrobního čísla se počet měrných jednotek nenavýší, jak tomu bylo doposud, ale zůstává stejný a k navýšení dochází až s dalším přidaným výrobním číslem.

Mzdy

 • V seznamu mezd přibyla užitečná funkce Odeslání výplatního lístku e-mailem ve formátu PDF, která podporuje hromadné odesílání výplatních lístků pro označené mzdy. Před vlastním odesláním se zobrazí vzor e-mailové zprávy, jejíž text je možné dále upravit. Pro úspěšné odeslání výplatního lístku je potřeba na Kartě zaměstnance zadat jeho e-mailovou adresu (záložka Osobní údaje) a PIN (záložka Mzdy / Výplatní lístek). PIN je možné generovat, nebo se dá individuálně zadat libovolná číselná hodnota. V seznamu Zaměstnanců se pak pomocí tlačítka Odeslat PIN rozesílá kód na jednotlivé e-mailové adresy zaměstnanců.
 • Money nově podporuje komunikaci s docházkovými systémy – umožňuje export zaměstnanců a import docházek z těchto systémů a následnou automatickou tvorbu mezd. Nastavení pro docházkové systémy se provádí v menu Nástroje / Nastavení / Externí aplikace volbou aplikace Docházkový systém. Univerzální rozhraní umožňuje napojení libovolného docházkového systému podporovaného dodavatelem.
 • Při tisku Přehledu o platbě pojistného lze nově zvolit pro každou zdravotní pojišťovnu výchozí formulář. Pro automatické přiřazení výchozího formuláře stačí na Kartě adresy příslušné pojišťovny zadat číslo zdravotní pojišťovny do pole Kód partnera.
 • Na Kartě zaměstnance funguje nová kontrola na existenci mzdového období. Pokud vznikne v seznamu Časově rozlišitelných parametrů nový záznam, jehož hodnoty vyžadují nastavení dalšího platného mzdového období na Kartě zaměstnance, pak je uživatel při vytváření mzdy, která spadá do období nového záznamu v Časově rozlišitelných parametrech, upozorněn, že musí na Kartě zaměstnance nejprve založit nové mzdové období. (Příklad: V ČRPM je záznam k 1. 1. 2012, kde se mění hodnota měsíční slevy na poplatníka z 1970 Kč na 2070 Kč. Pokud by na Kartě zaměstnance nebylo založené nové mzdové období s platností od ledna 2012, provedl by se výpočet mzdy za období od 1. 1. 2012 podle posledního platného období, tedy např. pro leden 2011, a sleva na poplatníka by byla nastavená na hodnotu 1970 Kč. Nová kontrola zabezpečí na Kartě mzdy správný výpočet hodnot.)
 • Od roku 2012 budou osoby činné na základě dohody o provedení práce platit sociální a zdravotní pojištění, pokud jejich započitatelný příjem dosáhne v příslušném kalendářním měsíci částky vyšší než 10.000 Kč. Z tohoto důvodu je na kartě pracovního poměru do kolonek Sociální pojištění a Zdravotní pojištění nově možné vybrat hodnotu Osvobozeno do limitu DPP. Od verze 12.100 bude seznam pracovních poměrů součástí synchronizaci účetních a mzdových konstant.
 • Automatický převod zůstatků dovolené zaměstnanců z roku na rok se nyní kopíruje z předchozího mzdového období jen v případě, kdy je rok předchozího období totožný s rokem nového období (např. se k období „leden 2012“ přidává nové období „srpen 2012“). Vznikne-li nové období pro odlišný rok, pak se hodnota nastaví nulová s tím, že zůstatek dovolené je možné určit pomocí tlačítka Vypočítat, případně přes hromadné operace.
 • Podle platné legislativy byly doplněny tyto nové tiskové formuláře:
  • Do menu Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti formulář 25 5459 MFin 5459 (vzor č. 17).
  • Do menu Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování srážkové daně z příjmu formulář 25 5466 MFin 5466 (vzor č. 14).
  • Do menu Mzdy / Tiskové sestavy / Přehled o počtu zaměstnanců formulář 25 5490/1 MFin 5490/1 (vzor č. 11) určený pro zdaňovací období 2011.
  • Do menu Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování sociálního pojištění / Přehled o výši pojistného formulář 89 542 8 I/2012.
  • Do menu Zaměstnanci / Daň z příjmů fyzických osob formulář 25 5460/1 MFin 5460/1 (vzor č. 16) určený pro zdaňovací období 2011.
  • Do menu Zaměstnanci/ Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění formulář 89 621 5 I/2012.
  • Do menu Zaměstnanci/ Potvrzení o zdanitelných příjmech formulář 25 5460 MFin 5460 (vzor č. 20).
 • V tiskových sestavách Zaměstnanec / Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a Potvrzení o průměrném výdělku se proměnná pracovní doba a týdenní pracovní úvazek tisknou s přesností na dvě desetinná místa.

Ostatní

 • Tiskové náhledy lze nyní pohodlně stránkovat také kolečkem myši.
 • Všechny seznamy, které jde třídit podle zvoleného indexu, je možné třídit vzestupně i sestupně.
 • Ve spolupráci s firmou AVG Technologies CZ byla optimalizována komunikace mezi Money S3 a antivirovým systémem AVG tak, aby práce s datovými soubory Money S3 probíhala co nejrychleji, a to při zachování maximální bezpečnosti.
 • Do tiskových formulářů pro tisk faktur, skladových dokladů, objednávek a servisních dokladů lze vložit proměnnou pro tisk razítka. Ve vybraných dodávaných tiskových formulářích „vzhled 2010“ je tato proměnná již vložena. Razítko je obdobně jako logo možné nastavit pro celou agendu v menu Nástroje / Nastavení / Agenda / záložka Logo/Razítko a pro jednotlivé uživatele v menu Nástroje / Nastavení / Přístupová práva pomocí tlačítka Razítko. Razítko je stejně jako logo možné do nastavení vložit buď ze systémové schránky, nebo načíst ze souboru BMP nebo WMF.
 • Na kartě Nastavení přístupových práv (menu Nástroje/Nastavení) je nová funkce Povolit změnu sazby DPH na dokladech, která umožňuje zakázat vybraným uživatelům úpravu sazbu DPH přímo v hlavičkách dokladů. Tato funkce je po upgradu na verzi 12.100 automaticky ve všech přístupových právech povolena.
 • Výměna dat mezi centrálou a klientem nyní podporuje i bankovní doklady.
 • Komunikace s iDokladem byla rozšířena o odesílání informace o uhrazení faktury ve směru z Money do iDokladu.
 • Po opětovném uložení dokladu (platí pro faktury vydané a přijaté, skladové a objednávkové doklady) se nemění pole Vystavil a na dokladech zůstává i po editaci uvedený původní uživatel, který doklad vystavil.
 • Pohodlnější práci s modulem Servis zabezpečí nabídka automatického vystavení faktury, je-li servis označený jako pozáruční. V modulu Servis se na kartě dokladu Oprava změnily kontaktní údaje na Dodavatel. Úprava se týká i tiskového formuláře.
 • Byla rozšířena značka elektronického podpisu při podepisování exportu tisků do formátu PDF.
 • Při procházení pevného disku během přidávání souborů do seznamu připojených dokumentů se soubory ve složkách správně zobrazují i v režimech Ikony a Podrobnosti.
 • Zkratka Alt+F1 pro skrytí a zobrazení panelu navigátoru je funkční.
 • Bylo sjednoceno chování programu po smazání dokladu. Na všech seznamech se po smazání záznamu přesune kurzor na následující záznam v seznamu, případně na předchozí záznam v seznamu, pokud byl mazaný záznam poslední položkou seznamu.
 • Byla optimalizována rychlost načítání přídavných kódů k hlavní licenci, spravovaných licenčním serverem – kódy se nyní načítají ihned po spuštění programu.
 • V modulu Money S3 Kasa je možné v menu Nastavení / Uživatelská konfigurace aktivovat přepínač Neupozorňovat na dosažení min. limitu zásob, kterým se zruší upozorňování na překročení nastaveného minimálního množství zásoby při prodeji z S3 Kasy. Nastavení platí pouze pro modul Money S3 Kasa.
 • Celková sleva za doklad se ukládá na i na prodejky pořízené pomocí modulu Money S3 Kasa.


Jste připraveni na vedení účetnictví v novém roce?

úterý 17.leden, 2012

Aktualizace 2012 přináší uživatelům Money S3 verzi 12.050

Od 1. 1. 2012 se projevilo několik legislativních změn, na které je třeba mít účetnictví připravené. Abyste mohli účtovat v souladu s nimi, je zde legislativní aktualizace Money S3 platná od Nového roku, která je dostupná už jen s Podporou a Aktualizací pro rok 2012.


Nejdůležitější změny v nové verzi:

 • Do Money S3 se promítla řada změn reflektujících novelu zákona o DPH 235/2004 Sb. (tzv. sazbová novela platná od 1. 1. 2012) – jsou to třeba příznaky Zdaněná záloha a Konečný odpočet na odpočtových položkách faktur, nový formulář pro vystavenou fakturu apod.
 • Připravili jsme pro vás nové Seznamy pro rok 2012, které zahrnují změny v DPH, upravené slevy na poplatníka, redukční hranice pro náhradu mzdy atd.
 • Uživatelé Daňové evidence mají nyní možnost také využít zahraniční Reverse charge, což jim usnadní reakci na změnu DPH a změny v režimu Přenesení daňové povinnosti.
 • V Knize jízd a Cestovních náhradách snadno přiřadíte čerpání pohonných hmot do jednotlivých etap jízd a je možné omezit i maximální zajížďku v kilometrech a maximální čas strávený čerpáním.


Změny a novinky Money S3 verze 12.050 podrobněji

Tento dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 12.001 (v distribuci od listopadu 2011) a verzí 12.050 (v distribuci od prosince 2011)


Účetnictví

 • Na základě legislativních změn zákona o DPH 235/2004 Sb. (tzv. sazbová novela platná od 1. 1. 2012) došlo v Money S3 k následujícím úpravám:
 • Na odpočtovou položku faktur byl zaveden příznak Zdaněná záloha, který využijete v případě, kdy do vyúčtovací faktury přidáváte již zdaněnou zálohu. Implicitně se tento příznak zapíná/vypíná podle toto, jaké členění DPH bylo na přidávaných zálohách použito. Podle novely totiž nezdaněné zálohy v režimu tzv. Přenesené daňové povinnosti neovlivňují daň (DPH).
 • Na odpočtové položky faktur byl zaveden příznak Konečný odpočet. Tento příznak využijete tehdy, když částka DPH záloh zůstane nevypořádaná z hlediska odpočtu (v režimu Přenesené daňové povinnosti se odpočítává pouze základ). Pokud je příznak Konečný odpočet aktivní, doklad, z něhož se odpočet provádí, se již nezobrazí v seznamu nevypořádaných zálohových dokladů.
 • Byl upraven formulář pro vystavenou fakturu – nově se vykazuje základ pro Přenesenou daňovou povinnost, který je na dokladu povinen uvést vystavitel.
 • Došlo k rozšíření množiny komodit podléhajících režimu Přenesené daňové povinnosti o stavební práce (kód předmětu plnění je 4) a zároveň ke zjednodušení vykazování tzv. ostatních komodit, které mají být vykazovány společně pod kódem předmětu plnění 5 (dříve se musely uvádět zvlášť pod kódem kombinované nomenklatury). Nové kódy předmětu plnění můžete zadávat na členěních DPH týkajících se tohoto režimu.
 • Funkčnost Daňové evidence byla rozšířena o tuzemský i zahraniční reverse charge. Nyní je obdobná jako v agendách podvojného účetnictví (interní doklady obsahují položky a jsou daňové – DPH doklady, v seznamu faktur přijatých je možné vytvořit daňové doklady reverse charge). Dá se totiž očekávat, že vzhledem k zařazení vyjmenovaných stavebních prací do režimu tzv. Přenesení daňové povinnosti a také s úpravou snížené sazby DPH z 10 % na 14 % budou tuto funkcionalitu ve zvýšené míře potřebovat i uživatelé daňové evidence.
 • V průvodci tiskové sestavy Pohyby na účtech (menu Účetnictví / Tiskové sestavy) je nyní možné datem plnění DPH omezit období, za které se sestava tiskne.


Fakturace

 • Do Reverse charge (faktury přijaté) nově vstupují i zdaněné zálohy (odpočtové položky, na kterých je zapnutý přepínač Zdaněná záloha, mají typ ceny jen základ a členění DPH je bez vlivu).


Sklady

 • V seznamu Zásob na skladě funguje tisk karty zásoby, která je zařazená do skladové podskupiny, i se zapnutým zobrazením skladových skupin.


Cestovní náhrady

 • Byla upravena funkce pro připojování čerpání k jednotlivým etapám jízd. V nastavení agendy je nyní možné zadat maximální počet kilometrů i maximální počet minut, o které se jízda k čerpání prodlouží.


Ostatní

 • Jsou k dispozici Připravené seznamy pro rok 2012 – v seznamu snížených sazeb DPH je nová sazba 14 %, dále byla v časově rozlišitelných parametrech mezd změněna hodnota průměrné mzdy, slevy na poplatníka, daňového zvýhodnění na dítě a redukčních hranic pro náhradu mzdy.
 • V menu Účetnictví / Seznam podání bylo rozšířeno obecné chybové hlášení Selhala komunikace s Podatelnou elektronických podání tak, aby bylo možné lépe diagnostikovat příčinu selhání komunikace s podatelnou elektronických podání.


Netbook jako dárek k Money S3

pondělí 12.prosinec, 2011

Rozdáváme netbooky!

Pořiďte si Money S3 Premium a získejte zdarma netbook ASUS

Vánoce jsou za humny, tak proč si neudělat radost? Pokud chcete vstoupit do nového roku s novým účetnictvím, právě teď je ta správná chvíle k nákupu. Ke každému novému kompletu Money S3 z nejvyšší řady Premium nezískáte nic menšího, než elegantní netbook ASUS zdarma!

Money S3 Premium + netbook ASUS = 11 990 Kč — ušetříte 5 000 Kč!
Akce platí jen do 18. prosince.


Další informace o akci

Netbook ASUS EEE 101PX: Skvělý přístroj pro práci, studium i zábavu, s atraktivní skladbou hardwaru a elegantním černým designem ideálním na cesty. Matný 10" dosplej s rozlišením 1024×600 bodů a moderním LED podsvícením.

Parametry: Dvoujádrový procesor Intel® Atom N570 (1,66 GHz), operační paměť 1 GB (rozšíření až 2 GB), pevný disk 320 GB, WiFi, webkamera s mikrofonem, čtečka karet SD/SDHC a OS Microsoft Windows 7 Starter Edition.Změny a novinky Money S3 verze 12.000

čtvrtek 27.říjen, 2011

Nový způsob komunikace s daňovým portálem MFČR vám usnadní elektronická podání

V současné době program Money S3 podporuje přímou komunikaci s Ministerstvem financí ČR, konkrétně přes Daňový portál MFČR – podatelnu EPO (Elektronická podání). Odesílat je možné tyto písemnosti: Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení a Výpis z evidence pro daňové účely (Výpis z evidence dodavatele nebo odběratele k režimu přenesení daňové povinnosti).Jak na to: Písemnost pošlete ze Seznamu podání tlačítkem Odeslat. Příslušné orgány MFČR ji pak zpracovávají řádově několik dní. Výsledný stav zpracování (úspěšně přijato, odmítnuto) zjistíte pomocí tlačítka v seznamu Dotaz na stav.

NÁŠ TIP: Stáhněte si podrobný popis funkce Elektronická podání!

Vystavené faktury přenášíme přímo do webové služby České pošty „Podání online“

Podání online je webová aplikace určená pro hromadné podavatele – smluvní partnery České pošty. Slouží pro zpracování podkladů potřebných k podání poštovních poukázek a zásilek, k archivaci dat o podaných zásilkách a k tisku adresních štítků.

Jak na to: V seznamu Vystavených faktur najdete na nástrojové liště nové tlačítko Podání online. Pomocí této funkce můžete exportovat buď označené, nebo všechny vystavené faktury ve formátu CSV, který lze importovat do online aplikace České pošty, a to jako adresáta nebo zásilku. Po exportu se zobrazí standardní okno pro uložení souboru, nabízí se adresář PRINT.

NÁŠ TIP: stáhněte si podrobný popis používání funkce Podání on-line!

Veškeré tiskové sestavy exportujeme přímo do Excelu

Jde o jednu z nejžádanějších funkcí Money S3. V nové verzi můžete v tiskovém dialogu exportovat libovolnou z mnoha stovek dostupných tiskových sestav do Excelu, včetně zachování plného formátování. Díky tomu ji pak dokážete dále upravovat a využívat v Excelu podle svých potřeb.Jak na to: Na kartě Nastavení tisku u libovolné sestavy tlačítkem Export rozbalíte varianty a zvolíte XLS Export. Sestavu pak uložíte na vybrané místo.

Efektivnější nastavení homebankingu a podpora nových bank Fio a mBank

Nastavení elektronického platebního styku se provádí novým způsobem. Money S3 nejprve nabídne peněžní ústav, kterého jste klientem. Po potvrzení se zobrazí jen ty služby homebankingu, které vybraný peněžní ústav podporuje.Integrace se službou Logobox – když potřebujete logo vašeho partnera

Na Kartě adresáře je nyní umožněna komunikace s online službou Logobox, databází log českých a slovenských firem. V případě, že v je databázi uložené logo firmy s IČ zadaným na adresní kartě, dá se jednoduchým způsobem načíst přímo do karty.Jak na to: V záložce Logo najdete online odkaz Načíst logo. Po jeho stisku se na základě IČ zadaného na Kartě adresáře přenese z portálu LOGObox.cz logo konkrétní firmy do karty zcela automaticky.

Tip: Služba Logobox je bezplatná. Propagujte svoji společnost vložením svého loga do této databáze.

Nová záložka Naše firma přehledně zobrazí strukturu firmy aktuální agendy

Záložka Naše firma je umístěná na panelu Money a slouží k získání rychlého přehledu o struktuře a nastavení účtované agendy. Naše firma je uspořádaná do „rozbalitelné“ stromečkové struktury a program si vždy pamatuje poslední nastavení. Záložku s výhodou použijete pro získání přehledu a snadnou konfiguraci agendy, jejích účtů a pokladen, středisek, zaměstnanců, majetku a skladů.Kniha jízd a cestovní náhrady s automaticky tvořenými záznamy z faktur a čerpáním PHM po etapách

Modul Kniha jízd a cestovní náhrady umožňuje automaticky vkládat záznamy do Knihy jízd na základě faktur a dodacích listů obsahujících zásobu typu Služba, která je uvedená v seznamu služeb na kartě Nastavení agendy / záložka Jízdy. Po vytvoření jízdy z prodejního nebo nákupního dokladu se mezi jízdou a fakturou (resp. dodacím listem) vytvoří vazba.Jak na to: Nad seznamem dokladů pomocí tlačítka Vytvoř doklad vygenerujete jízdy do Knihy jízd buď pro doklad pod kurzorem, nebo pro více označených dokladů současně. Vytvořená jízda se zobrazuje ve Vazbách.

Dalším vylepšením Knihy jízd je možnost přiřadit jednotlivá čerpání pohonných hmot z karty vozidla konkrétní etapě jízdy, a to buď ručně, nebo automaticky podle parametrů zadaných v nastavení agendy.Volbou Připojovat automaticky čerpání PHM k etapám můžete v Nastavení agendy stanovit automatický režim vhodného čerpání PHM k vytvořeným etapám.Čerpání PHM můžete na Kartě vozidla připojit k jízdám.

Na Kartě čerpání PHM se dají doplnit údaje a následně se toto čerpání přiřadí ke konkrétní jízdě.

Nový modul Servis usnadní práci a ušetří čas všem servisním firmám a opravnám

Spolu s novou verzí Money S3 byl uvolněn zcela nový rozšiřující modul Servis. Ten znamená konec papírové či "Excelovské" evidenci servisní agendy - s jeho pomocí budete snadno organizovat, evidovat a řídit veškeré činnosti související se servisem, reklamacemi a opravami v libovolném podnikatelském oboru. Modul obsahuje agendy pro vyřizování zakázek záručního i pozáručního servisu a reklamací, stejně jako evidenci oprav zadaných u vašich dodavatelů. Modul lze přizpůsobit libovolnému odvětví: od prostého řešení reklamací internetového obchodu až po servis a opravy například bílé techniky, počítačů, automobilů, strojních zařízení apod. Modul umožňuje sledování historie každé opravy, klientů a jejich platební morálky. Z modulu lze přímo vystavovat faktury a další související doklady – žádný údaj nebudete muset zadávat vícekrát. Více informací naleznete na samostatné stránce, nebo si můžete rovnou stáhnout podrobný popis modulu Servis v PDF.Z dalších novinek a změn v nové verzi vybíráme

Účetnictví

 • Nově můžete editovat cenu Celkem za položku u interních dokladů (PU), resp. pohledávek a závazků (DE). Money tak umožní dostát nařízení MF ČR pro vykazování tzv. přenesení daňové povinnosti, které ukládá vykázat a dodržet jak přesný Počet MJ, tak i přesnou Celkovou cenu.
 • Je usnadněno hledání v seznamu Účetní analýzy pro párovací symbol, použitý ve struktuře analýzy na libovolném místě.
 • Rozšířila se funkčnost tlačítka Pevný kurz a jím nabízených voleb V menu Nástroje / Seznamy / Cizí měny.

Fakturace

 • Zálohové faktury ve vyúčtovací faktuře přehledněji přebírají na položku odpočtu zálohy potřebné hodnoty.
 • Nově se tisknou Poznámky neskladových položek přijatých faktur.

Sklady a objednávky

 • Podpora tisku prodejních cen na dokladu Příjemka umožňuje vytvořit formulář obsahující proměnné prodejních cen jednotlivých skladových položek, a to u všech typů zásob včetně složených karet a jejich složení.
 • Nový sloupec Popis vám zpřehlední záložky Nezaúčtované a Zaúčtované v seznamu Sklady / Zaúčtování vkladů/výběrů provozních pokladen.
 • Zlepšilo se zabezpečení prodejních a pořizovacích cen. Uživatelé, kteří mají v Přístupových právech zakázanou editaci nabídnuté Prodejní ceny, nyní nemají přístup k poli Cena na skladových položkách dokladů ve vedlejších MJ. Podobně se uživatelům, kteří nemají povoleno při prodeji skladových položek zobrazovat pořizovací cenu, netiskne hodnota proměnných Pořizovací cena za MJ a Pořizovací cena celkem.
 • Do Přístupových práv byla zavedena nová volba Možnost ručního vyřizování objednávek.
 • Byl upraven výpočet slevy aktuální ceny na položce skladového dokladu při použití vedlejších měrných jednotek i pro případy, kdy jsou jednotky dosazeny ručně.
 • Zrychlilo se filtrování seznamu Zásoby na skladě vyvolaného přes tlačítko Informace/Pohyby.

Mzdy a personalistika

 • Byla optimalizována velikost PDF souboru pro tiskovou sestavu Hromadné oznámení zaměstnavatele pro VZP.
 • V sestavě Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování zdravotních pojišťoven / Přehled o výši pojistného můžete editovat pole Počet zaměstnanců. Změnil se i výpočet tohoto pole – pokud existuje v daném měsíci zaměstnanec, který má stejnou vazbu na adresu jako některý z předchozích zaměstnanců daného měsíce (souběh pracovních poměrů), do počtu zaměstnanců se již nezahrnuje.
 • V menu Mzdy / Zaúčtování záloh a Zaúčtování mezd můžete pohodlněji zadávat data pomocí klávesy F12, která naplní stejnou hodnotou všechna pole obsahující datum.
 • V ČRPM nad agendou je zakázané přidávání a kopírování nových záznamů.

Majetek

 • Při nastaveném způsobu vytváření odpisů Účetní rovny daňovým u majetku zařazeného ve skupinách Nezařazeno, 1. mimořádná a 2. mimořádná se správně generuje plán účetních odpisů.
 • U majetku, u kterého nebyl v roce zařazení uplatněn daňový odpis, a zároveň v druhém roce po zařazení bylo provedeno technické zhodnocení, je upraven výpočet daňových odpisů.
 • Dále byl upraven výpočet daňových odpisů v případech, kdy v roce zařazení bylo provedeno zvýšení vstupní ceny a následovalo technické zhodnocení.

Ostatní

 • Pro Windows 7 bylo optimalizováno zobrazování při zvětšení textu na 125% nebo 150% velikost.
 • Prodejní novinkou je komplet Skladurčený firmám, které nevedou účetnictví, ale potřebují profesionální nástroj pro správu skladu a vedení obchodní agendy. Podporuje evidenci faktur, skladových dokladů, objednávek, pokladen apod.


 • V základním menu se zobrazí položka Finance, která obsahuje pokladnu, banku, interní doklady, pohledávky a závazky.
 • Na dokladech není nutné zadávat Předkontaci a Členění DPH.
 • Nový Identifikační PIN zjednodušuje komunikaci s technickou podporou nebo obchodním oddělením například při nákupu nových modulů – místo zdlouhavého diktování licenčního čísla stačí nyní sdělit unikátní pětimístné číslo, přiřazené k vaší licenci. Identifikační PIN se zobrazuje v pravém dolním rohu okna Money S3. Pokud jej zde nevidíte, stačí poklepat na ikonu v pravém dolním rohu okna Money S3 a program si PIN načte přes internet z registračního serveru.


 • Pohodlnější instalace nových verzí – v instalačním programu nezadáváte licenční číslo, ale pouze volíte, zda bude licence lokální nebo síťová. Licenční číslo se zadává až při prvním spuštění Money S3.
 • Snadnější ověření vaší aktualizace. S blížícím se termínem exspirace aktivačního kódu se program každý den při prvním spuštění pokusí automaticky obnovit aktivační kód bez nutnosti zásahu uživatele.
 • Rozšíření licence o další moduly je nyní možné provést bez změny licenčního čísla – jednotlivé moduly programu Money S3 nyní jednoduše zakoupíte pomocí tzv. přídavného kódu.


Jak na to: nový Licenční manažer Money S3 (menu Nápově­da) vám umožní mimo jiné pohodlně rozšiřovat vaši licenci. Po poklepání na odkaz Aktualizovat moduly se manažer spojí s registračním centrem a ověří, zda máte objednanou a uhrazenou licenci pro nové moduly – na obrázku se jedná o modul Servis, identifikovaný Přídav­ným kódem. Pokud je licence v pořádku, aktualizace proběhne automaticky a modul se ihned objeví v hlavní nabídce Money S3.

 • Dále byla pro uživatele síťové licence zave­dena možnost tzv. vyhrazení licence, kterou využijete např. pro provozování Money S3 při odpojení notebooku od sítě, v níž je spuštěný správce síťových licencí.
 • Nově zavedená funkce Infobox vás bude pružně informovat nejen o novinkách týkajících se programu samotného, ale také o legislativních změnách, různých akcích v rámci školení programu či o nabídkách nových modulů.
 • Byla rozšířena funkce podepisování PDF exportu tisku s pomocí novějších verzí certifikátů.
 • Pro přihlášení do webového rozhraní dato­vých schránek stačí jen opsat bezpečnostní obrázkový kód. Přihlašovací jméno a heslo se doplní automaticky z konfigurace agendy nebo z přístupových práv uživatele.
 • ISDS (Informační systém datových schránek) je vylepšen o automatické odhlášení od datové schránky při přepínání mezi agendami nebo uživateli. Navíc do seznamu nepřečte­ných zpráv nově vstupují i zprávy odesílatelů, kteří nejsou orgány veřejné moci.
 • Byl upraven Průvodce tiskovým expor­tem – před jeho spuštěním se pro aktuální tiskovou sestavu z Připravených seznamů automaticky provede synchronizace definic exportu tisku a program bez nutnosti provést aktualizaci připravených seznamů nabídne všechny definice již na první straně průvodce v roletové nabídce u volby Výběr nastavení.
 • Vyšší bezpečnost zálohování agend nově zahrnuje také konfigurační soubory modulů e-shop konektor, centrála/klient a iDoklad.
 • Nová uživatelská konfigurace umožní nastavit pořadí a velikost sloupců v účetních a objednávkových dokladech.
 • E-shop konektor umožňuje nastavit záso­bám alternativní zboží i v případě, kdy na skladě není produkt, který zákazník požadu­je. Navíc import dat pomocí e-shop konekto­ru nově podporuje import objednávky, která obsahuje položky s identickým názvem.
 • Import XML je optimalizován i pro data o velkých objemech.
 • Rychlejší prodej s Money S3 Kasa – při prodeji zásoby s evidencí výrobních čísel program automaticky nabídne seznam všech dostupných výrobních čísel.


Poslední letní šance: sleva 40 % na nové Money S3 a rozšíření stávajících licencí!

pondělí 22.srpen, 2011

Podruhé a naposledy můžete během léta ušetřit při pořízení nového kompletu Money S3 nebo rozšíření stávající licence o provoz na dalších PC. Ušetříte i při pořízení rozšiřujících modulů Money S3, jako jsou například Kniha jízd, Účetní anaIýzy, Skladové anaIýzy a další.

Nabídka je určena všem zákazníkům, novým i stávajícím. Vzhledem k mimořádné výši slevy je akce omezená pouze na období od pondělí 22. srpna do neděle 28. srpna 2011.Velká letní prázdninová akce!

pondělí 4.červenec, 2011

Léto bývá zpravidla pro firmy z hlediska účetních úkonů klidnější doba, a proto vám i letos nabízíme cenově zvýhodněnou nabídku preventivních prohlídek Money S3. Díky prohlídkám od našich konzultantů budete mít jistotu, že vaše data jsou v naprostém pořádku a dostanete se i k opravám a úpravám, na které v průběhu roku "nezbyl čas". A nezapomeňte, že v rámci prohlídek si můžete po domluvě nechat provést libovolný typ servisního zásahu.

Našim konzultantům často kladou zákazníci následující otázky:

 • Je možné že, výpadky napájení našeho PC, či "zamrznutí" systému nechalo v našich databázích stopy?
 • Uměli byste zkontrolovat naši instalaci, zda by Money nemohlo běžet po síti rychleji?
 • Jak se dají přednastavit účetní parametry v Money tak, abychom rychleji zadávali doklady?
 • Můžeme s vámi konzultovat postupy práce s Money S3 v otázkách, jako je Reverse Charge při DPH, zda vyúčtování zálohových faktur?

Preventivní prohlídku Money S3 provádíme podle osvědčené metodiky a je sestavena z těchto úkonů:

Základní verifikace dat:

 • Všeobecná verifikace integrity dat
 • Pokročilá dokumentární, skladová a účetní verifikace

Kontrola parametrizace systému:

 • Kontrola nastavení tvorby záloh
 • Kontrola nastavení Agendy, Účetního roku
 • Kontrola Uživatelského nastavení

Kontrola korektní instalace Money S3:

 • Ověření správnosti verzí souborů, ovladačů a doplňků Money S3
 • Automatizované nastavení odstraňování dočasných souborů, které mohou způsobovat chybové stavy Money S3 a zpomalení systému

Úpravy tiskových výstupů:

 • Zkontrolujeme nastavení používaných tiskových sestav (případná aktualizace z připravených seznamů)
 • Individuální doplnění dostupných polí v tiskové sestavě
 • Návrh exportů dat do Excelu

Identifikace nesprávných metodických postupů práce s Money S3:

 • Doporučíme vám konfiguraci účtování a evidence
 • Metodiku pro zpracování Reverse charge a Intrastatu nebo zálohových faktur
 • Navíc si můžete domluvit s konzultantem libovolný rozsah prací podle svých konkrétních požadavků a potřeb. Před zahájením budete seznámeni s předpokládanou časovou náročností.

Navíc si můžete domluvit s konzultantem libovolný rozsah prací podle svých konkrétních požadavků a potřeb. Před zahájením budete seznámeni s předpokládanou časovou náročností.

Obchodní podmínky

 • Nabídka je platná pouze pro období od 4. července do 31. srpna 2011.
 • Termíny prohlídek budou domlouvány se zákazníky podle časových možností konzultantů.
 • Rozsah výše uvedených prací je stanoven na 2 hod. za celkovou zvýhodněnou cenu 990 Kč (bez DPH). Cena nezahrnuje náklady na služby spojené s odstraněním problémů zjištěných na preventivní prohlídce. Po předchozí domluvě s konzultantem nebo přímo na místě je možné čerpat i více hodin, kdy jsou třetí a každá další hodina již účtovány běžnou sazbou 850 Kč/hod bez DPH.
 • Cenová nabídka platí pro případy, kdy bylo PC s daty (popř. záloha dat na datovém mediu) dopraveno zákazníkem do naší společnosti SKYLAB spol. s r. o.; po předchozí dohodě je možné provést prohlídku v sídle uživatele. V takovém případě budou k ceně prohlídky připočteny náklady na přepravu v ceně 10 Kč/km bez DPH.

Jak a kde objednat

S objednáním preventivní prohlídky neváhejte a rezervujte si schůzku obratem. Kontaktujte nás emailem na: erp@skylab.cz nebo helpdesk@skylab.cz.k Money S3 Premium notebook ASUS ZDARMA!

pondělí 30.květen, 2011

Zakupte Money S3 Premium a získejte zdarma notebook ASUS!

Money S3 Premium je nejvyšší verzí účetního programu Money za 11.990,- Kč bez DPH. Podrobné informace o něm najdete zde: http://www.moneyland.cz/money-s3-premium--99000367.html

Notebook ASUS PRO5DC
ZDARMA
, ušetříte 7 600 Kč

Skvělý přístroj pro práci, studium i zábavu, s IceCool designem pro chytré rozložení větrání, které udržuje prostor pro opěru dlaní chladný. Účtaři ocení samostatný numerický blok pro snadnější zadávání dokladů a zářivě jasný 15,6" displeji 1366x768 s moderním LED podsvícením. Notebook má procesor Intel® Celeron 220 (1,2GHz), operační paměť 2 GB s možností rozšíření na 4 GB, pevný disk 250 MB, DVD SuperMulti mechaniku, WiFi, webkameru, čtečku karet a součástí je i operační systém Microsoft Windows 7 Home Premium.

11 990 Kč + DPH

• Akce platí pouze pro objednávky přijaté do 13. června
• Nabídku nelze kombinovat s žádným jiným typem akcí a slev, včetně  oborových slevSkladové analýzy pro Money S3 jen tento týden se slevou 1 500 Kč

pondělí 16.květen, 2011

Nyní můžete získat skvělého pomocníka pro analýzy vašich nákupů a prodejů s akční slevou 1 500 Kč. Avšak pozor, nabídka je časově omezená a platí pouze do 22. května 2011.

Skladové analýzy: perfektní přehled o vašem zisku, prodejích a nákupech

Díky modulu Skladové analýzy lze v Money S3 používat funkce z kategorie business inteligence, tedy nástroje pro perfektní přehled o vašich ziscích, prodejích a nákupech. Nad veškerými skladovými daty máte k dispozici podrobný přehled, agregovaný podle vámi zadaných kritérií (období, partneři, kontrolingové proměnné) a agregovaná data si můžete interaktivně „rozbalovat" až na úroveň prvotních dokladů.

Skladové analýzy jsou hlavním nástrojem manažera pro získání podrobného přehledu o tom, z čeho jsou vaše výnosy a náklady tvořeny, kde vám utíkají peníze, které komodity jsou nejziskovější či na které vaše partnery se více zaměřit. V kategorii účetních systémů je Money S3 dnes jediným produktem, který má podobnou funkčnost integrovanou uvnitř systému.

Podrobný popis modulu Skladové analýzy naleznete zde

Objednejte si Skladové analýzy nyní a ušetřete 1 500 Kč!V rámci Aktualizace 2011 zveřejňujeme novou verzi Money S3 11.094 s aktuální legislativou a novým modulem Skladové analýzy

úterý 12.duben, 2011

Verze obsahuje legislativní změny, především novou tiskovou sestavu Výpis k režimu přenesení daňové povinnosti vyplývající z legislativních změn platných od 1. 4. 2011.

Hlavní novinkou verze 11.094 je zcela nový modul Skladové analýzy, díky kterému lze v Money S3 používat funkce z kategorie business inteligence, tedy nástroje pro perfektní přehled o vašich ziscích, prodejích a nákupech. Nad veškerými skladovými daty máte k dispozici podrobný přehled, agregovaný podle vámi zadaných kritérií (období, partneři, kontrolingové proměnné) a agregovaná data si můžete interaktivně „rozbalovat“ až na úroveň prvotních dokladů.

Skladové analýzy jsou hlavním nástrojem manažera pro získání podrobného přehledu o tom, z čeho jsou vaše výnosy a náklady tvořeny, kde vám utíkají peníze, které komodity jsou nejziskovější či na které vaše partnery se více zaměřit. V kategorii účetních systémů je Money S3 dnes jediným produktem, který má podobnou funkčnost integrovanou uvnitř systému. Více informací o novém modulu najdete na adrese www.moneyland.cz/money-s3/skladove-analyzy.html 

Modul je možné si bezplatně vyzkoušet v nové nabídce menu Analýzy, která se po instalaci verze 11.094 objeví mezi nabídkami Objednávky a Mzdy. Nabídka obsahuje položky Účetní analýzy (dříve Aktivní saldo), Účetní sestavy a zmiňované Skladové analýzy. Modul si můžete zakoupit na našem e-shopu, zaváděcí cena je 7 990 Kč.Změny v DPH od 1.4.2011

pondělí 4.duben, 2011

Legislativní změny k 1. 4. 2011 v oblasti DPH jsou v zásadě formulovány dvěma základními legislativními předpisy:

1.Od 1. 1. 2011 platí nový zákon č. 280/2009, daňový řád, který nahrazuje stávající zákon o správě daní a poplatků. Stručně řečeno, tento nový zákon zavádí zcela novou terminologii v oblasti daní, nové způsoby procesního zpracování daní z hlediska poplatník vs. orgány státní správy atd.
2.Novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 47/2011 Sb. (dále jen novela o DPH), která mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).
V dalším textu popíšeme nejdůležitější změny těchto dvou norem, které se týkají uživatelů Money S3 a jejich způsob řešení v tomto programu. Jednotlivé body jsou seřazeny podle důležitosti, resp. podle nejčastějšího výskytu v praxi.

Uplatňování nároku na odpočet DPH
Obdržení daňového dokladu

Pro možnost nárokování odpočtu daně na vstupu je rozhodující „vlastnictví“ daňového dokladu obdrženého od vystavitele. Rozhodným datem pro uplatnění tohoto nároku je nově nikoliv datum zdanitelného plnění (datum, ke kterému daň přiznal vystavitel), ale datum doručení daňového dokladu. Jinými slovy je to datum, ke kterému poplatník může prokázat „vlastnictví“, tedy doručení tohoto dokladu.

Poznámka: Je nutné si uvědomit, že doklad může být doručen v jiném zdaňovacím období, než ve kterém byl vystaven.

Řešení v Money S3 (od verze 11.090) Na nejběžnějších daňových dokladech o přijatých plněních (faktury přijaté, závazky, dobropisy faktur vystavených a pohledávek) můžete zadat nově tzv. datum uplatnění DPH (toto datum bylo dříve přístupné jen u dobropisů jako datum doručení). Implicitně se toto datum u nedobropisovaných dokladů plní datem zdanitelného plnění, u dobropisů zůstává prázdné. Toto datum tedy musíte vyplňovat pouze v případě, kdy se liší od data zdanitelného plnění. Podle nového data uplatnění DPH vstupují samozřejmě doklady do tzv. přiznání k DPH.

Poznámka: U nestandardních daňových dokladů o přijatých plněních (pokladna výdej, banka výdej, interní doklady) toto pole nenaleznete a jeho funkci plní standardní pole pro datum zdanitelného plnění.

Nedostatečné údaje daňového dokladu
Podle § 73 odst. 5 zákona o DPH je možné, v případě některých chybějících údajů daňového dokladu, prokázat nárok na odpočet jiným způsobem. Tento postup nelze uplatnit, pokud jsou chybějícími náležitostmi údaje rozhodné pro výpočet daně nebo DIČ.

Řešení v Money S3Neřešeno. Při přijetí daňového dokladu si prosím zkontrolujte, zda doklad obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti.

Odpočet daně v poměrné výši Zákon o DPH ukládá povinnost nárokovat odpočet daně pouze v poměrné výši v některých specifických případech. Příkladem je nákup materiálu, zboží nebo služeb, které nejsou zcela použity pro uskutečňování základní ekonomické činnosti vaší organizace, nebo v podobném případě odepisování dlouhodobého majetku.

§ 75 odst. 1 uvádí: „Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických činností, tak pro účely s nimi nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro své ekonomické účely.“ Příkladem je služební automobil, notebook, mobilní telefon i pro soukromé účely.

Novinkou je odst. 4, který mj. říká, že nelze-li v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití, stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem. Po skončení kalendářního roku, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, plátce vypočte skutečný podíl použití plnění pro ekonomické činnosti. Je-li odchylka vyšší než 10 %, je plátce oprávněn/povinen výši daně opravit. Opravu provede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, jehož se oprava týká.

Řešení v Money S3 Nárokování poměrné části DPH není žádná legislativní novinka, novela o DPH pouze přidává další podmínky pro možnost nároku.

Odpočet daně ve zkrácené výši Krácení odpočtu DPH není rovněž žádnou novinkou. Od 1. 4. 2011 se pouze mění způsob vykazování tzv. koeficientu krácení DPH, standardně uváděného v přiznání k DPH. Nově se vykazuje jako celé číslo v procentech, nikoliv jako desetinná část celku (např. místo původního 0,84 se vykazuje číslo 84). Tento nový způsob bude použit poprvé za zdaňovací období duben 2011 nebo II. čtvrtletí 2011, tj. do 25. 5. 2011.

Řešení v Money S3 (od verze 11. 094)
Standardní formuláře Přiznání k DPH budou pro podání za období od dubna 2011 přizpůsobeny tomuto požadavku.

Opravný daňový doklad a změna výše DPH Uvedené legislativní normy de facto (i de iure) ruší v praxi užívané pojmy „dobropis“ a „vrubopis“ a zavádí nový pojem „opravný daňový doklad“. V § 45 zákona o DPH jsou uvedeny náležitosti tohoto dokladu. V tomto zákonu jsou rovněž uvedeny důvody, které vedou k vystavení opravného daňového dokladu.

Podotkněme, že aparátem opravného daňového dokladu je nově zapotřebí řešit i všechny případy chybného zadání sazby DPH (záměna základní a snížené sazby). Dřívější častý způsob řešení těchto chyb pomocí dobropisů již není možný a uživatel musí případné nedoplatky či přeplatky DPH řešit podle povahy chyby řádným, opravným či dodatečným daňovým přiznáním.

Tuto problematiku řeší podrobně § 42–45. Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení bude popsána v následující kapitole.

Řešení v Money S3 Neřešeno. Běžné opravné daňové doklady v obchodním styku – dobropisy budete řešit stávajícím způsobem. Tzv. vrubopisy nejsou v Money S3 řešeny vůbec. Vznikne-li potřeba vystavení opravného daňového dokladu (problém tedy nebude řešen opravou stávajícího daňového dokladu), doklad můžete pořídit standardními prostředky Money S3 (dodatečná faktura, interní doklad atd.). Pokud si přejete příjemce dokladu upozornit na fakt, že zaslaný doklad je opravným daňovým dokladem, můžete tuto situaci řešit vhodným nadpisem příslušného dokladu (jedná se o nadpis formuláře, který můžete např. definovat v typu dokladu).

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení Pokud jako dodavatel (věřitel) přiznáte DPH z prodaného zboží nebo služeb a tuto daň odvedete, ale odběratel (dlužník) vám zboží nebo služby nikdy nezaplatí, máte možnost podle novely o DPH za předepsaných podmínek požadovat po FÚ vrácení odvedené daně. Podmínky přesně vymezuje § 44 zákona o DPH. Podmínkou je vznik pohledávky nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku. Ve stručnosti lze zmínit pouze hlavní podmínky:

•dlužník je v insolvenčním řízení, soud rozhodl o způsobu řešení tohoto úpadku
•pohledávka za dlužníkem vznikla nejpozději 6 měsíců před tímto rozhodnutím a je platná
•jako věřitel přihlásíte pohledávku do příslušného insolvenčního řízení
•věřitel doručil dlužníkovi daňový doklad o provedené opravě daně podle § 46 odst. 1
•věřitel a dlužník nejsou osobami kapitálově spojenými nebo blízkými
Zákon o DPH rovněž ukládá povinnost vykazovat v přiznání k DPH (ve zvláštních kolonkách) částky DPH v těchto insolvenčních řízeních, a to jak z pohledu věřitele, tak i z pohledu dlužníka.

Řešení v Money S3 (od verze 11.090) Pokud vykazujete příslušnou nezaplacenou částku DPH v insolvenčním řízení, je nutné si uvědomit tyto základní skutečnosti:

•dlužnou částku DPH vykazuje jak věřitel, tak dlužník, a to v oddělených kolonkách
•tato částka již byla dříve vykázána jako uskutečněné plnění (pokud jste věřitel) nebo jako přijaté plnění (pokud jste dlužník)
Pro tyto účely je v připravených seznamech aktualizovaný seznam Členění DPH, kde jsou definována dvě členění DPH pro věřitele a dlužníka (17Ř33 a 17Ř34) s příslušnými kolonkami pro DPH (věřitel a dlužník). Pokud budete požadovat v insolvenčním řízení vykazování těchto částek, k jejich zadání použijte opravný daňový doklad s příslušným členěním DPH.

Podání souhrnného hlášení bez elektronického podpisu
Podle § 102 odst. 2 lze souhrnné hlášení podat pouze elektronicky na elektronickou adresu zveřejněnou správcem daně. Pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy, která není opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo není odeslána prostřednictvím datové schránky, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení. Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo poskytnuté služby se uvádějí v české měně.

Tato novinka znamená, že pokud poplatník nemá elektronický podpis, může podat souhrnné hlášení bez něj, ale ve lhůtě pro podání se musí dostavit na finanční úřad s jeho papírovou – podepsanou podobou.

Řešení v Money S3 Money S3 nevyžaduje u elektronického podání souhrnného hlášení elektronický podpis.

Zálohy na služby poskytované v rámci EU
Zákon v § 24 odst. 1. dále ukládá povinnost přiznat daň při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani.

V tomto případě platí povinnost přiznat daň přijetím služby, nebo v případě poskytnutí úplaty k poslednímu dni měsíce, ve kterém byla úplata poskytnuta, a to k tomu dni, který nastane dříve.

Řešení v Money S3 V Money S3 je možné zadat každou zálohu jako daňový doklad s příslušnou sazbou DPH.

Přenesení daňové povinnosti Dosud se tato právní úprava používala pouze při dodání zlata, nově platí i u dodání šrotu a odpadu, včetně jeho zpracování, a při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Účinnost uplatnění tohoto režimu při poskytnutí stavebních nebo montážních prací je posunuta na 1. leden 2012.

V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel). Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.

Vzhledem k tomu, že jde režim s pravidly zdanění odlišnými od obecného fungování stávajícího systému DPH, je dodavateli i odběrateli v této souvislosti uložena povinnost vést evidenci pro daňové účely, ve které budou muset uvádět DIČ obchodního partnera, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.

Výpis z předmětné evidence bude plátce povinen podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Výpis bude možné podat prostřednictvím tzv. EPO podání nebo datovou zprávou ve vymezené XML struktuře.

Řešení v Money S3 (od verze 11.090) Pro tyto účely je v připravených seznamech aktualizovaný seznam Členění DPH, kde jsou definována dvě členění DPH pro přenesení daňové povinnosti na vstupu (17Ř10,11), resp. na výstupu (17Ř25), s příslušnými kolonkami pro DPH. Tato členění použijete na příslušných daňových dokladech pro nárok na odpočet, nebo pro přiznání daně.

Přenesení daňové povinnosti je v zásadě „tuzemský reverse charge“. Stejně jako u zahraničního reverse charge máte možnost v konfiguraci účetního roku (pouze v podvojném účetnictví) nastavit implicitní hodnoty členění DPH a typu dokladu pro tento případ. Program rozpoznává doklad v režimu přenesení daňové povinnosti automaticky, obdobně jako u zahraničního reverse charge, tedy podle nulové částky DPH.

Řešení v Money S3 (od verze 11.094) Správce daně (MFČR) uveřejnil formát tzv. výpisu z evidence pro daňové účely pro daňové doklady v režimu přenesení daňové povinnosti na vstupu a výstupu. Tyto výpisy bude možné podávat výhradně v elektronické podobě. Pro tyto účely bude k dispozici samostatná tisková sestava s možností exportu do požadovaného XML formátu.

Upozornění: Správce daně vyžaduje na těchto výpisech uvádět i tzv. „Kód předmětu plnění“ podle předepsaného číselníku. Tento kód musíte zadat na příslušném členění DPH. Pokud obchodujete s více komoditami v režimu přenesení daňové povinnosti, musíte si v Money S3 vytvořit další členění DPH s odlišnými kódy.

Ručení za DPH neodvedenou dodavatelem
Podle § 109 odst. 1. plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od jiného plátce, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že:

•daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena
•plátce, který uskutečňuje toto plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit
•dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody
Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň, pokud je úplata bez opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny.

Řešení v Money S3 Kvůli ručení za DPH nebylo zapotřebí v programu Money S3 provádět žádné speciální úpravy.Modul Kniha jízd a cestovní náhrady tento týden s 30% slevou!

pondělí 7.únor, 2011

Nyní můžete získat skvělého pomocníka pro evidenci knihy jízd a cestovních náhrad pro Money S3 s akční slevou 30 %. Avšak pozor, nabídka je časově omezená a platí pouze do 13. února 2011.
Vygeneruje chybějící jízdy, spolehlivě navede k cíli a přesně vypočítá cestovní náhrady

Modul Kniha jízd a cestovní náhrady je skvělý doplněk Money S3 v každé firmě, která využívá firemní a soukromá vozidla. Usnadňuje a zjednodušuje vyplňování knihy jízd, včetně promyšleného generování chybějících jízd podle stavu tachometru a databáze častých jízd. Disponuje mapami ČR, SR a celé Evropy v měřítku 1:100 000 integrovanými přímo do Money S3 – najít cestu k cíli a naplánovat si trasu je otázkou několik kliknutí. Cestovní příkazy, provázané na knihu jízd, zařídí vše potřebné od zadání, schvalování, výpočtu náhrad pro tuzemsko i zahraničí až po zaúčtování a tisk „cesťáků“ jak je znáte z klasických formulářů. Podrobný popis modulu Kniha jízd a cestovní náhrady je zde

Ušetřete a objednejte si svou Knihu jízd pro Money S3 se slevou 30 %

Zvolte si vhodnou variantu Knihy jízd podle počtu vozidel, které používáte, a získejte ji se slevou 30 %K novému Money S3 ZDARMA Kniha jízd!

úterý 25.leden, 2011

K novému Money S3 zdarma Kniha jízd včetně automap Evropy!
Akce platí pouze do 31. ledna 2011

Ke každému novému účetnímu programu Money S3 nyní přidáváme atraktivní dárek – zdarma modul Kniha jízd a cestovní náhrady v hodnotě 1 990 Kč. Rozhodujete-li se, zda si pořídit Money S3, nepromeškejte tuto příležitost. Avšak pozor, nabídka je časově omezená a platí pouze do 31. ledna 2011.

Vygeneruje chybějící jízdy, spolehlivě navede k cíli a přesně vypočítá cestovní náhrady
Kniha jízd a cestovní náhrady je skvělý doplněk Money S3 v každé firmě, která využívá firemní a soukromá vozidla. Usnadňuje a zjednodušuje vyplňování knihy jízd, včetně promyšleného generování chybějících jízd podle stavu tachometru a databáze častých jízd. Disponuje mapami ČR, SR a celé Evropy v měřítku 1:100 000 integrovanými přímo do Money S3 – najít cestu k cíli a naplánovat si trasu je otázkou několik kliknutí. A cestovní příkazy, provázané na knihu jízd, zařídí vše potřebné od zadání, schvalování, výpočtu náhrad pro tuzemsko i zahraničí až po zaúčtování a tisk „cesťáků“ jak je znáte z klasických formulářů. Podrobný popis modulu Kniha jízd a cestovní náhrady naleznete zde.

Objednejte si své nové Money S3 hned a získejte navíc Knihu jízd zcela zdarma
Zvolte si svůj komplet Money S3, objednejte ho a obdržíte k němu zdarma modul Kniha jízd v hodnotě 1990 Kč. Potřebujete-li pomoci s výběrem vhodného kompletu Money S3, obraťte se na nás. Pomůžeme vám nalézt tu nejlepší variantu.Ušetřete práci a čas s modulem Aktivní saldo a navíc získejte slevu 30 %!

úterý 25.leden, 2011

Ušetřete nervy a čas s modulem Aktivní saldo a navíc získejte slevu 30 %.

Akce platí pouze do 30. ledna 2011.

Zpracování účetní závěrky bývá spojené s „čištěním salda“ – jeho zdlouhavým tiskem, přepisováním údajů, opravami nesprávně zadaných variabilních symbolů, zadáváním zpět do systému a opětovným tiskem salda až do doby, dokud není vše v pořádku. Takové starosti se naprosto vyhnou těm, kteří mají ve svém Money S3 modul Aktivní saldo.

Dejte sbohem zbytečné dřině

Modul účetního programu Money S3 tuto úmornou práci výrazně usnadňuje a zrychluje. Umožňuje operativní řešení saldokontních zápisů, tj. úpravy prvotních dokladů v podvojném účetnictví tak, aby práce účetních na tzv. „čištění salda“ byla efektivní a podstatně jednodušší. V praxi to znamená, že u větších firem ušetří Aktivní saldo měsíčně 2–3 dny práce účetního.

Podrobný popis modulu Aktivní saldo naleznete zde.

Výhody Aktivního salda v kostce

 • Aktivní saldo několikanásobně zrychlí standardní činnost tzv. „čištění salda".
 • Manažerům a účetním poskytuje nové analytické informace z účetního deníku i za více účetních roků současně.
 • Modul je datovou kostkou nad účetním deníkem a jednotlivé agregační úrovně jsou zobrazené v přehledném seznamu.
 • Poskytuje tiskové výstupy včetně grafů a exportu celého seznamu do Excelu v libovolných úrovních. Přehledně a pohodlně zobrazí jednotlivé agregační úrovně - zvolené konfigurace podle vybraných proměnných (účet, IČ, párovací symbol, datum, středisko, zakázka a činnost).

Objednejte si Aktivní saldo ihned se slevou 30 % 

V rámci akce můžete získat Aktivní saldo se slevou 30 %, avšak pouze zakoupíte-li je do 30. ledna 2011.

Běžná cena modulu je 2990 Kč, po slevě pouze 1990 Kč – ušetříte 1000 Kč.Zveřejněna nová verze Money S3 11.090 v rámci Aktualizace 2011

úterý 18.leden, 2011

17. ledna 2011 byla zveřejněna nová verze Money S3 11.090 ve formě úsporného přechodu z předchozích verzí i jako kompletní instalační balíček.

Nová verze je připravena pro práci v legislativně roku 2011 a obsahuje proto veškeré nové formuláře pro účetnictví i mzdy. Mimo to verze obsahuje řadu novinek a zlepšení funkčnosti, které uživatelům usnadní práci

Z nejzajímavějších novinek ve verzi 11.090 vybíráme

 • Legislativní změny – účetnictví:
  • aktualizované připravené seznamy, (např. definice účetních výkazů pro podnikatelské subjekty, cestovní náhrady a časově rozlišitelné parametry mezd)
  • nový formulář pro přiznání k DPH vzor č. 17
  • aktualizovány Podklady pro výpočet daně z příjmů fyzických osob na základě formuláře vzor č. 17 a Podklady pro výpočet daně z příjmu právnických osob na základě formuláře vzor č. 21
  • zavedena možnost podání tzv. dodatečného opravného podání přiznání k DPH
  • rozdělení Reverse charge na Zahraniční a Tuzemský
  • Intrastat se změnami týkajícími se evidence hmotnosti zboží a nové posuzování malých zásilek
 • Legislativní změny – mzdy:
  • změna výpočtu refundace náhrady mzdy za nemoc (karanténu)
  • doplněny nové formuláře Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti (vzor č. 16), Vyúčtování srážkové daně z příjmu (vzor č. 13), Přehled o počtu zaměstnanců (vzor č. 10), Daň z příjmů fyzických osob (vzor č. 15), Přehled o výši pojistného a Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.
 • V Prodejním košíku je nová možnost nastavit ještě před generováním dokladu libovolnou cenovou hladinu, ceník, pevnou prodejní cenu, slevu, typ ceny, sazbu DPH a alternativní měrné jednotky.
 • Nové vedlejší měrné jednotky na zásobách typu Jednoduchá karta a Služba.
 • Nový Přehled čerpání dovolené ve mzdách.
 • Úspornější a rychlejší údržba dat díky nastavení nepoužívaných agend, možnost spouštět externí aplikace pro E-shop konektor, vylepšení exportu tisku a další.


Zveřejněna nová verze účetního programu Money S3 11.081 v rámci Aktualizace 2010

pondělí 20.prosinec, 2010

20. prosince 2010 byla zveřejněna nová verze Money S3 ve formě úsporného přechodu z předchozí verze i jako kompletní instalační balíček. Nová verze obsahuje kromě zlepšení a novinek v modulech účetnictví, fakturace, objednávky a mzdy také připravené seznamy pro rok 2011 a slouží tedy k založení nového účetního roku. Vlastní legislativu roku 2011pak obslouží připravovaná verze 11.090, která bude zveřejněna v lednu 2011 v rámci Aktualizace 2011.

Změny a novinky ve verzi 11.081

Účetnictví

 • Na základě legislativních změn zákona o DPH pro rok 2011 došlo k následujícím změnám:
 • Na seznamu členění DPH je nyní možné pomocí přepínače Pouze aktuální zobrazit si jen ta členění DPH, která jsou buď ručně, nebo pomocí tlačítka Připravený seznam a volby Ano aktuální označena za aktuální.
 • Na přijatých fakturách a závazcích je nové pole Datum uplatnění DPH, na základě kterého nově vstupují tyto doklady do tiskové sestavy Přiznání k DPH. U přijatých faktur a závazků pořízených ve starších verzích je toto pole převodem dat naplněné automaticky hodnotou z pole Plnění DPH.
 • V připravených seznamech je doplněn seznam členění DPH platný pro rok 2011.

Fakturace

 • Je možné použít všechny typy faktur s předem vyplněnými položkami, aniž by program hlásil, že typ nelze převzít, protože je uzamčen.
 • Do typu přijaté faktury se dá vložit adresa.
 • Při tisku zálohové faktury s položkami v cizí měně se položky tisknou ve správné měně.

Objednávky

 • Při tisku objednávkových dokladů se celková cena s DPH zaokrouhluje podle nastavení.

Mzdy

 • Vznikly nové formuláře pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, a to Přehled o platbě pojistného a Hromadné oznámení zaměstnavatele.

Cestovní náhrady

 • Rozhodným datem pro výpočet amortizace je datum vystavení cestovního příkazu. Toto datum lze v případě potřeby editovat.
 • V Knize jízd se při tvorbě nové jízdy s automaticky vloženým vozidlem a zaměstnancem správně uloží typ vozidla. Pokud se pak jízda vloží do nového cestovního příkazu volbou Přidat jízdu z knihy jízd, na cestovním příkazu se korektně vypočítá amortizace.
 • Vozidlo lze označit jako Nepoužívané vozidlo.


Ostatní

 • V režimu centrála-pobočka se po přenosu z pobočky na centrálu upravilo automatické plnění položek příkazů k úhradě.
 • Zdrojové doklady, které jsou uzamčené některou ze závěrek nebo uživatelským zámkem, se dají přebírat do cílových dokladů. Na těchto uzamčených zdrojových dokladech je možné změnit stav vyřízení položek prostřednictvím editace nebo mazání cílových dokladů a jejich položek. Týká se to například přebírání dodacích listů nebo objednávek do faktur apod.
 • Jsou k dispozici Připravené seznamy pro rok 2011. Došlo ke změně slevy na dani na poplatníka, redukčních hranic pro náhradu mzdy za nemoc a limitu náhrady mzdy za nemoc, který je nově 21 dní.
 • V případě, že máte v Nastavení účetního roku nastavenou volbu vést Intrastat, máte na dokladech zpřístupněny záložky Intrastat. Na skladových položkách dokladů (faktury, skladové doklady a objednávkové doklady)/ na záložce Intrastat se nově hmotnost uvádí na 3 desetinná místa. Ostatní změny týkající se Intrastatu budou řešeny v Money S3 v aktualizační verzi 11.090.


Propojení LOGObox.cz s ERP systémy Money S4 a Money S5

pondělí 8.listopad, 2010

V informačních systémech Money S4 a Money S5 bylo realizováno přímé napojení na LOGObox.cz. Každý klient aplikací Money S4 i Money S5 tak automaticky získá ke každému svému firemnímu kontaktu i náhled jeho loga přímo na adresní kartě.

Portál LOGObox.cz je otevřená, volně přístupná databáze log firem. Nahraná loga jsou k dispozici k rychlým náhledům pomocí automaticky generovatelné URL adresy pro různé aplikace a služby. Tato služba je nabízena na všech úrovních zdarma.Zveřejněna nová verze Money S3 11.080

pondělí 1.listopad, 2010

Od verze Money S3 11.070 došlo k mnoha novinkám a vylepšením. Tento článek popisuje všechny rozšířené nebo změněné funkce ve verzi 11.080, která je v distribuci od října 2010.

S novou Knihou jízd nejkratší cestou k cíli s vyplněným cestovním příkazem

Počínaje verzí Money S3 11.080 můžete využít služeb nového modulu Kniha jízd a cestovní náhrady. Samostatně dopíše jízdy za několik měsíců zpátky, spolehlivě naplánuje nejkratší trasy po celé Evropě, včetně přesných mapových podkladů, vypočte veškeré náhrady za služební cesty a přenese je do účetnictví. Podrobný popis nového modulu Kniha jízd a cestovní náhrady naleznete v této sekci.

Semafor vám posvítí na obchodní partnery v Adresáři

Uživatelé Money S3 mají jako první v ČR k dispozici automatické propojení Adresáře s novou službou společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a.s., která poskytuje finanční informace o ekonomických subjektech a vedle kontaktu v adresáři zobrazí formou názorného grafického ukazatele – semaforu informaci o možné rizikovosti vašich obchodních partnerů. Zelená barva znamená, že v obchodních vztazích postačí jen standardní opatrnost. U subjektu označeného oranžovou barvou by měl uživatel zvýšit ostražitost při uzavírání smluv a jiných obchodních aktivit. S firmou, u které svítí červený indikátor, se doporučuje při uzavírání obchodů, zejména pak obchodních případů většího objemu, být mimořádně opatrný.

Jak na to? Součástí služby je tzv. Semafor CRIBIS, který prostřednictvím ikonky semaforu u jednotlivých adres přímo v Adresáři zobrazuje míru rizika obchodní spolupráce. Ukazatel se aktualizuje přímo v Money v seznamu Adresář pomocí tlačítka CRIBIS.CZ s nabídkou Aktualizace semaforu.

Semafor CRIBIS.CZ zobrazuje stupně rizik v obchodních vztazích

Přidejte si vlastní poznámky a názorné vlaječky k položkám seznamů

Ve všech seznamech dokladů, v adresáři, v účetním a peněžním deníku, v seznamech zásob, mezd, zaměstnanců a zakázek je nově možné označovat záznamy barevnými příznaky obdobně jako v MS Outlook.

Jak na to? K označení slouží na levé straně seznamu sloupec s ikonou vlaječky, kde lze pomocí pravého tlačítka myši přiřadit záznamu zároveň Globální i Uživatelský příznak. Příznaky mají editovatelný popis, který se volbou Editace příznaků dá v jednotlivých seznamech nastavit individuálně.

K záznamům označeným příznakem mohou další uživatelé, kteří mají v Přístupových právech zatržené pole Povolit editaci globálních nastavení, připojit textový komentář vizualizovaný červeným trojúhelníčkem v pravém horním rohu políčka, podobně jako v MS Excel

Kontrola přiznání k DPH před jeho podáním šetří čas

V průvodci tiskem Přiznání k DPH nebo Souhrnného hlášení se označí červenou hvězdičkou pole, která zůstala prázdná.

Jak na to? Pole označená hvězdičkou, která upozorní na nedostatečné vyplnění tiskopisů, oceníte zejména před elektronickým podáním. Při pohybu v průvodci budete na tuto skutečnost navíc i upozorněni.

K vyplnění údajů vás program vybídne červenou hvězdičkou a upozorněním

V Průvodci tiskem přiznání k DPH byl zaveden nový přepínač Použít koeficient ř. 52.

Jak na to? Na straně průvodce 4/7 Upřesnění je nový přepínač. Pokud není zatržený, řádek 52 se v přiznání k DPH vůbec nevyplní, a to ani nulovou hodnotou.

Při krácení nároku na odpočet daně lze použít koeficient č. 52

Rychlejší párování úhrad díky srovnání shodných částek

Do Konfigurace hromadného párování úhrad pokladních a bankovních dokladů přibyla možnost Párovat pouze shodné částky úhrad.

Jak na to? Pokud je přepínač s tímto nastavením aktivní, doklady se spárují jen v případě, kdy se shodují přesnou částkou bez ohledu na shody partnera nebo variabilního symbolu.

Nové nastavení pro hromadné párování dokladů

Pohodlnější synchronizace účetních konstant

Nabídka Pomůcky / Synchronizace účetních konstant – hodnota zákonného pojištění se nově nebude synchronizovat. V menu Pomůcky došlo k úpravě průvodce pro synchronizaci účetních konstant (synchronizace účetních konstant a synchronizace účetní osnovy).

Jak na to? Tlačítka pro vlastní synchronizaci jsou přemístěna do spodní části karty.

Tlačítko pro synchronizaci účtové osnovy a tlačítko pro synchronizaci dalších parametrů z Připravených seznamů

Moderní design tiskovek pro zákazníky

Vznikly nové formuláře s vylepšeným designem pro Faktury vystavené, Skladovou prodejku, Vystavený dodací list a Nabídky vystavené. Nové formuláře najdete v nabídce s označením 2010 (nový vzhled 2010). Tyto formuláře jsou implicitně nastavené u nově přidané agendy, nebo při nové instalaci programu.

Doklady nově i s poznámkami z adresáře

Ve všech dokladech (pokladna, banka, interní doklad, závazek, pohledávka, přijatá a vystavená faktura, objednávkové a skladové doklady) je nyní možné tisknout poznámku z adresní karty.

Jak na to? V poli Poznámka na Kartě adresáře napíšete libovolnou poznámku. Pokud chcete novou proměnnou tisknout, je potřeba si v Editoru formulářů upravit příslušný FRM soubor.

Poznámku z Karty adresáře je možné tisknout

Doklady s mnoha položkami jsou nyní kratší a přehlednější

V Nastavení účetního roku na záložce Obecné je možné zatržením přepínače Kumulovat položky faktur, skladových dokladů a objednávek při tisku sčítat v tiskových výstupech do jediné položky shodné skladové i neskladové položky faktur, skladových dokladů a objednávek.

Jak na to? Za shodné se považují položky, které mají identický popis, cenu, sazbu a DPH, typ ceny, katalog, popř. číslo kmenové karty a skladu.

Při tisku se kumulují shodné položky faktur, skladových dokladů a objednávek

Vlastní uživatelský kód na dokladech

Do hlaviček faktur vystavených, faktur přijatých, pokladních dokladů, závazků, pohledávek, objednávek a skladových dokladů je možné zadat jejich vlastní uživatelský kód. Podle něj lze doklady v seznamech třídit a vyhledávat.

Jak na to? Do pole Uživatelský kód můžete zapsat libovolný text, např. číslo nebo čárový kód.

Preferované sklady pro rychlejší orientaci v zásobách

Pro rychlejší navigaci mezi jednotlivými sklady byla na Kartu skladu doplněna možnost označení skladu jako Preferovaný sklad.

Jak na to? Označíte-li sklad jako Preferovaný, zobrazí se ve spodní části seznamu Zásoby na skladě tlačítko označené kódem skladu – jeho stiskem se zobrazí příslušný seznam zásob. Maximální počet preferovaných skladů je tři.

Rychlé přepínání mezi sklady pomocí Preferovaného skladu

Konečný příjemce v nákupních objednávkách

Pro nákupní objednávky (objednávku vystavenou, nabídku přijatou a poptávku vystavenou) byla zavedena možnost zadat do adresy Konečného příjemce.

Jak na to? V záložce Konečný příjemce můžete přímo zadat adresní údaje konečného příjemce.

Automatický převod nevyčerpané dovolené

Na Kartě zaměstnance v záložce Mzdy/Sazby přibylo pole Převod nevyčerpané dovolené k 1. 1.

Jak na to? Pomocí tlačítka Vypočítat se provede výpočet nevyčerpané dovolené z předchozího kalendářního roku.

Automatický převod zůstatků dovolené je možné uskutečnit i přes Hromadné změny v seznamu Zaměstnanců, kde je v Průvodci hromadnými změnami zaměstnanců na straně 2 potřeba nastavit u volby Nevyčerpaná dovolená hodnotu Vypočítat

V souvislosti s touto úpravou se změnily i tiskové formuláře Výplatní lístky, Karta zaměstnance, Mzdový list a Vyúčtování mezd, na kterých se zůstatky dovolené zobrazují jako Zůstatek staré dovolené / Nárok nová dovolená

Nové formuláře pro zdravotní pojišťovny

V nabídkách Zaměstnanci / Tisk / Hromadné oznámení zaměstnavatele a Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování zdravotních pojišťoven / Přehled o platbě pojistného byl doplněny nové formuláře pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Zdravotní pojišťovnu Metal-Aliance a Zdravotní pojišťovnu Média.Zveřejněna nová verze účetního programu Money S3 11.079 v rámci Aktualizace 2010

pondělí 11.říjen, 2010

1. října 2010 byla zveřejněna nová verze Money S3 11.079 ve formě úsporného přechodu z předchozích verzí i jako kompletní instalační balíček. Přináší řadu novinek modulech Adresář, Účetnictví, Sklady, Objednávky a Mzdy.

Účetnictví

 • Ve všech dokladech (pokladna, banka, interní doklad, závazek, pohledávka, přijatá a vystavená faktura, objednávkové doklady a skladové doklady) je nyní možné tisknout poznámku z adresní karty (obsah pole Poznámka na Kartě adresáře). Pokud chcete novou proměnnou tisknout, je potřeba si v Editoru formulářů upravit příslušný FRM soubor.
 • V průvodci tiskem přiznání k DPH nebo souhrnného hlášení se označí červenou hvězdičkou pole, která by v případě, že by zůstala nevyplněná, mohla zabránit přijetí těchto tiskopisů prostřednictvím elektronického podání. Při pohybu v průvodci bude navíc uživatel na tuto skutečnost upozorněn.
 • V Průvodci tiskem přiznání k DPH byl zaveden na straně 4/7 – Upřesnění nový přepínač Použít koeficient ř. 52. Pokud není zatržený, řádek 52 se v přiznání k DPH vůbec nevyplní, a to ani nulovou hodnotou.
 • Do Konfigurace hromadného párování úhrad pokladních a bankovních dokladů přibyla možnost Párovat pouze shodné částky úhrad. S tímto nastavením se doklady spárují jen v případě, kdy se shodují přesnou částkou bez ohledu na shody partnera nebo variabilního symbolu.

Sklady

 • Pro rychlejší navigaci mezi jednotlivými sklady byla na Kartu skladu doplněna možnost označení skladu jako Preferovaný sklad. Pro tyto sklady se ve spodní části seznamu Zásoby na skladě objeví tlačítka označená kódem skladu – jejich stiskem se zobrazí příslušný seznam zásob. Maximální počet preferovaných skladů je tři.

Objednávky

 • Pro nákupní objednávky (objednávku vystavenou, nabídku přijatou a poptávku vystavenou) byla zavedena možnost zadávat do adresy Konečného příjemce.

Mzdy

 • Na Kartě zaměstnance v záložce Mzdy/Sazby přibylo pole Převod nevyčerpané dovolené k 1. 1. Pomocí tlačítka Vypočítat se zde provede výpočet nevyčerpané dovolené z předchozího kalendářního roku. Automatický převod zůstatků dovolené je možné uskutečnit i přes Hromadné změny v seznamu Zaměstnanců: v Průvodci hromadnými změnami zaměstnanců je potřeba na straně 2 nastavit u volby Nevyčerpaná dovolená hodnotu Vypočítat. V souvislosti s touto úpravou se změnily i tiskové formuláře Výplatní lístky, Karta zaměstnance, Mzdový list a Vyúčtování mezd, na kterých se zůstatky dovolené zobrazují jako Zůstatek staré dovolené / Nárok nová dovolená.
 • V nabídce Zaměstnanci / Tisk / Hromadné oznámení zaměstnavatele byl doplněn nový formulář pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Zdravotní pojišťovnu Metal-Aliance a Zdravotní pojišťovnu Média.
 • Nový formulář pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Zdravotní pojišťovnu Metal-Aliance a Zdravotní pojišťovnu Média je i v nabídce Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování zdravotních pojišťoven / Přehled o platbě pojistného.

Ostatní

 • V menu Pomůcky došlo k úpravě průvodce pro synchronizaci účetních konstant (synchronizace účetních konstant a synchronizace účetní osnovy) – tlačítka pro vlastní synchronizaci jsou přemístěna do spodní části karty.
 • V Nastavení účetního roku na záložce Obecné je možné zatržením přepínače Kumulovat položky faktur, skladových dokladů a objednávek při tisku sčítat v tiskových výstupech do jediné položky shodné skladové i neskladové položky faktur, skladových dokladů a objednávek. Za shodné jsou považovány položky, které mají identický popis, cenu, sazbu a DPH, typ ceny, katalog, popř. číslo kmenové karty a skladu.
 • Do hlaviček faktur vystavených, faktur přijatých, pokladních dokladů, závazků, pohledávek, objednávek a skladových dokladů je možné zadat jejich vlastní uživatelský kód.
 • Došlo k propojení Money S3 s Cribis.cz. Jde o novou službu společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a.s., která poskytuje finanční informace o ekonomických subjektech. Součástí služby je tzv. Semafor CRIBIS. Jedná se o ukazatel, který zobrazuje míru rizika obchodní spolupráce příslušným označením semaforu přímo u záznamů jednotlivých obchodních partnerů v adresáři. Tento ukazatel se aktualizuje přímo v Money v seznamu Adresář pomocí tlačítka CRIBIS.CZ s nabídkou Aktualizace semaforu.
 • Ve všech seznamech dokladů, v adresáři, v účetním a peněžním deníku, v seznamech zásob, mezd, zaměstnanců a zakázek je nově možné označovat záznamy barevnými příznaky obdobně jako v MS Outlook. K označení slouží sloupec na levé straně seznamu s ikonou vlaječky, kde lze pomocí pravého tlačítka myši přiřadit záznamu zároveň globální i uživatelský příznak. Příznaky mají editovatelný popis, který se volbou Editace příznaků dá v jednotlivých seznamech nastavit individuálně. K záznamům označeným příznakem dále mohou uživatelé, kteří mají v Přístupových právech zatržené pole Povolit editaci globálních nastavení, připojit textový komentář vizualizovaný červeným trojúhelníčkem v pravém horním rohu políčky, podobně jako v MS Excel.


Účetní program Money S3 je připraven na nový způsob komunikace s datovými schránkami od 19. září 2010

úterý 14.září, 2010

19. září 2010 změní Ministerstvo vnitra způsob přístupu k datovým schránkám z aplikací třetích stran, mezi které patří i účetní program Money S3. Výrobce připravil pro uživatele tohoto systému vše potřebné tak, aby mohli po rozhodném datu plynule pokračovat v práci.

Jak postupovat:

 • Do 19. 9. 2010 přistupujte k datovým schránkám jako doposud, k tomuto  datu se nic nemění.
 • Po 19. 9. 2010 si stáhněte a aplikujte jednoduchou aktualizaci Money S3, která vám zabezpečí vše potřebné.
 • Aktualizaci stáhněte ze stránek www.money.cz/ke-stazeni/ostatni/ v sekci „Doplňky pro Money S3“, popř. použijte tento přímý odkaz MoneyS3_Update1107x_CZ.EXE : Důležité: aktualizaci lze použít pouze pro Money S3 verze 11.070 a vyšší.
 • Spusťte stažený aktualizační soubor a ten již sám přepne Money S3 na nový způsob komunikace s datovými schránkami. Žádná další nastavení nebo konfigurace v Money S3 provádět nemusíte a s datovými schránkami naprosto stejně jako doposud.
 • Důležité upozornění: tuto aktualizaci neprovádějte „předem“, ale až po 19. 9. 2010. Spustíte-li ji dříve, nebude fungovat napojení z Money S3 na datové schránky a to až do zmíněného data 19. 9. 2010.

Více informací o nové formě komunikace aplikací s datovými schránkami naleznete zde: www.datoveschranky.info/clanek/373/Účetní program Money S3 má ke každému novému kompletu aktualizaci na celý příští rok zdarma

pátek 3.září, 2010

Kupte si nyní ekonomický systém Money S3 a získáte zdarma legislativní aktualizaci nejen do konce tohoto roku, ale i na celý rok 2011.

Díky službě Aktualizace získáte:

 • plynulý přechod mezi účetními roky včetně automatického nastavení legislativních konstant
 • on-line přístup k aktuálním verzím Money S3 a jejich funkčním novinkám a změnám
 • to vše kontinuálně rok za rokem, za předem známou nepříliš vysokou cenu bez nutnosti placení jednorázových upgradů

Existující zákazníci, kteří využívali službu Aktualizace 2010 si mohou už nyní zakoupit Aktualizaci 2011 za zvýhodnených podmínek. Službu Aktualizace 2011 si můžete objednat na obchod@skylab.cz.Závěrečná letní slevová akce na Money S3

úterý 17.srpen, 2010

Pro poslední prázdninové dny jsme pro Vás připravili skvělou nabídku 20 % slevy na Money S3! Sleva se vztahuje na:

 • Pořízení nové licence Money S3
 • Rozšíření stávající licence pro další PC
 • Přechod na vyšší komplet

Akce platí pro období 18. – 31.srpna 2010 a nelze ji kombinovat s dalšími akcemiLetní slevy 30 % na Money S3

úterý 20.červenec, 2010

Vážení uživatelé Money S3,
máme pro Vás úžasné letní osvěžení v podobě 30% slevy na pořízení licence Money S3 pro další PC nebo na přechod na vyšší komplet. Neváhejte, právě nyní máte nejlepší příležitost rozšířit své Money! Akce platí pro období 21.7.2010 až 4.8.2010.Velká letní prázdninová akce

čtvrtek 1.červenec, 2010

Léto bývá zpravidla pro firmy z hlediska účetních úkonů klidnější doba, a proto vám i letos nabízíme cenově zvýhodněnou nabídku preventivních prohlídek Money S3. Díky prohlídkám od našich konzultantů budete mít jistotu, že vaše data jsou v naprostém pořádku a dostanete se i k opravám a úpravám, na které v průběhu roku "nezbyl čas". A nezapomeňte, že v rámci prohlídek si můžete po domluvě nechat provést libovolný typ servisního zásahu.

Našim konzultantům často kladou zákazníci následující otázky:• Je možné že, výpadky napájení našeho PC, či "zamrznutí" systému nechalo v našich databázích stopy?
• Uměli byste zkontrolovat naši instalaci, zda by Money nemohlo běžet po síti rychleji?
• Jak se dají přednastavit účetní parametry v Money tak, abychom rychleji zadávali doklady?
• Můžeme s vámi konzultovat postupy práce s Money S3 v otázkách, jako je Reverse Charge při DPH, zda vyúčtování zálohových faktur?
Preventivní prohlídku Money S3 provádíme podle osvědčené metodiky a je sestavena z těchto úkonů:

Základní verifikace dat:• Všeobecná verifikace integrity dat
• Pokročilá dokumentární, skladová a účetní verifikace
Kontrola parametrizace systému:
• Kontrola nastavení tvorby záloh
• Kontrola nastavení Agendy, Účetního roku
• Kontrola Uživatelského nastavení
Kontrola korektní instalace Money S3: • Ověření správnosti verzí souborů, ovladačů a doplňků Money S3
• Automatizované nastavení odstraňování dočasných souborů, které mohou způsobovat chybové stavy Money S3 a zpomalení systému
Úpravy tiskových výstupů:
• Zkontrolujeme nastavení používaných tiskových sestav (případná aktualizace z připravených seznamů)
• Individuální doplnění dostupných polí v tiskové sestavě
• Návrh exportů dat do Excelu
Identifikace nesprávných metodických postupů práce s Money S3:
• Doporučíme vám konfiguraci účtování a evidence
• Metodiku pro zpracování Reverse charge a Intrastatu nebo zálohových faktur
Navíc si můžete domluvit s konzultantem libovolný rozsah prací podle svých konkrétních požadavků a potřeb. Před zahájením budete seznámeni s předpokládanou časovou náročností.

Navíc si můžete domluvit s konzultantem libovolný rozsah prací podle svých konkrétních požadavků a potřeb. Před zahájením budete seznámeni s předpokládanou časovou náročností.

Obchodní podmínky

 • Nabídka je platná pouze pro období od 4. července do 31. srpna 2011.
 • Termíny prohlídek budou domlouvány se zákazníky podle časových možností konzultantů.
 • Rozsah výše uvedených prací je stanoven na 2 hod. za celkovou zvýhodněnou cenu 990 Kč (bez DPH). Cena nezahrnuje náklady na služby spojené s odstraněním problémů zjištěných na preventivní prohlídce. Po předchozí domluvě s konzultantem nebo přímo na místě je možné čerpat i více hodin, kdy jsou třetí a každá další hodina již účtovány běžnou sazbou 850 Kč/hod bez DPH.
 • Cenová nabídka platí pro případy, kdy bylo PC s daty (popř. záloha dat na datovém mediu) dopraveno zákazníkem do naší společnosti SKYLAB spol. s r. o.; po předchozí dohodě je možné provést prohlídku v sídle uživatele. V takovém případě budou k ceně prohlídky připočteny náklady na přepravu v ceně 10 Kč/km bez DPH.

Jak a kde objednat

S objednáním preventivní prohlídky neváhejte a rezervujte si schůzku obratem. Kontaktujte nás emailem na: erp@skylab.cz nebo helpdesk@skylab.cz.Zveřejněna nová verze Money S3 11.070 v rámci Aktualizace 2010

úterý 6.červenec, 2010

2. července 2010 byla zveřejněna nová verze Money S3 11.070 ve formě úsporného přechodu z předchozích verzí i jako kompletní instalační balíček.

Nová verze Money S3 přináší celou řadu novinek a vylepšení funkčnosti, které usnadňují a zlepšují vaši každodenní práci.

Z nejzajímavějších novinek ve verzi 11.070 vybíráme:

Nová funkce „Vazby dokladů“ poskytuje dokonalý přehled nad tím, z čeho jsou doklady v Money S3 tvořeny, zjednodušeně řečeno „odkud se vzaly a kam šly“, to vše v názorné grafické formě tzv. mapy dokladů. Pomocí tlačítka Vazby lze v této mapě zobrazit dvě nejbližší úrovně tzv. předchůdců a následovníků jednotlivých dokladů. Například předchůdcem faktury může být dodací list načtený do faktury, jejím následovníkem pak pokladní doklad tvořící její úhradu.

Nový modul „Účetní centrála“ je skvělým pomocníkem pro účetní firmy a jejich klienty, šetřící jejich čas i peníze při externím zpracování účetnictví. Modul umožňuje vzájemnou výměnu dat mezi nimi – je možné vystavovat doklady na straně klienta a snadno je odesílat do účetní firmy přes internet nebo na externím paměťovém médiu tak, že je firma může okamžitě načíst, účetně zpracovat a poslat zpět klientovi informace o úhradách. Podobnému popisu tohoto modulu je věnována samostatná stránka www.moneyland.cz/money-s3/ucetni-centrala.html, včetně uživatelské příručky.

Nová funkce kopírování příkazů k úhradě umožňuje kopírovat již existující příkazy nejen z aktuálního roku, ale i z let minulých.

Funkce automatického generování přeplatků v seznamech bankovních a pokladních dokladů byla rozšířena o možnost jednoduššího dohledání přehrazujících dokladů.

Na kartě zásoby je možné nově nastavit příznak „Skrýt zásobu“, který umožní skrýt zásoby, které trvale nebo dočasně nepotřebujete. Příznak lze kdykoli odvolat.Money S5 - uvolnění nové verze 1.2.2.1876

středa 30.červen, 2010

Došlo k uvolnění nové verze Money S5

Co nová verze obsahuje:

 • Příkaz k úhradě - typ platby Domácí
 • Účetní výkazy - Rozvaha v plném rozsahu - nový řádek A.II.5
 • Příspěvkové organizace - nové definice výkazů, nové designy, export  výkazů do xml, zaslání výkazů do státní správy (XML výkazy S3)
 • Tiskové sestavy Ziskovost a Výnosy - odstraněny problémy se vstupováním dokladů
 • Skladové doklady - Výrobka - funkce Přidat množství podřízené položky automaticky doplní množství položky
 • Objednávky - vyřešen problém přepočtu rezervací a objednáno
 • Objednávky - povolena editace dokladů spadajících do období uzavřeného skladovou závěrkou
 • Kniha jízd - Cestovní příkazy - opraven výpočet náhrady za použití soukromého vozidla
 • Kniha jízd - vyřešen filtr pro Datum a Čas odjezdu
 • Mzdy - Mzdová závěrka - do závazkového dokladu doplňuje primární účet
 • Mzdy - Nepřítomnosti - povoleno editování a mazání Proplácení nepřítomností
 • Mzdy - Zaměstnanci - Kopírování - nekopírují se Nepřítomnosti
 • Mzdy - Tiskové sestavy - vyřešen problém zaokrouhlování Výplatního lístku, tisková sestava Vyúčtování mezd se zaúčtováním pro Osobní překážky placené opraveno zaokrouhlování, Přehled vyměřovacích základů SP správně tiskne měsíc
 • Prodloužení intervalu 20 dní do registrace licence na 90 dní
 • Export do DATEV Balance - doplněn přepínač Export s dodatečnými informacemi o platbách
 • Uživatelské role - tlačítko Uložit nastavení práv
 • Import XML - Objednávky - opraveno zohledňování sazby DPH dle artiklu


Zveřejněna nová verze Money S3 11.063

úterý 30.březen, 2010

Změny a novinky Money S3 verze 11.063

Účetnictví

 • Tiskové sestavy / Souhrnné hlášení - byl vytvořen nový formulář pro měsíční podání (ECSale2a.frm). Nejedná se o oficiální formulář MFČR, slouží pouze pro potřeby uživatele.
 • Za určitých okolností mohlo dojít k přiřazení nesprávného čísla účtu při převodu počátečních stavů na účet s jiným číslem, než byl v předešlém roce.

Fakturace

 • Rozpuštěné náklady aplikované na položky přijaté faktury se chybně zobrazovaly i na položkách dalších vytvořených faktur v pořadí.

Adresář

 • Byla obnovena funkce pro ověření DIČ podle databáze VIES.

Sklady

 • Celková pořizovací cena výrobku se nenavyšovala o pořizovací cenu komponenty typu Služba. Ve výrobce, na komponentě výrobku typu Služba, byla proto zpřístupněna k editaci pořizovací cena služby. Ve výrobce bylo opravené chování nákupní ceny výrobku (pole Cena). Editace nákupní ceny (pole Cena) na jednotlivých komponentách změní i celkovou nákupní cenu výrobku. Byl zaveden přepínač Pevná cena na kartě zásoby typu Služba. Po zatržení tohoto přepínače je možné editovat pořizovací cenu služby přímo na kartě zásoby. V předchozích verzích programu šla pořizovací cena služby upravit pouze prostřednictvím příjmového pohybu. Pokud je zatržen přepínač Pevná cena na kartě zásoby typu Služba, přepisuje příjmový pohyb pouze nákupní cenu služby, pořizovací cena na kartě zásoby služby zůstává beze změny.

Mzdy

 • Karta mzdy – při editaci karty mzdy se nenačítaly přepínače Srážkové daně.
 • Zaměstnanci / Tisk / Potvrzení a zdanitelných příjmech – pokud došlo k editaci řádků 4 a 7, přepočítala se hodnota řádku 8. Tento řádek již správně vstupuje do tisku.
 • Karta mzdy – editací pole Počet pracovních dní docházelo chybně k přepočtu měsíční sazby a měsíční mzdy.

Ostatní

 • Přenos dat mezi centrálou a pobočkou nebyl korektně dokončen v případě, že v přenosovém souboru existovala nová skladová skupina, která na cílovém skladu neexistovala. Problém byl náhodný, záviselo na čísle záznamu, který mohl být v určitých situacích duplicitní.
 • XML import zásob, které mají zadanou relativní cestu k obrázkům, nabízel hlášení o změnách na kmenové kartě při interaktivním, ale i dávkovém režimu. Toto hlášení bylo při importu potlačeno.


Zveřejněna nová verze Money S3 11.062

čtvrtek 18.březen, 2010

Změny a novinky Money S3 verze 11.062

Fakturace

 • Byla optimalizována rychlost při práci s vystavenými i přijatými fakturami. 
 • Tisk faktur, vytvořených před verzí 11.060, tiskne vyplněný rozpis DPH.

Mzdy

 • Zaměstnanci/Tisk/Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.
 • při tvorbě formuláře „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění" se správně přenáší celé rodné číslo z karty zaměstnance.
 • Zaměstnanci/Tisk/Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění v případě pokračující nepřítomnosti, se již tisknou záznamy za jednotlivé měsíce u údajů o započitatelném příjmu.
 • Zaměstnanci/Karty nepřítomnosti - již nedochází ke skrývání pole "Konec nepřítomnosti".
 • Mzdy/Tisk/Vyúčtování daně z příjmu FO - ve spodní části formuláře "Údaje o zástupci" v poli Datum nar./Ev.číslo/IČ se nyní tiskne správně hodnota tohoto pole.

Ostatní

 • E-shop konektor nově exportuje s adresou informaci, o přidělené cenové hladině dealera.
 • E-shop konektor exportuje s daty kmenových karet nově také informace o typu a délce záruční doby, hmotnosti a objemu. Současně byl také rozšířen import objednávek v režimu opravy, kdy je nyní možné importovat i pole doprava a platební podmínky.
 • E-shop konektor nově s adresou importuje i kontaktní osoby a seznam bankovních účtů.


Zveřejněna nová verze Money S3 11.060 v rámci Aktualizace 2010

úterý 9.únor, 2010

29. ledna 2010 byla zveřejněna nová verze Money S3 11.060 ve formě úsporného přechodu z předchozích verzí i jako kompletní instalační balíček. Nová verze je připravena pro práci v legislativně roku 2010 a obsahuje také veškeré nové formuláře pro účetnictví i mzdy. Mimoto verze obsahuje řadu novinek a zlepšení funkčnosti, které uživatelům usnadňují práci.

Důležité upozornění k nové legislativě: současně byla aktualizována i metodika „Legislativní změny pro rok 2010 v Money S3" o novinky, vztahující se k verzi 11.060 (kap. VIII).

 • Z nejzajímavějších novinek ve verzi 11.060 vybíráme
 • Legislativní změny v účetnictví - rozšířené a aktualizované připravené seznamy, nové formuláře vzor č 16. a 19, nové kódy členění DPH, přiznání k DPH, souhrnné hlášení.
 • Legislativní změny ve mzdách - změna náhrady mzdy za první tři dny pracovní neschopnosti, nový číselník Druhů důchodu, zrušení slevy na pojistném na sociální zabezpečení, nové formuláře Přehled o počtu zaměstnanců (vzor č. 9), Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob - Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (vzor č. 15) a Vyúčtování srážkové daně z příjmů - Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob (vzor č. 12) a Daň z příjmů fyzických osob - Výpočet daně a daňového zvýhodnění (vzor č. 14).
 • Hromadné přeúčtování dokladů - usnadní přeúčtování více dokladů i jejich položek podle zvoleného nastavení.
 • Nové sloupce a filtrování v deníku - do peněžního (účetního) deníku byly přidány nové sloupce Číslo firmy a Firma. Navíc je možné filtrovat podle firmy a adresních klíčů.
 • Rychlejší kontrola neuhrazených faktur - díky novému přepínači Jen neuhrazené.
 • Pohodlnější a rychlejší výběr adres v dokladech - stačí zadat první písmena adresy a kontakt se automaticky dohledá.
 • Přehledný výběr tiskových formulářů - výběr tiskového formuláře je nyní rychlejší a je zpřehledněna vizualizace výchozího formuláře a jeho popis.
 • Nový modul E-shop konektor - umožní propojit Money S3 s libovolným e-shopem.


Akce prodloužena!

pondělí 4.leden, 2010

Akce je platná do odvolání a nevztahuje se na Akční komplety

Podmínky akce:

 • Každý zákazník, který si objedná nový komplet Money S3 nebo Money S4,
  obdrží jako dárek i značkovou USB paměť 4GB.
 • Podrobnější informace k jednotlivým kompletům naleznete na:

http://www.moneyland.cz/servis/prehled-kompletu-money-s3.html
http://www.moneyland.cz/servis/cenik-money-s4.html

Těšíme se na Vaše objednávky.Zveřejněna nová verze Money S3 11.054

pondělí 4.leden, 2010

Zveřejněna nová verze Money S3 11.054 v rámci Aktualizace 2010
2. ledna 2010 byla zveřejněna nová verze Money S3 11.054 ve formě úsporného přechodu z předchozích verzí i jako kompletní instalační balíček. Nová verze Money S3 přináší legislativní změny vzhledem k novele zákona o DPH, nové seznamy pro rok 2010 a další úpravy.Vánoční dárek ke každému novému kompletu Money S3

úterý 1.prosinec, 2009

Akce je platná do 24.12.09

Podmínky akce:

 • Každý zákazník, který si v období akce objedná nový komplet Money S3, obdrží jako vánoční dárek i značkovou USB paměť Kingston 4GB, vloženou přímo do krabice s Money S3.
 • Pokud si objednáte některý z kompletů s podvojným účetnictvím (Money S3 Lite, Office nebo Premium), obdržíte navíc i zdarma modul Aktivní saldo v běžné ceně 2 990 Kč.
 • Přijaté objednávky jsou vyřizovány do následujícího pracovního dne a odesílány na dobírku.

Více o Money S3:

Těšíme se na Vaše objednávky a přejeme příjemně prožití Vánočních svátků.Zveřejněna nová verze Money S3

čtvrtek 26.listopad, 2009

25.11.2009 Zveřejněna nová verze Money S3 11.053 v rámci Aktualizace 2009...Zveřejněna nová verze Money S3 11.051 v rámci Aktualizace 2009

pondělí 2.listopad, 2009

23. října 2009 byla zveřejněna nová verze Money S3 11.051 ve formě úsporného přechodu z předchozích verzí i jako kompletní instalační balíček. Nová verze Money S3 přináší celou řadu novinek a vylepšení funkčnosti, které usnadňují a zlepšují vaši každodenní práci.

Z nejzajímavějších novinek ve verzi 11.051 vybíráme:

 • Obratová předvaha za určité období umožňuje zpracovat tiskovou sestavu po měsících.
 • Možnost hromadného přečíslování dokladů.
 • Funkce Zisk na fakturách a skladových a objednávkových dokladech.
 • Rychle použitelné Preferované adresní klíče přímo na kartě adresy.
 • Stromečkové členění zásob na skladech.
 • Práce s datovými schránkami.
 • Možnost posílat přímo z dokladů e-maily pomocí různých klientů.
 • Digitální podepisování PDF souborů.
 • Inteligentní aparát pro minimalizaci chybného pořízení dat ve staré verzi Money S3, nebo z Money S3 bez synchronizace konstant.
 • V přístupových právech možnost zadat uživateli přístup do několika konkrétních agend.

Změny ve mzdách:

 • editace zápočtového listu před tiskem
 • nemocenská nezávislá na datu nástupu nemoci
 • zjednodušené zadávání kódu činností podle ČSSZ
 • tisková sestava Hodinová bilance zaměstnanosti za období.


Money S5 s modulem Business Intelligence finalistou prestižní soutěže IT produkt roku 2009

pondělí 2.listopad, 2009

Modul Business Intelligence podnikového informačního (ERP) systému Money S5 se stal finalistou soutěže IT produkt roku 2009 v silně obsazené kategorii informačních systémů, které se zúčastnili přední výrobci ERP. Business Intelligence je již šestým produktem CÍGLER SOFTWARE, který se může pyšnit logem IT Produkt roku.

Modul Business Intelligence v Money S5 slouží k rychlé agregaci dat z několika zdrojů, volitelně z hlavní databáze, nebo z předem připravené OLAP datové kostky. Data je možné zobrazovat v různých řezech, kontextech a dynamicky s nimi pracovat v prostředí podobném MS Excel. Díky své univerzální architektuře modul BI umožňuje snadno, rychle a intuitivně vytvářet analýzy podle potřeb uživatele. Ve výsledných datech je možné provádět další analytické a statistické operace a vyhodnocovaná data okamžitě asociovat s původními položkami  v Money S5. Data zahrnutá do analýz se dají interpretovat i graficky a lze tak snadno a rychle získat přehled např. o trendu změn ve sledovaných údajích. Analýzy je možné napojit nejen na data z agendy Money S5, ale pro náročnější výstupy je k dispozici rovněž tvorba předem připravených datových kostek OLAP (Online Analytical Processing). Modul vyniká velmi příjemným ovládáním a je do Money S5 nativně integrován.Money S4 a S5 jsou jako první informační systémy u nás certifikované pro nová Windows 7

pondělí 2.listopad, 2009

Informační systémy Money S5 a Money S4 od společnosti Cígler Software, určené středním a větším společnostem, získaly jako první ERP řešení v České republice finální certifikaci Compatible with Windows 7. Přizpůsobení distribuční verzi nejnovějšího operačního systému rodiny Windows předcházel dlouhý a pečlivý vývoj, jehož výsledkem je maximální kvalita, nejmodernější architektura systémů a samozřejmě také plná kompatibilita i s předchozími verzemi Windows. Windows 7 jsou novou verzí operačního systému Microsoft Windows pro osobní počítače. Na český trh byly uvedeny 22. října 2009 a jejich hlavním přínosem je zejména vylepšení stávající řady Windows, zrychlení systému a zvýšení uživatelské přívětivosti. Systém Money S5, určený větším společnostem, se stal už 21. října ve večerních hodinách prvním programem na trhu v České republice, který je pro finální, „ostrou“ verzi Windows 7 certifikovaný. Vzápětí jej následoval i informační systém pro střední firmy, Money S4.NOVINKA Money S4 – zcela nový produkt Cígler software

pátek 2.říjen, 2009

Nový ERP podnikový informační systém pro střední společnosti je tady. Další z řady ekonomických systémů úspěšného lídra na trhu v oboru podnikových systémů – společnosti Cígler software nabízí Money S4 těm, kteří očekávají vysokou přizpůsobivost, snadnou ovladatelnost, užití SQL serveru, velmi rychlé nasazení s vlastnostmi vyšších ERP. A to vše při příznivých pořizovacích nákladech a s možností plynulého přechodu na nejvýkonnější ERP systém Money S5.Komplety Business a Office nově včetně Neomezených mezd!

pátek 2.říjen, 2009

Součástí kompletů Money S3 - Business a Office jsou od nynějška mzdy bez omezení jejich počtu. Pokud jste potřebovali účtovat mzdy více jak 10 zaměstnancům, museli jste přikoupit modul Neomezených mezd. Tomu je již konec, Neomezené mzdy jsou teď přímou součástí těchto kompletů!Akce prodloužena do 30. září!

úterý 1.září, 2009

25% slevová akce kompletů Money S3 byla prodloužena až do 30.9. 2009. Využijte toho!Informace o Money S3 verze 11.042 (nové odvody sociálního pojištění)

úterý 18.srpen, 2009

Nová verze Money S3 11.042, která bude obsahovat legislativní změnu pro slevy na odvodech sociálního pojištění s účinností od 1. 8. 2009, bude přístupná ke stažení uživatelům Aktualizace 2009 v týdnu od 17. srpna 2009. Platí pro zpracování mezd za období srpen 2009 a následující, společně s touto verzí Money S3 bude zveřejněna i metodika zpracování nových mezd.Preventivní prohlídky Money S3 za zvýhodněnou cenu

úterý 4.srpen, 2009

Léto bývá zpravidla pro firmy z hlediska účetních úkonů klidnější doba, a proto vám i letos nabízíme cenově zvýhodněnou nabídku preventivních prohlídek Money S3 spojenou s kontrolou počítače.Letní slevy 25 % na pořízení nového kompletu Money S3

úterý 4.srpen, 2009

Všichni zájemci o nový ekonomický systém Money S3 jej mohou nyní získat s letní slevou 25 % a ušetřit až několik tisíc korun. Sleva platí do 31. srpna 2009.

Komplety lze dále rozšiřovat o licence pro provoz na dalších PC v rámci vaší firmy. Pro komplety Mini, Market a Business je to 2 000 Kč/PC, pro komplety Lite, Office, Professional a Premium 3 000 Kč/PC. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kolik můžete ušetřit?

Příklad 1: potřebujete vést daňovou evidenci, fakturaci a sklady na jednom PC. Odpovídajícím kompletem je Money S3 Market v ceně 5 990 Kč. V akci jej však získáváte za 4 493 Kč a ušetříte 1 497 Kč.

Příklad 2: potřebujete vést podvojné účetnictví, fakturaci, sklady a mzdy na pěti počítačích. Odpovídajícím kompletem je Money S3 Professional v celkové ceně včetn dalších licencí 38 950 Kč. Vy jej však v rámci akce získáte za 11 243 + 4 x 3 000 Kč, což je pouhých 23 243 Kč a ušetříte 15 707 Kč.